We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Leveringen - 384687-2019

Submission deadline has been amended by:  462002-2019
14/08/2019    S156    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Wroclaw: Medische apparatuur

2019/S 156-384687

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu
Postadres: ul. Borowska 213
Plaats: Wrocław
NUTS-code: PL514
Postcode: 50-556
Land: Polen
Contactpersoon: Magda Jellin
E-mail: mjellin@usk.wroc.pl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.usk.wroc.pl

Adres van het kopersprofiel: www.usk.wroc.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.usk.wroc.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://usk-wroc.logintrade.net/rejestracja.php
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: SP ZOZ
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa, montaż i uruchomienie angiografu oraz aparatury medycznej wraz z dostosowaniem pomieszczeń dla pracowni elektrofizjologii

Referentienummer: USK/DZP/PN-103/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dostawa, montaż i uruchomienie angiografu oraz aparatury medycznej wraz z dostosowaniem pomieszczeń dla pracowni elektrofizjologii - 6 zadań szczegółowo opisanych w SIWZ

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 1 - hemochron

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL514
Voornaamste plaats van uitvoering:

USK Wrocław

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pakiet nr 1 - hemochron; szczegółowo opisane w SIWZ

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 7
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. Cena 60 %; Okres gwarancji 40 % - szczegółowo opisane w SIWZ

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 2 - kardiomonitor

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL514
Voornaamste plaats van uitvoering:

USK Wrocław

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pakiet nr 2 - kardiomonitor; szczegółowo opisane w SIWZ

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 7
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. Cena 60 %; Okres gwarancji 40 % - szczegółowo opisane w SIWZ

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 3 - defibrylator

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL514
Voornaamste plaats van uitvoering:

USK Wrocław

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pakiet nr 3 - defibrylator; szczegółowo opisane w SIWZ

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 7
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. Cena 60 %; Okres gwarancji 40 % - szczegółowo opisane w SIWZ

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 4 - lampa sufitowa

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL514
Voornaamste plaats van uitvoering:

USK Wrocław

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pakiet nr 4 - lampa sufitowa; szczegółowo opisane w SIWZ

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 7
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. Cena 60 %; Okres gwarancji 40 % - szczegółowo opisane w SIWZ

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 5 - pompa infuzyjna strzykawkowa

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL514
Voornaamste plaats van uitvoering:

USK Wrocław

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pakiet nr 5 - pompa infuzyjna strzykawkowa; szczegółowo opisane w SIWZ

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 7
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. Cena 60 %; Okres gwarancji 40 % - szczegółowo opisane w SIWZ

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 6 - angiograf wraz z dostosowaniem pomieszczeń

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL514
Voornaamste plaats van uitvoering:

USK Wrocław

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pakiet nr 6 - angiograf wraz z dostosowaniem pomieszczeń; szczegółowo opisane w SIWZ

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 7
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. Cena 60 %; Okres gwarancji 20 %, jakość i funkcjonalność (parametry techniczne) 20 % - szczegółowo opisane w SIWZ

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

W zakresie pakietu nr 6 - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego tj. nie mniejsza niż 3 500 000,00 PLN (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy 00/100 złotych).

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

W zakresie pakietu nr 6.

I. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalność, jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej jedno zamówienie, które obejmowało: dostawę, montaż/instalację i uruchomienie angiografu o parametrach tożsamych (nie gorszych) niż określone w SIWZ.

II. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca ustanowi do kierowania pracami obejmującymi przystosowanie pomieszczeń oraz prac montażowych:

— kierownika robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (tj. kierownika budowy), będącego członkiem właściwej izby samorządu zawodowego – zgodnie z ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. nr 5, poz. 42 ze zm.), posiadającym co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi, licząc od daty wpisu na listę członków danej izby,

— kierowników robót w pozostałych specjalnościach – instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, w tym instalacji niskoprądowych (w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy), będących członkami właściwej izby samorządu zawodowego – zgodnie z ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. nr 5, poz. 42 z późniejszymi zmianami), posiadającym co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi, licząc od daty wpisu na listę członków danej izby,

— osoby, jeżeli posiadają kwalifikacje zawodowe inżyniera budownictwa i prowadzą zgodnie z prawem działalność w zakresie tego zawodu w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE, mają prawo do tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu inżyniera budownictwa tj. do świadczenia usług transgranicznych, bez konieczności uznawania kwalifikacji zawodowych, po złożeniu pisemnego oświadczenia o zamiarze świadczenia danej usługi wraz z niezbędnymi dokumentami i uzyskaniu tymczasowego wpisu do właściwej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; świadczenie usług transgranicznych podlega każdorazowo indywidualnej ocenie dokonywanej przez właściwy organ samorządu zawodowego w Rzeczpospolitej Polskiej,

— kadra kierownicza winna posiadać biegłą znajomość języka polskiego. Zamawiający dopuszcza osoby bez znajomości języka polskiego w przypadku, gdy Wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a personelem Wykonawcy, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia, stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego.

