Leveringen - 384725-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Boekarest: Apparatuur en instrumentarium voor OK

2019/S 156-384725

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Spitalul Universitar de Urgență București
Nationaal identificatienummer: 4283570
Postadres: Splaiul Independenţei nr. 169
Plaats: Bucureşti
NUTS-code: RO321
Postcode: 050098
Land: Roemenië
Contactpersoon: Larisa Corbeanu
E-mail: achizitiipublice.suub@gmail.com
Telefoon: +40 213128104
Fax: +40 213180554

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.suub.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.e-licitatie.ro
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Unitate sanitară
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dotarea Blocului Operator Central din Spitalul Universitar București cu aparatură medicală și accesorii pentru explorări funcționale și imagistică pentru blocul operator și post operator

Referentienummer: 4283570/2018/68
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33162000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Autoritatea contractanta doreste sa achizitioneze pentru dotarea Blocului Operator Central al Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti aparatură medicală și accesorii pentru explorari functionale si imagistica pentru blocul operator și post operator prezentate in caietul de sarcini pentru fiecare lot in parte. Montajul si punerea in functiune vor fi asigurate de ofertantul castigator pentru fiecare lot in parte. Activitatile din cadrul contractului presupun furnizare, instalare, montare, punere in functiune, mentenanță, training personal si repunerea in parametrii functionali in caz de defectiune pe perioada de garantie acordata produsului. Pretul produselor include si aceste servicii.

Blocul operator centralizat este grupat in 11 săli de operaţie.

Contractul este impartit in 2 loturi – descrierea completa a loturilor se regăsește in sectiunea „Loturi” si in caietul de sarcini.

Valoarea totala estimata este de: 6 309 311,21 RON valoare fara TVA, din ca [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 6 309 311.21 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 2
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 2
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ecografe

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33162000
33112200
51410000
80511000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Universitar de Urgență București, Splaiul Independenței nr. 169, sector 5, București, Bloc Operator.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

„Dotarea Blocului Operator Central din Spitalul Universitar Bucuresti cu aparatură medicală și accesorii pentru explorari functionale si imagistica pentru blocul operator și post operator” – furnizare de produse (ecografe) si servicii auxiliare (servicii de instalare de echipamente medicale si servicii de instruire).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta Tehnica / Weging: 20
Prijs - Weging: 80
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 683 680.21 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Aparate de radiografie

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33162000
33111600
51410000
80511000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Universitar de Urgență București, Splaiul Independenței nr. 169, sector 5, București, Bloc Operator.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

„Dotarea Blocului Operator Central din Spitalul Universitar Bucuresti cu aparatură medicală și accesorii pentru explorari functionale si imagistica pentru blocul operator și post operator” – furnizare de produse (ecografe) si servicii auxiliare (servicii de instalare de echipamente medicale si servicii de instruire).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica / Weging: 20
Prijs - Weging: 80
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 625 631.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Modalitatea de indeplinire: completarea DUAE. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE si care urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor:

1) persoanele juridice romane:

(a) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

(b) certificatul de atestare fiscala din care sa reiasa lipsa datoriilor restante, cu privire la plata contributiilor la bugetul general consolidat, la momentul prezentarii acestora,

(c) certificatul de atestare fiscala din care sa reiasa lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor si taxelor la bugetul local, la momentul prezentarii acestora. Se vor prezenta certificatele de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la toate sediile si punctele de lucru pentru care exista obligatii de plata,

(d) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice,

(e) alte documente edificatoare, dupa caz;

2) persoanele juridice straine: pot prezenta documente echivalente celor enumerate pentru persoanele romane. Numai in situatia in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit op. ec. nu se emit documente de natura celor enumerate pentru persoanele romane se pot prezenta declaratia pe propria raspundere sau o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati sau a unei asociatii care are competente in acest sens conf. art. 168 alin. (3) din Legea nr. 98/2016.

Nota: cerinta trebuie indeplinita si de asociati, terti sustinatori si subcontractanti in situatia in care acestia exista.

In vederea completarii DUAE se va accesa link-ul https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter sectiunea „General-Documente”.

Ofertantul nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 60 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice (evitarea conflictului de interese).

Ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator, va prezenta o declaratie cu privire la conflictul de interese in conformitate cu prevederile art. 60 alin. (1) lit. a), lit. d) si lit. e) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare privind achizitiile publice. Se va completa Formularul nr. 7 din sectiunea „Formulare” din documentatia de atribuire, stampilat si semnat de catre reprezentantul legal/imputernicit al ofertantului si se va prezenta de catre ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator, odata cu DUAE.

În situatia în care ofertantul/ofertantul asociat/tert sustinator/subcontractant se afla în situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 acesta va fi exclus de la procedura de atribuire.

Persoanele cu functii de decizie privind organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire din cadrul autoritatii contractante sunt urmatoarele:

— dr. Adriana Elena Nica – manager;

— conf. dr. Ionescu Dorin – director medical;

— Georgeta Stan – director financiar-contabil;

— as. pr. Speranta Turchina – director ingrijiri.

Notă:

1) Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă;

2) Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător din care [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Loturile: 1, 2. Proportia de subcontractare. Informatii privind asocierea. In cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de catre fiecare operator economic in parte. Se va depune acordul de asociere conform model Formularul nr. 4 din sectiunea „Formulare” si propriile documente de calificare deorece criteriile de calificare referitoare la situatia personala a ofertantului, trebuie respectate de fiecare asociat in parte, iar criteriile de calificare referitoare la capacitatea de exercitate a activitatii profesionale trebuie respectate de fiecare asociat in parte pentru partea din contract pe care o realizeaza. In cadrul acordului de asociere se vor specifica activitatile ce urmeaza a fi efectuate de catre fiecare membru al asocierii, precum si procentele ce reprezinta partea de implicare a fiecarui asociat in contract. Capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. Cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ. In cazul unei oferte comune fiecare participant la asociere trebuie sa prezinte documentele justificative solicitate conform art. 196 din Legea nr. 98/2016 din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale pentru partea din contract pe care o realizeaza. Cerințele referitoare la capacitatea de exercitare a activităţii profesionale şi/sau cerinţelor de executare a contractului anumite autorizaţii specifice, se consideră îndeplinite în cazul operatorilor economici ce participă în comun la procedura de atribuire, dacă aceştia demonstrează că dispun de respectivele resurse autorizate şi/sau că unul dintre membrii asocierii deţine autorizaţia solicitată, după caz, cu condiţia ca respectivul membru să execute partea din contract pentru care este solicitată autorizaţia respectivă. Odată cu depunerea DUAE se va prezenta si acordul de asociere. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acord/acorduri vor fi prezentate la solicitarea AC doar de ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Daca oferta comuna este declarata castigatoare, la semnarea contractului, se va prezenta acordul de asociere autentificat, in conformitate cu prevederile art. 54 alin. (2) din Legea nr. 98/2016. Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze. Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propuși. Subcontractanţii pe a căror capacităţi ofertantul/candidatul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare şi selecţie sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp şi angajamentul ferm. In scopul verificarii capacitatii tehnice si sau profesionale, ofertantul are obligatia de a preciza in detaliu partea/partile din contract pe care ofertantul urmeaza sa le subcontracteze, valoarea acestora, denumirea subcontractantilor, datele de contact ale acestora precum si acordul subcontractantului/subcontractantilor cu privire la aceste aspecte. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acord/acorduri vor fi prezentate la solicitarea AC doar de ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. La momentul depunerii ofertei subcontractantii vor prezenta DUAE, conform art. 193 alin. (3) din Legea nr. 98/2016, completand sectiunile aferente cerintelor pentru care sunt subcontractati si sectiunile relevante astfel incat sa reiasa ca nu se afla in niciuna dintre situatiile care determina excluderea din procedura conform art. 164, 165, 167 din Legea 98/2016.

Loturile: 1, 2. Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca în ultimii 3 ani de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor a livrat, la nivelul unui contract sau mai multe contracte, produse similare de natura si complexitate similara/comparabila sau superioara cu produsele care fac obiectul contractului/lotului in valoare/valoare cumulata de cel putin:

— 3 683 680,21 RON fara TVA pentru lotul 1,

— 2 625 631,00 RON fara TVA pentru lotul 2.

