Vul deze korte enquête in en help ons de TED-website te verbeteren.

Leveringen - 384625-2019

14/08/2019    S156    Bunuri - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

România-Câmpeni: Aparate de tomografie

2019/S 156-384625

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:

Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Spitalul Orășenesc Câmpeni
Număr naţional de înregistrare: 4331074
Adresă: Str. Horea nr. 63
Localitate: Câmpeni
Cod NUTS: RO121
Cod poștal: 515500
Țară: România
Persoană de contact: Ana Elena Țăran
E-mail: spitalul_cimpeni@yahoo.com
Telefon: +40 258771715/+40 25877171
Fax: +40 258771976

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.spitalulcampeni.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: www.e-licitatie.ro
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Spital
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Achiziție aparat computer tomograf

Număr de referinţă: 1/2019/4331074
II.1.2)Cod CPV principal
33115000
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Autoritatea contractanta, doreste achizitionarea unui aparat computer tomograf, in vederea dotarii Laboratorului de Imagistica Medicala din cadrul institutiei. Prin contract se va asigura furnizarea echipamentului medical, inclusiv instalare, punere în funcţiune şi instruirea personalului utilizator.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 067 226.90 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO121
Locul principal de executare:

Spitalul Orasenesc Campeni, loc. Campeni, Str. Horea nr. 63, jud. Alba, cod 515500.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare aparat computer tomograf, inclusiv amenajare spatiu, instalare punere în funcţiune şi instruirea personalului utilizator.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Caracteristici tehnice / Pondere: 4
Criteriu privind calitatea - Nume: Caracteristici tehnice / Pondere: 4
Criteriu privind calitatea - Nume: Caracteristici tehnice / Pondere: 4
Criteriu privind calitatea - Nume: Caracteristici tehnice / Pondere: 4
Criteriu privind calitatea - Nume: Caracteristici tehnice / Pondere: 4
Criteriu privind calitatea - Nume: Caracteristici tehnice / Pondere: 3
Criteriu privind calitatea - Nume: Caracteristici tehnice / Pondere: 4
Criteriu privind calitatea - Nume: Caracteristici tehnice / Pondere: 4
Criteriu privind calitatea - Nume: Caracteristici tehnice / Pondere: 4
Criteriu privind calitatea - Nume: Caracteristici tehnice / Pondere: 4
Criteriu privind calitatea - Nume: Caracteristici tehnice / Pondere: 3
Criteriu privind calitatea - Nume: Caracteristici tehnice / Pondere: 4
Criteriu privind calitatea - Nume: Caracteristici tehnice / Pondere: 4
Prețul - Pondere: 50
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 4
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerința nr. 1.

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea de îndeplinire: se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv documente echivalente, emise in tara de rezidenta, pentru ofertantii straini, urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante doar de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul întocmit la finalizarea evaluării ofertelor sunt:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul solicitarii,

— cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice,

— alte documente edificatoare, după caz.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Cerința nr. 2.

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:

— manager: dr. Morar Lacramioara,

— director financiar-contabil: ec. Taran Ana Elena,

— director medical: dr. Senila Daniel Ioan.

Modalitatea de îndeplinire: declaratia privind neincadrarea in situatiile potential generatoare de conflict de interese asa cum sunt acestea definite la art. 60 din Legea 98/2016, conform prevederilor sectiunii IV din acelasi act normativ. Aceasta declaratie va fi prezentata de ofertanti, terti sustinatori si subcontractanti. Declaratia privind neincadrarea in situatiile potential generatoare de conflict de interese va fi prezentata de ofertanti, terti sustinatori si subcontractanti odata cu DUAE. In cazul operatorilor economici straini se vor prezenta documente echivalente emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta.

AC are obligația completării formularului de integritate conform art. 5 din Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică.

Operatorii economici participanti au obligatia de a completa online, conform facilitatilor sistemului, Documentul Unic de Achizitie European (DUAE), prin care demonstreaza ca indeplinesc cerintele referitoare la situatia personala. Toate documentele, respectiv declaratia privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea 98/2016, documentele propunerii tehnice, propunerii financiare si documentul care atesta constituirea garantiei de participare, se vor depune in S.I.C.A.P., semnate cu semnatura electronica.

Cerința nr. 1.

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Lista cu principalele livrari de produse de natura celor care fac obiectul contractului, efectuate în ultimii 3 ani, calculati prin raportare la data limita de depunere a ofertelor, continând valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Operatorul economic declarat castigator, dupa aplicarea criteriului de atribuire, va prezenta la solicitarea autoritatii contractante, in sustinerea acestei cerinte – contracte, procese-verbale, documente constatatoare sau orice alte documente care sa confirme cele mentionate in DUAE.

III.1.5)Informații privind contractele rezervate
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.4)Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 04/09/2019
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 04/12/2019
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 04/09/2019
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Comisia.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
09/08/2019