Leveringen - 384583-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Verenigd Koninkrijk-Oxford: Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging

2019/S 156-384583

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Oxford University Hospitals NHS Trust
Postadres: Unipart House, Garsington Road,Cowley
Plaats: Oxford
NUTS-code: UKJ
Postcode: OX4 2PG
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Mr Craig Logan
E-mail: Craig.Logan@ouh.nhs.uk
Telefoon: +44 1865743130

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ouh.nhs.uk

Adres van het kopersprofiel: http://www.ouh.nhs.uk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Provisional Aseptic Services for Oxford University Hospitals NHS Foundation Trust

Referentienummer: DN429037
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

The aseptic service provider will be required to prepare and deliver drugs and associated services within a sterile environment by microbiologists, pharmacists and pharmacy technicians who make up the bespoke patient doses from base drugs.

The supplier will be expected to provide the service from a fully staffed MHRA compliant manufacturing facility, within 5 km of the OX3 9DU postcode.

OUH may purchase the drugs directly, that will be ‘handled’ by the supplier, or instruct the supplier to purchase them on the Trusts behalf to then be rebated on a monthly basis to deliver the compound service.

The supplier will be required to manufacture named patient supply and batch supplies of Parenteral Nutrition, Biologicals and Chemotherapy, Essentially, the supplier will receive raw materials (un-compounded drugs) and process them into tangible products as per the Trusts requirements.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 100 000 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKJ1
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The aseptic service provider will be required to prepare and deliver drugs and associated services within a sterile environment by microbiologists, pharmacists and pharmacy technicians who make up the bespoke patient doses from base drugs.

The supplier will be expected to provide the service from a fully staffed MHRA compliant manufacturing facility, within 5 km of the OX3 9DU postcode.

OUH may purchase the drugs directly, that will be ‘handled’ by the supplier, or instruct the supplier to purchase them on the Trusts behalf to then be rebated on a monthly basis to deliver the compound service.

The supplier will be required to manufacture named patient supply and batch supplies of Parenteral Nutrition, Biologicals and Chemotherapy, Essentially, the supplier will receive raw materials (un-compounded drugs) and process them into tangible products as per the Trusts requirements, with the current levels detailed below:

This will be for Adults, Paediatric and Neonatal patients.

Current annual volume of work is:

— 3 471 Adult standard TPN bags,

— 517 Adult standard TPN bags with tailored additions,

— 2 060 Adult bespoke TPN bags,

— 750 Paediatric TPN Bags as a mixture of batches of standard formulations and tailor made bags named for pts,

— 4 584 Neonatal TPN bags as a mixture of standard bags of the shelf, batches of standard formulations and tailored bags named for pts,

— 30 602 named patient cancer chemotherapeutic doses,

— 4 144 named patient mono-clonal antibodies,

— 1 788 named patient biological.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
01/01/2021

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019