Leveringen - 384729-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Barcelona: Medische gassen

2019/S 156-384729

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Banco de Sangre y Tejidos
Nationaal identificatienummer: Q5856387E
Postadres: Paseo del Taulat, 116
Plaats: Barcelona
NUTS-code: ES51
Postcode: 08005
Land: Spanje
Contactpersoon: Area de Contrataciones del BST
E-mail: jmferrer@bst.cat
Telefoon: +34 935573500
Fax: +34 935573501

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/search.do?reqCode=start&set-locale=ca_ES

Adres van het kopersprofiel: http://www.bancsang.net/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.bancsang.net/info-corporativa/perfil-contractant/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro de gases medicinales e industriales y servicio de mantenimiento integral de las instalaciones de gases del Banco de Sangre y Tejidos

Referentienummer: 19HBS341
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
24111500
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Vista la petición de la Dirección de Operaciones e Ingeniería del Banco de Sangre y Tejidos sobre la contratación de un suministro de gases medicinales e industriales más el mantenimiento integral de las instalaciones de LN2 para el Banco de Sangre y Tejidos (BST). Uno de los elementos básicos de que dispone el BST es la criopreservación especial de los productos que tiene almacenados (cordones, tejidos, sangre, ...) y, por tanto, precisa para la conservación de los mismos los gases medicinales para mantener en óptimas condiciones todos sus productos. Es necesaria la contratación para este ejercicio ya que sin este material no se puede realizar de forma óptima la actividad asistencial que tiene encomendada. Este expediente es de carácter mixto, ya que contempla el suministro de gases y también el mantenimiento de las instalaciones. Dado que la partida presupuestaria de suministro es considerablemente mayor que el servicio, se considera una contratación de suministros.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 690 175.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Suministro de gases

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24111500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES511
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro de gases medicinales e industriales para el Banco de Sangre y Tejidos.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 535 175.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Posibilidad de prórroga los ejercicios 2020, 2021, 2022 y 2023.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Servicio de mantenimiento de instalaciones

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50500000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES511
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicio de mantenimiento integral de las instalaciones LN2 del Banco de Sangre y Tejidos.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 155 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Posibilidad de prórroga los ejercicios 2020, 2021, 2022 y 2023.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/09/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Catalaans, Spaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 20/09/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Plaats:

Paseo Taulat, 116, 08005, Barcelona.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público
Plaats: Barcelona
Land: Spanje
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019