Vul deze korte enquête in en help ons de TED-website te verbeteren.

Leveringen - 384647-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Troyes: Kleine kantoorbenodigdheden

2019/S 156-384647

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Centre hospitalier de Troyes
Postadres: 101 avenue Anatole France
Plaats: Troyes Cedex
NUTS-code: FR
Postcode: 10003
Land: Frankrijk
E-mail: mourad.ben-kouider-sahraoui@ch-troyes.fr
Telefoon: +33 325494885
Fax: +33 325494850

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.klekoon.com

Adres van het kopersprofiel: http://www.klekoon.com

I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture et livraison de papier de reprographie pour les établissements membre du GHT de l'Aube et du Sézannais

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30192700
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dossier 160 GR couleurs pastel

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30192700
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/10/2019
Einde: 31/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Reconduction tacite de 12 mois.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Papiers 80 GR couleurs pastel

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30192700
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/10/2019
Einde: 31/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Reconduction tacite de 12 mois.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Papiers blancs divers

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30192700
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/10/2019
Einde: 31/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Reconduction tacite de 12 mois.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Papiers blancs standard

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30192700
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/10/2019
Einde: 31/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Reconduction tacite de 12 mois.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/09/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019