Prin produse similare de natura si complexitate similara/comparabila sau superioara cu produsele care fac obiectul contractului/lotului se inteleg dispozitive si/ sau instrumente si/sau echipamente si/sau accesorii si imagistica de natura medicala cum ar fi:

— pentru lotul 1:

1) ecograf cardio 4D cu 4 sonde;

2) ecograf cardio portabil cu 3 sonde;

3) ecograf cardio cu 2 sonde;

4) ecograf cu 2 sonde (cord, vase);

5) ecograf nervi – blocuri;

6) ecograf Ob-Gin cu 3 sonde 2D/4D (abdomen, endovaginala, volumetrica etc.);

7) ecograf general cu 2 sonde (abdomen si liniara),

— pentru lotul 2:

1) echipament mobil direct digital pentru radiografii cu detector wireless;

2) aparat Roentgen mobil cu braţ C şi detector digital etc. Enumerarea pe fiecare lot este exemplificativă, deci nu este cumulativa si nici limitativa.

Eventuele minimumeisen:

Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016. Modalitate de îndeplinire: DUAE completat de ofertant în care se vor include informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță parte, inclusiv măsurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se atașează DUAE și angajamentul ferm ale terțului susținător/angajamentele ferme ale terților susținători din trebuie să rezulte modul efectiv în care terțul/terții susținători vor asigura îndeplinirea angajamentului conform Formularul nr. 1 din sectiunea „Formulare”. Terțul/terții susținători vor completa DUAE cu informații privind nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susținerii acordate. Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a acordat susținerea, fie prin indicarea resurselor tehnice și profesionale pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Conform prevederilor art. 184 din Legea nr. 98/2016, prin angajamentul ferm, terțul/terții se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publică. Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament. Prin semnarea angajamentului de sustinere tertul/tertii sustinator/sustinatori raspunde/raspund pentru prejudiciile cauzate autoritatii contractante ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in angajament, autoritatea contractanta avand posibilitatea de actiune directa impotriva tertului/tertilor sustinator/sustinatori. Persoana care asigurã sustinerea tehnicã si profesionalã nu trebuie sã se afle în situatia care determinã excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016. În cazul în care ofertantul a primit, în cadrul ofertei sale, susţinere din partea unui terţ, această susţinere este demonstrată printr-un angajament ferm al acestui terţ, inclus în contract. Terţul susţinător se obligă faţă de ofertant şi de autoritatea contractanta să ducă la îndeplinire acţiunile (inclusiv, după caz, punerea la dispoziţia ofertantului a unor resurse financiare, umana şi/sau tehnice) sau, după caz, partea deprestari servicii, ce fac obiectul angajamentului ferm, inclusiv prin substituirea ofertantului conform angajamentului ferm, în cazul în care ofertantul nu reuşeşte să îndeplinească obligaţiile şi responsabilităţile contractuale aferente activităţilor, situaţiilor sau părţii de prestarea de servicii pentru care a primit susţinere de la terţ.Dacă Ofertantul nu reuşeşte să îndeplinească obligaţiile şi responsabilităţile contractuale aferente activităţilor, situaţiilor sau părţii de prestari de servicii pentru care a primit susţinere de la terţ, beneficiarul va fi îndreptăţit să notifice prestatorul şi terţul susţinător şi să solicite remedierea situaţiei prin implicarea terţului. Terţul susţinător va despăgubi autoritatea contractanta pentru orice daune, pierderi şi cheltuieli suportate de AC în cazul în care terţul susţinător nu respectă obligaţiile asumate prin angajamentul ferm sau îndeplineşte aceste obligaţii în mod defectuos.

Modalitate prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei pe lot: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile ce descriu nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate in trecut corespunzator cerintelor autoritatii contractante. Urmatoarele documente justificative care probeaza indeplinirea cerintei pe lot vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Certificari/documente pentru produsele similare. Respectivele documente vor trebui sa indice:

(a) obiectul contractului astfel incat sa fie furnizate toate informatiile solicitate si necesare pentru a se verifica indeplinirea cerintei privind experienta similara,

(b) beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati,

(c) valoarea – in RON fara TVA,

(d) perioada, mai exact intervalul periodic (data de inceput si data de livrare) in care s-a executat contractul,

(e) sa precizeze daca au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfârsit; certificarile vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar (autoritate contractanta sau client privat).

