Leveringen - 384627-2019

14/08/2019    S156

Roemenië-Boekarest: Instrumentarium voor sterilisatie, desinfectie en reiniging

2019/S 156-384627

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Spitalul Clinic de Urgență București
Nationaal identificatienummer: 4505332
Postadres: Calea Floreasca nr. 8
Plaats: Bucureşti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 014461
Land: Roemenië
Contactpersoon: Ec. Andreea Hardau
E-mail: achizitii@urgentafloreasca.ro
Telefoon: +40 215992283
Fax: +40 215992282

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.urgentafloreasca.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Furnizare echipamente medicale

Referentienummer: 2019450533239
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33191000 Instrumentarium voor sterilisatie, desinfectie en reiniging
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 039 121.36 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sistem de sterilizare la temperatură joasă, cu formaldehidă, de capacitate mică 144 l

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33191000 Instrumentarium voor sterilisatie, desinfectie en reiniging
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 239 495.80 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 2
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Videobronhoscop

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33168100 Endoscopen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 70 651.89 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 2
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Stație de tratare a apei (osmoză)

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45232430 Waterbehandelingswerkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 32 773.11 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 2
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Videofibroscop

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33168100 Endoscopen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 133 175.34 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 2
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sistem de sterilizare cu abur, de capacitate mare 8 STU, cu 2 uși (capacitate 550 l-600 l)

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33191000 Instrumentarium voor sterilisatie, desinfectie en reiniging
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 563 025.22 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 2
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/09/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019