Leveringen - 384700-2019

14/08/2019    S156

Polen-Warschau: Computerapparatuur

2019/S 156-384700

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Nationaal identificatienummer: PL911
Postadres: ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 00-908
Land: Polen
Contactpersoon: Radosław Jankowski
E-mail: dzp@wat.edu.pl
Telefoon: +48 261839763
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.wat.edu.pl
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa sprzętu, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i części do laboratorium specjalistycznego

Referentienummer: 120/WCY/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30230000 Computerapparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31000000 Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 30
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/09/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019