Eventuele minimumeisen:

Uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278).

−Dopuszcza się ważne uprawnienia, uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które uprawniają do kierowania budową lub właściwymi robotami objętymi przedmiotem zamówienia. wydanych przez odpowiedni organ samorządu zawodowego zgodnie z art. 12 ust. 2 Ustawy z 7.7.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z poźn. zm.) dających podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz wpisanych na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę Izbę (Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa) z określonym w nim terminem ważności;

Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza uprawnienia wydane na podstawie przepisów cyt. ustawy Prawo budowlane z dnia 7.7.1994 r., lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących aktów prawnych.

Dopuszcza się również odpowiadające im uprawnienia, wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem innych przepisów ustawy Prawo budowlane z dnia 7.7.1994 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z poźn. zm.) oraz Ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 15.1.2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 65).

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Warunki realizacji umowy określone są w załączniku nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Wzór umowy.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/09/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/09/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
Plaats:

W Dziale Zakupów i Zamówień Publicznych, 50-369 Wrocław, ul. M. Skłodowskiej-Curie 58, POLSKA

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą - 60 dni.

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 96 800,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset złotych, 00/100) przed upływem terminu składania ofert. Dla poszczególnych zadań:

Lp. Numer zadania Wartość wadium

1. Pakiet nr 1 500,00 PLN

2. Pakiet nr 2 200,00 PLN

3. Pakiet nr 3 400,00 PLN

4. Pakiet nr 4 600,00 PLN

5. Pakiet nr 5 100,00 PLN

6. Pakiet nr 6 95 000,00 PLN

Dotyczy pakietu nr 6

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron na piśmie pod rygorem nieważności.

2. Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, taka zmiana niniejszej umowy oraz wprowadzenie do niej takich postanowień, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że zachodzi jedna z przesłanek, o których mowa w art. 144 ust. 1-1e ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Dopuszcza się zmianę umowy w sytuacji, gdy:

1) wystąpi siła wyższa, która w bezpośredni sposób wpłynie na okoliczności realizacji umowy,

2) wystąpi gwałtowna dekoniunktura lub inne nieprzewidziane okoliczności, niezależne od żadnej ze Stron (gospodarcze, polityczne, społeczne, atmosferyczne itp.), które w bezpośredni sposób wpłyną na okoliczności realizacji umowy,

3) konieczności zastosowania nieprzewidzianych przez Zamawiającego zmian technicznych lub technologicznych wynikających m.in. ze stanu budynku, jego instalacji lub też koniecznych z uwagi na zabezpieczenie budynku lub bezpieczeństwo osób w nim przebywających,

4) konieczności wydania lub zmiany decyzji organów administracyjnych związanych z przedmiotem zamówienia,

5) zmiany umowy dotacyjnej, mającej wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym m.in. zmiany terminów, zmiany wysokości dotacji,

6) konieczność zmiany Podwykonawcy wskazanego w ofercie, pod warunkiem spełnienia przez niego wszystkich wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie przedmiotowym, to jest zastąpienie produktu objętego umową odpowiednikiem w przypadku:

1) zaprzestania wytwarzania przez producenta asortymentu objętego umową,

2) przedłożenia przez Wykonawcę oferty korzystniejszej dla Zamawiającego.

Zmiana, o której mowa w ust. 4, będzie dopuszczalna pod warunkiem, że odpowiednik będzie spełniał wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, nie będzie miał niższych parametrów od zaoferowanego w ofercie oraz będzie znajdował zastosowanie co najmniej w tych samych wskazaniach co asortyment objęty umową i przy cenie nie wyższej niż cena asortymentu objętego umową.

5. Zmiany, o których mowa wyżej mogą dotyczyć nadto sposobu konfekcjonowania asortymentu.

6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

7. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku nieotrzymania dotacji na zakup przedmiotu zamówienia lub też otrzymania dotacji w niewystarczającej wysokości.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszej umowy z winy Wykonawcy w przypadku opóźnienia w dostawie i instalacji sprzętu przekraczającego termin, o którym mowa w § 6.

9. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy odbioru całości lub części przedmiotu niniejszej umowy, jeżeli w robotach, o których mowa w § 3c niniejszej umowy wystąpią wady lub usterki lub zainstalowany sprzęt będzie niekompletny, posiadać będzie jakiekolwiek wady albo ślady zewnętrznego uszkodzenia powstałe na każdym etapie realizacji lub nie będzie odpowiadał treści oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz programu funkcjonalno-użytkowego. W takim przypadku Zamawiający wskaże w protokole przyczyny odmowy odbioru całości lub części sprzętu oraz według własnego wyboru - może wyznaczyć Wykonawcy nowy termin wykonania całości lub części przedmiotu zamówienia lub powierzyć jego wykonanie w całości lub w części innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, lub też może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

10. Odstąpienie zgodnie z ust. 9 może nastąpić po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji obowiązków umownych i po bezskutecznym upływie wyznaczonego mu w tym celu dodatkowego terminu nie krótszego niż 2 dni roboczych od daty wpisania zastrzeżeń do protokołu, z zastrzeżeniem, że nie później niż do dnia 29.6.2018 r.

11. Prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 8 powyżej, Zamawiający może wykonać do 30 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 9.

12. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego wobec stwierdzenia, że dostarczony sprzęt nie odpowiada parametrom zawartym w ofercie Wykonawcy, Zamawiający dokona zwrotu sprzętu Wykonawcy na koszt Wykonawcy w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy, a Wykonawca zwróci Zamawiającemu całość zapłaconego przez Zamawiającego wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 niniejszej umowy w terminie 7 dni kalendarzowych od daty postawienia sprzętu do dyspozycji Wykonawcy.

Pakiety 1-5:

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron na piśmie pod rygorem nieważności.

2. Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, taka zmiana niniejszej umowy oraz wprowadzenie do niej takich postanowień, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że zachodzi jedna z przesłanek, o których mowa w art. 144 ust. 1-1e ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Dopuszcza się zmianę umowy w sytuacji, gdy:

1) nastąpi zmniejszenie finansowania procedury medycznej przez NFZ, a procedura ta jest bezpośrednio związana z przedmiotem zamówienia wynikającym z niniejszej umowy; w takiej sytuacji zmniejszeniu ulegnie cena jednostkowa przedmiotu umowy, natomiast od zgodnej woli stron zależeć będzie, czy proporcjonalnemu zmniejszeniu ulegnie wartość umowy przy jednoczesnym pozostawieniu ilości produktów w niezmienionej formie, czy też wartość umowy pozostanie bez zmian z jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniem ilości produktów,

2) wystąpi siła wyższa, która w bezpośredni sposób wpłynie na okoliczności realizacji umowy,

3) nastąpi zmiana numerów katalogowych produktów, przy jednoczesnym zastrzeżeniu braku zmian cen na wyższe oraz jednoczesnym podtrzymaniu co najmniej parametrów przedmiotu zamawianego,

4) wystąpi gwałtowna dekoniunktura lub inne nieprzewidziane okoliczności, niezależne od żadnej ze Stron (gospodarcze, polityczne, społeczne, atmosferyczne itp.), które w bezpośredni sposób wpłyną na okoliczności realizacji umowy.

4. Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie przedmiotowym, to jest zastąpienie produktu objętego umową odpowiednikiem w przypadku: zaprzestania wytwarzania przez producenta asortymentu objętego umową, wygaśnięcia świadectwa rejestracji, przedłożenia przez wykonawcę oferty korzystniejszej dla Zamawiającego.

5. Zmiana, o której mowa w ust. 4, będzie dopuszczalna pod warunkiem, że odpowiednik będzie spełniał wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, nie będzie miał niższych parametrów od zaoferowanego w ofercie oraz będzie znajdował zastosowanie co najmniej w tych samych wskazaniach co asortyment objęty umową i przy cenie nie wyższej niż cena asortymentu objętego umową.

6. Zmiany, o których mowa wyżej mogą dotyczyć nadto sposobu konfekcjonowania asortymentu.

7. W sytuacji, kiedy w okresie trwania umowy nie zostanie zamówiony cały asortyment nią określony, a zaistnieje okoliczność uzasadniona potrzebami Zamawiającego, strony dopuszczają możliwość przedłużenia czasu trwania umowy na okres pozwalający wykorzystać asortyment w ilości niezbędnej dla funkcjonowania Zamawiającego związanego z jego działalnością, jednak na okres nie dłuższy niż do czasu rozstrzygnięcia nowej procedury przetargowej dotyczącej tożsamego asortymentu.

8. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019