Leveringen - 384696-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Denemarken-Hillerød: Structuren en materialen voor de bouw; ondersteunende producten voor de bouw (uitgezonderd elektrische apparatuur)

2019/S 156-384696

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Region Hovedstaden
Nationaal identificatienummer: 29190623
Postadres: Kongens Vænge 2
Plaats: Hillerød
NUTS-code: DK01
Postcode: 3400
Land: Denemarken
Contactpersoon: Tom Knøfler
E-mail: tom.knoefler@regionh.dk
Telefoon: +45 38665824

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.regionh.dk/

Adres van het kopersprofiel: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/66963

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Region Syddanmark
Nationaal identificatienummer: 29190909
Postadres: Damhaven 12
Plaats: Vejle
NUTS-code: DK03
Postcode: 7100
Land: Denemarken
Contactpersoon: Tom Knøfler
E-mail: tom.knoefler@regionh.dk

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.regionsyddanmark.dk

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Region Sjælland
Nationaal identificatienummer: 29190658
Postadres: Alleen 15
Plaats: Sorø
NUTS-code: DK02
Postcode: 4180
Land: Denemarken
Contactpersoon: Tom Knøfler
E-mail: tom.knoefler@regionh.dk

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.regionsjaelland.dk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:

Region Syddanmark og Region Sjælland deltager i udbuddet som optioner.

I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=247572&B=HOVEDSTADEN
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=247572&B=HOVEDSTADEN
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Levering af byggematerialer, VVS- og elartikler samt håndværktøj til Region Hovedstaden

Referentienummer: 19037300
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Levering af byggematerialer, VVS- og elartikler samt håndværktøj til Region Hovedstaden.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 20 000 000.00 DKK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Levering af byggematerialer og tilhørende håndværktøj

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31000000
31681400
44111000
44115200
44190000
44191000
44192000
44511000
44512000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK01
Voornaamste plaats van uitvoering:

Region Hovedstaden

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Levering af Byggematerialer samt håndværktøj til Region Hovedstaden.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 000 000.00 DKK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

12 måneder.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Region Syddanmark og Region Sjælland deltager i udbuddet på option.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Levering af VVS-artikler og tilhørende håndværktøj

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31000000
31681400
44111000
44115200
44190000
44191000
44192000
44511000
44512000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK01
Voornaamste plaats van uitvoering:

Region Hovedstaden

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Levering af VVS-artikler samt håndværktøj til Region Hovedstaden.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 8 500 000.00 DKK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

12 måneder.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Region Syddanmark og Region Sjælland deltager i udbuddet på option.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Levering af el-artikler og tilhørende håndværktøj

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31000000
31681400
44111000
44115200
44190000
44191000
44192000
44511000
44512000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK01
Voornaamste plaats van uitvoering:

Region Hovedstaden

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Levering af el-artikler samt håndværktøj til Region Hovedstaden.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 9 500 000.00 DKK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

12 måneder.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Region Syddanmark og Region Sjælland deltager i udbuddet på option.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Vejledning (slettes inden offentliggørelse): Her skal du ordret gengive evt. mindstekrav til ESPD, del IV Udvælgelseskriterier, sektion A: Egnethed. Disse mindstekrav tilføjes rent teknisk dit udbud i CTM modulet Krav, hvor man til "kravsspecifikationen" kan importere mindstekrav til sektionen "ESPD" fra "Krav/kriterieskabeloner", som derefter i udfyldt stand kopieres manuelt til dette punkt i bekendtgørelsen. Husk også at aktivere feltet i ESPD'en, så aktøren kan besvare kravet.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 3
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 24/09/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Deens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 24/03/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 24/09/2019
Plaatselijke tijd: 14:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Klagenævnet for Udbud
Postadres: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Plaats: Viborg
Postcode: 8800
Land: Denemarken
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefoon: +45 72405600

Internetadres: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: xxx
Plaats: xxxx
Land: Denemarken
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Vejledning (slettes inden offentliggørelse): Du skal slette den tekst, der ikke passer på udbuddet.

Tildeling af offentlig kontrakt: 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Tildeling af ordre efter miniudbud baseret på rammeaftale: 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

Tildeling af rammeaftale: 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadres: Carl Jacobsens Vej 35
Plaats: Valby
Postcode: 2500
Land: Denemarken
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefoon: +45 41715000

Internetadres: http://www.kfst.dk

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019