Nota 1: certificarile vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar (autoritate contractanta sau client privat). Intra in această categorie procese-verbale de receptie/procesele-verbale de punere în funcțiune/recomandari/documente constatatoare sau alte documente similare in masura in care acestea sunt emise sau contrasemnate de beneficiar si furnizeaza toate informatiile solicitate pentru demonstrarea indeplinirii cerintei de calificare privind experienta similara. Ca si conditie ad validitatem, sub sanctiunea considerarii cerintei ca neindeplinita, documentele reprezentand certificari de buna prestatie, vor avea numar de inregistrare si semnatura emitentului, lipsa acestora fiind vicii de forma care lipsesc documentele de forta probanta.

Nota 2: in cazul in care un contract de achizitie publica este incheiat cu o autoritate contractanta – institutie publica, iar operatorul economic a fost subcontractat, beneficiarul la care fac referire cerintele de mai sus, este autoritatea contractanta – institutie publica si nu operatorul economic care avand calitatea de furnizor in contractul de achizitie publica care a subcontractat executarea unei parti din acesta. Astfel, documentele reprezentand certificari de buna prestatie vor fi emise sau contrasemnate de autoritatea contractanta-institutie publica, aceasta fiind beneficiarul bunurilor furnizate. Nu vor fi acceptate documente emise/contrasemnate doar de furnizorul initial. Ratiunea acestei mentiuni are la baza prevederile art. 218 alin. (4) din Legea 98/2016.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/09/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 16/02/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/09/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

— Modul in care se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati prin accesarea urmatorului link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter

Informatii privind asocierea: in cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de catre fiecare operator economic in parte. Se va depune acordul de asociere conform model Formularul nr. 4 din sectiunea „Formulare” si propriile documente de calificare deorece criteriile de calificare referitoare la situatia personala a ofertantului, trebuie respectate de fiecare asociat in parte, iar criteriile de calificare referitoare la capacitatea de exercitate a activitatii profesionale trebuie respectate de fiecare asociat in parte pentru partea din contract pe care o realizeaza. In cadrul acordului de asociere se vor specifica activitatile ce urmeaza a fi efectuate de catre fiecare membru al asocierii, precum si procentele ce reprezinta partea de implicare a fiecarui asociat in contract. Capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. Cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ. In cazul unei oferte comune fiecare participant la asociere trebuie sa prezinte documentele justificative solicitate conform art. 196 din Legea nr. 98/2016 din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale pentru partea din contract pe care o realizeaza. Cerințele referitoare la capacitatea de exercitare a activităţii profesionale şi/sau cerinţelor de executare a contractului anumite autorizaţii specifice, se consideră îndeplinite în cazul operatorilor economici ce participă în comun la procedura de atribuire, dacă aceştia demonstrează că dispun de respectivele resurse autorizate şi/sau că unul dintre membrii asocierii deţine autorizaţia solicitată, după caz, cu condiţia ca respectivul membru să execute partea din contract pentru care este solicitată autorizaţia respectivă. Odată cu depunerea DUAE se va prezenta si acordul de asociere. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acord/acorduri vor fi prezentate la solicitarea AC doar de ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Daca oferta comuna este declarata castigatoare, la semnarea contractului, se va prezenta acordul de asociere autentificat, in conformitate cu prevederile art. 54 alin. (2) din Legea nr. 98/2016. Nota: DUAE se completeaza la https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/es. Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016. Modalitate de îndeplinire: DUAE completat de ofertant în care se vor include informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță parte, inclusiv măsurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se atașează DUAE și angajamentul ferm ale terțului susținător/angajamentele ferme ale terților susținători din trebuie să rezulte modul efectiv în care terțul/terții susținători vor asigura îndeplinirea angajamentului conform Formularul nr. 1 din sectiunea „Formulare”.

Terțul/terții susținători vor completa DUAE cu informații privind nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susținerii acordate.

Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a acordat susținerea, fie prin indicarea resurselor tehnice și profesionale pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Conform prevederilor art. 184 din Legea nr. 98/2016, prin angajamentul ferm, terțul/terții se

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

In conformitate cu Legea 101/2016 din 19.5.2016, privind caile de atac in materie de atribuirea contractelor de achizitie publica.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Spitalul Universitar de Urgență București, Serviciul Juridic
Postadres: Splaiul Independenței nr. 169, sector 5
Plaats: Bucureşti
Postcode: 050098
Land: Roemenië
E-mail: juridic@suub.ro
Telefoon: +40 3213180522-586
Fax: +40 3213180522

Internetadres: www.suub.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019