Leveringen - 384733-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Legnica: Medische verbruiksartikelen

2019/S 156-384733

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
Postadres: ul. Iwaszkiewicza 5
Plaats: Legnica
NUTS-code: PL516
Postcode: 59-220
Land: Polen
Contactpersoon: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Iwaszkiewicza 5
E-mail: zam.publiczne@szpital.legnica.pl
Telefoon: +48 767211126
Fax: +48 767211127

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.szpital.legnica.pl

Adres van het kopersprofiel: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_legnica

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_legnica
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Przetarg nieograniczony dostawy wyrobów medycznych do neuromonitoringu w chirurgii onkologicznej jelita grubego wraz z najmem monitora

Referentienummer: WSzSL/FZ-48/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33140000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia są dostawy wyrobów medycznych dostawy wyrobów medycznych do ne2. Warunki dotyczące wykonywania zamówienia określone zostały również w projekcie umowy w Rozdziale XVII SIWZ.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33195000 - PA01
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL516
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Iwaszkiewicza 5, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy wyrobów medycznych dostawy wyrobów medycznych do neuromonitoringu w chirurgii onkologicznej jelita grubego wraz z najmem monitora, szczegółowo opisanych w załączniku 2A do SIWZ (stanowiącym równocześnie formularz asortymentowo-cenowy).

2. Warunki dotyczące wykonywania zamówienia określone zostały również w projekcie umowy w Rozdziale XVII SIWZ.

3. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a uPzp - Zamawiający wymaga dostarczenia produktów o ściśle określonym składzie jakościowym i ilościowym - przedmiot zamówienia został opisany przy użyciu standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający przewiduje prawo opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 uPzp:

1) Prawo opcji polegać będzie na możliwości dokonywania zamówień wyrobów medycznych w maksymalnej ilości określonej w w kolumnie „E” Załącznika 2A do SIWZ,

2) Minimalną ilością przedmiotu zamówienia, którą zrealizuje Zamawiający będzie ilość określona w kolumnie „D” Załącznika 2A do SIWZ,

3) Zamawiający będzie miał prawo do zamówień w ramach prawa opcji w okresie 24 miesięcy od zawarcia umowy (bądź maksymalnie w okresie 36 miesięcy – w przypadku przedłużenia przez Strony okresu obowiązywania umowy, o którym mowa w §5 ust. 6 projektu umowy) - w miarę zaistnienia potrzeb.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest obowiązany wnieść wadium na czas związania ofertą w wysokości: 3 000 PLN.

2. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od terminu składania ofert.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Istotne postanowienia umowy, w tym dopuszczalne zmiany umowy, zawarte są w projekcie umowy znajdującym się w Rozdziale XVII SIWZ.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 20/09/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 20/09/2019
Plaatselijke tijd: 11:30
Plaats:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Iwaszkiewicza 5, pok. 046, POLSKA

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą (wypełnioną wg wzoru stanowiącego Załącznik 2 wraz z Załącznikiem 2A):

1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówień (dalej: JEDZ) w zakresie wskazanym w SIWZ w Załączniku nr 1 do SIWZ (wzór JEDZ) oraz w instrukcji wypełnienia JEDZ, która została opisana w Rozdziale XXIII SIWZ oraz w Rozdziale XXIV SIWZ - Instrukcji dotyczącej wymogu złożenia JEDZ w postaci elektronicznej. Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu. JEDZ należy sporządzić zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. Wzór JEDZ stanowi Załącznik 1 do SIWZ.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie (JEDZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - Oświadczenia te mają potwierdzać brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia;

1.2. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie, o ile ofertę składa pełnomocnik. Pełnomocnictwo należy sporządzić w postaci elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

1.3. dokument wniesienia wadium we właściwej wysokości – nie dotyczy Wykonawców wnoszących wadium w formie pieniężnej. Zasady i sposób wniesienia wadium opisane zostały w Rozdziale IX SIWZ;

1.4. dowody, w zakresie procedury, o której mowa w art. 24 ust 8 uPzp (jeżeli dotyczy). Dowody należy sporządzić w postaci elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 uPzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp.

3. Katalog wymaganych oświadczeń i dokumentów w postępowaniu, składanych na wezwanie Zamawiającego został określony w Rozdziale VII SIWZ pkt 4.

4. Informacje związane z obowiązkami Zamawiającego, o których mowa w art. 13 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 24.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zostały opisane w Rozdziale XXV SIWZ.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Land: Polen

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019