Leveringen - 384625-2019

14/08/2019    S156

Roemenië-Câmpeni: Instrumentarium voor tomografie

2019/S 156-384625

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Spitalul Orășenesc Câmpeni
Nationaal identificatienummer: 4331074
Postadres: Str. Horea nr. 63
Plaats: Câmpeni
NUTS-code: RO121 Alba
Postcode: 515500
Land: Roemenië
Contactpersoon: Ana Elena Țăran
E-mail: spitalul_cimpeni@yahoo.com
Telefoon: +40 258771715/+40 25877171
Fax: +40 258771976

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.spitalulcampeni.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Achiziție aparat computer tomograf

Referentienummer: 1/2019/4331074
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33115000 Instrumentarium voor tomografie
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 067 226.90 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO121 Alba
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 4
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 04/09/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019