Leveringen - 384595-2019

14/08/2019    S156

België-Erpent: Diverse machines, uitrusting en benodigdheden voor kantoor

2019/S 156-384595

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: MercurHosp ASBL
Nationaal identificatienummer: 0543.412.311_29255
Postadres: Chaussée de Marche 604/2
Plaats: Erpent
NUTS-code: BE352 Arr. Namur
Postcode: 5101
Land: België
E-mail: maud.tintinger@mercurhosp.be
Telefoon: +32 81354422
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.mercurhosp.be
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fournitures de papier et de matériel de bureau

Referentienummer: MercurHosp-MT-20190104-BUREAU-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30190000 Diverse machines, uitrusting en benodigdheden voor kantoor
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Papier

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30190000 Diverse machines, uitrusting en benodigdheden voor kantoor
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
NUTS-code: BE3 RÉGION WALLONNE
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

2 × 12 mois.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Matériel de bureau

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30190000 Diverse machines, uitrusting en benodigdheden voor kantoor
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
NUTS-code: BE3 RÉGION WALLONNE
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

2 × 12 mois.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/09/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019