Leveringen - 384703-2019

14/08/2019    S156    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Oostenrijk-Linz: Wegwerphandschoenen

2019/S 156-384703

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Oberösterreichische Gesundheitsholding GmbH
Goethestraße 89
Linz
4020
Oostenrijk
Contactpersoon: Denise Sperrer
Telefoon: +43 505546020251
E-mail: vergabezentrum@ooeg.at
Fax: +43 505546040250
NUTS-code: AT

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ooeg.at

Adres van het kopersprofiel: http://ooeg.vemap.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://ooeg.vemap.com/home/bekannt/anzeigen.html?annID=21
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://ooeg.vemap.com
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://ooeg.vemap.com
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: öffentlicher Krankenanstaltsträger
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Untersuchungshandschuhe Nitril

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
18424300
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Abschluss einer Rahmenvereinbarung über die Lieferung von Nitril Untersuchungshandschuhe mit Standard-Schaftlänge und mit langem Schaft für alle Standorte der Oberösterreichische Gesundheitsholding.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: AT31
Voornaamste plaats van uitvoering:

Oberösterreich

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Abschluss einer Rahmenvereinbarung über die Lieferung von Nitril Untersuchungshandschuhe mit Standard-Schaftlänge und mit langem Schaft für alle Standorte der Oberösterreichische Gesundheitsholding.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualität / Weging: 40.00
Prijs - Weging: 60.00
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/09/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19/09/2019
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Landesverwaltungsgericht Oberösterreich
Volksgartenstraße 14
Linz
4021
Oostenrijk
Telefoon: +43 73270750
E-mail: post@lvwg-ooe.gv.at
Fax: +43 7327075218018

Internetadres: http://www.lvwg-ooe.gv.at

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019