Leveringen - 384594-2019

14/08/2019    S156

Frankrijk-Chambéry: Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging

2019/S 156-384594

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Centre hospitalier métropole Savoie
Postadres: place Lucien Biset, BP 31125
Plaats: Chambéry
NUTS-code: FRK27 Savoie
Postcode: 73011
Land: Frankrijk
Contactpersoon: Service pharmacie
E-mail: Marches.pharmacie@ch-metropole-savoie.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ch-metropole-savoie.com
Adres van het kopersprofiel: http://plateforme.achat-hopital.com
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

DM stériles ligatures sutures 2020 2022

Referentienummer: ligaturessutures2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33000000 Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

DM stériles ligatures sutures 2020 2022

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33000000 Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK27 Savoie
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2020
Einde: 31/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Les marchés prendront effet au 1.1.2020 jusqu'au 31.12.2020, puis seront reconductibles 2 fois par période de 12 mois soit jusqu'au 31.12.2022.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

DM stériles ligatures sutures 2020 2022

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33000000 Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK27 Savoie
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2020
Einde: 31/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Les marchés prendront effet au 1.1.2020 jusqu'au 31.12.2022, puis seront reconductibles 2 fois par période de 12 mois soit jusqu'au 31.12.2022.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/09/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019