Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Leveringen - 384700-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Computerapparatuur

2019/S 156-384700

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Nationaal identificatienummer: PL911
Postadres: ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911
Postcode: 00-908
Land: Polen
Contactpersoon: Radosław Jankowski
E-mail: dzp@wat.edu.pl
Telefoon: +48 261839763

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.wat.edu.pl

I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa sprzętu, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i części do laboratorium specjalistycznego

Referentienummer: 120/WCY/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30230000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 30
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/09/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019