Leveringen - 384643-2019

14/08/2019    S156

Frankrijk-Corbeil-Essonnes: Installeren van verlichting en signaleringssystemen

2019/S 156-384643

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ville de Corbeil-Essonnes
Postadres: Service de la commande publique, 11 avenue Darblay
Plaats: Corbeil-Essonnes
NUTS-code: FR104 Essonne
Postcode: 91108
Land: Frankrijk
E-mail: marchespublics@mairie-corbeil-essonnes.fr
Telefoon: +33 160897823
Fax: +33 1608971791
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.corbeil-essonnes.com/spip.php?article1000
Adres van het kopersprofiel: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_dT6Ew6Q0Fw
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Illuminations de Noël

Referentienummer: Mobilier NCA
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45316000 Installeren van verlichting en signaleringssystemen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pose, dépose, maintenance et stockage d'illuminations de Noël

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45316000 Installeren van verlichting en signaleringssystemen
45311000 Aanbrengen van elektrische bedrading en fittings
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR104 Essonne
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Cet accord-cadre est conclu pour une durée de 1 an à compter de sa date de notification et est ensuite reconductible expressément 3 fois pour une nouvelle durée de 1 an dans la limite de 4 ans.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Location d'illuminations de Noël

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31500000 Verlichtingsuitrusting en elektrische lampen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR104 Essonne
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Cet accord-cadre est conclu pour une durée de 1 an à compter de sa date de notification et est ensuite reconductible expressément 3 fois pour une nouvelle durée de 1 an dans la limite de 4 ans.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/09/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019