Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Leveringen - 384736-2019

Submission deadline has been amended by:  454712-2019
14/08/2019    S156

Polen-Warschau: Uitwerken van dienstverleningscontracten

2019/S 156-384736

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bank Gospodarstwa Krajowego
Postadres: Al. Jerozolimskie 7
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 00-955
Land: Polen
Contactpersoon: Departament Zarządzania Zakupami i Kontraktami
E-mail: sekretariatDZZK@bgk.pl
Telefoon: +48 225228048
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.bgk.pl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://bgk.eb2b.com.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: usługi bankowe

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kompleksowy system zabezpieczenia stacji końcowych

Referentienummer: DZZK/91/DB/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72591000 Uitwerken van dienstverleningscontracten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie kompleksowego systemu ochrony infrastruktury IT i usług biznesowych Zamawiającego przed szkodliwym oprogramowaniem oraz wyciekiem informacji zgodnie z wymaganiami technicznymi i funkcjonalnymi przedstawionymi w niniejszym dokumencie oraz szczegółowo w formularzu oferty technicznej (FOT) wraz z odpowiednimi usługami wsparcia technicznego przez okres 36 miesięcy. Maksymalny termin realizacji wdrożenia kompleksowego systemu (oferowanego rozwiązania) dopuszczony przez Zamawiającego to 60 dni od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru dostawy.

2. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na zakres podstawowy zamówienia oraz zakres zamówienia objęty prawem opcji.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30200000 Computeruitrusting en -benodigdheden
48761000 Anti-virussoftware
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na zakres podstawowy zamówienia oraz zakres zamówienia objęty prawem opcji.

2. Na zakres podstawowy przedmiotu zamówienia, składają się następujące czynności:

1) dostawa produktów do miejsc instalacji oraz podłączenie,

2) instalacja i konfiguracja produktów na podstawie szczegółowego planu powstałego na podstawie analizy przedwdrożeniowej oraz zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 1 do umowy wraz z opracowaniem dokumentacji,

3) migracja elementów systemu Zamawiającego wymagających wymiany na nowe rozwiązanie na podstawie szczegółowego planu powstałego na podstawie analizy przedwdrożeniowej oraz zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 1 do umowy,

4) przekazanie wiedzy zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 1 do umowy,

5) opracowanie treści przekazania wiedzy dla pracowników Zamawiającego,

6) udzielenie lub zapewnienie udzielenia licencji dla dostarczonego oprogramowania wraz z aktualizacjami, zgodnie z wymaganiami ilościowymi określonymi w Załączniku nr 1 do umowy, na warunkach określonych w § 5 ust. 1 umowy,

7) świadczenie serwisu dla produktów na zasadach określonych w umowie orazw Załączniku nr 1 do umowy,

8) przeniesienie autorskich praw majątkowych do wytworzonej dokumentacji wraz z prawami zależnymi i prawami do modyfikacji na Zamawiającego, na wszelkich polach eksploatacji wskazanych w umowie.

3. Na przedmiot zamówienia objęty prawem opcji składają się następujące czynności:

1) dostawy, wdrożenia wraz z udzieleniem lub zapewnieniem udzielenia licencji dla dodatkowych produktów w ramach realizacji prawa opcji, na warunkach

I w zakresie określonym w OPZ - Załącznik nr 2 do SIWZ (pkt II.11.a-l), FOT - Załącznik nr 3a do SIWZ oraz IPU – Załącznik nr 2 do SIWZ,

2) świadczenia serwisu dla produktów dostarczonych w ramach realizacji prawa opcji, na warunkach określonych w IPU – Załącznik nr 2 do SIWZ i OPZ - Załącznik nr 2 do SIWZ (pkt II.11.a-l) oraz FOT - Załącznik nr 3a do SIWZ, oraz

3) przekazanie wiedzy zgodnie z wymaganiami określonymi dla prawa opcji w OPZ - Załącznik nr 2 do SIWZ,

4) przeniesienie autorskich praw majątkowych do wytworzonej dokumentacji wraz z prawami zależnymi i prawami do modyfikacji na Zamawiającego, na wszelkich polach eksploatacji wskazanych w umowie,

5) uruchomienie zarządzania funkcją Bitlocker oraz szyfrowania dysków w oparciu o rozwiązanie oferowane przez producenta kompleksowego systemu podczas migracji posiadanego przez Zamawiającego systemu Mcafee Drive Encryption do rozwiązania opartego o natywne funkcje szyfrowania dysków dostarczane przez producenta systemu operacyjnego Microsoft (Bitlocker).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera załącznik nr 1 do SIWZ, formularz oferty technicznej (FOT)- Załącznik nr 3a do SIWZ oraz istotne postanowienia umowy (IPU) – załącznik nr 2 do SIWZ.

5. Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia objętego prawem opcji, w tym zakres, termin skorzystania z tego uprawnienia przez Zamawiającego oraz zasady na jakich będzie się to odbywało, zostały zawarte w niniejszej SIWZ, w OPZ, FOT oraz IPU.

Zamawiający informuje, że prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach niniejszego zamówienia. Skorzystanie z prawa opcji, w całości lub w części, jest zastrzeżone do wyłącznej decyzji Zamawiającego. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji w całości lub części Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie, ani jakiekolwiek roszczenie.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Na przedmiot zamówienia objęty prawem opcji składają się następujące czynności:

1) dostawy, wdrożenia wraz z udzieleniem lub zapewnieniem udzielenia licencji dla dodatkowych produktów w ramach realizacji prawa opcji, na warunkach i w zakresie

określonym w OPZ - Załącznik nr 2 do SIWZ (pkt II.11.a-l), FOT - Załącznik nr 3a do SIWZ oraz IPU – Załącznik nr 2 do SIWZ,

2) świadczenia Serwisu dla Produktów dostarczonych w ramach realizacji prawa Opcji, na warunkach określonych w IPU – Załącznik nr 2 do SIWZ i OPZ - Załącznik nr 2 do SIWZ (pkt II.11.a-l) oraz FOT - Załącznik nr 3a do SIWZ, oraz

3) przekazanie wiedzy zgodnie z wymaganiami określonymi dla prawa opcji w OPZ - Załącznik nr 2 do SIWZ,

4) przeniesienie autorskich praw majątkowych do wytworzonej dokumentacji wraz z prawami zależnymi i prawami do modyfikacji na Zamawiającego, na wszelkich polach eksploatacji wskazanych w umowie,

5) uruchomienie zarządzania funkcją Bitlocker oraz szyfrowania dysków w oparciu o rozwiązanie oferowane przez producenta kompleksowego systemu podczas migracji posiadanego przez Zamawiającego systemu Mcafee Drive Encryption do rozwiązania opartego o natywne funkcje szyfrowania dysków dostarczane przez producenta systemu operacyjnego Microsoft (Bitlocker).

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia objętego prawem opcji, w tym zakres, termin skorzystania z tego uprawnienia przez Zamawiającego oraz zasady na jakich będzie się to odbywało, zostały zawarte w SIWZ oraz w załącznikach do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) załącznik nr 1 do SIWZ, Formularz oferty technicznej (FOT) - Załącznik nr 3a do SIWZ oraz Istotne postanowienia umowy (IPU) – załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryterium cena nie jest jedynym kryterium oceny ofert. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie kryteriami:

1. Cena brutto oferty (łączna cena brutto za zamówienie podstawowe i opcjonalne) - waga 20 %

2. Cena brutto za zamówienie podstawowe - waga 40 %

3. Kompleksowość rozwiązania pod kątem produktów jednego producenta - waga 20 %

4. Funkcjonalności dodatkowe - waga 20 %.

Szczegóły w SIWZ.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

1 Warunek w zakresie posiadania doświadczenia:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie:

— co najmniej dwa (2) zamówienia o wartości co najmniej 700 000,00 PLN (słownie: siedemset tysięcy złotych) brutto każde, a przedmiotem każdego z nich było dostarczenie systemu ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, zawierającego min.: wdrożenie bramek pocztowych, ochrony stacji roboczych, laptopów i serwerów oraz wdrożenie ochrony serwerów poczty i serwerów SharePoint, rozwiązań DLP, EDR, szyfrowania dysków, a także świadczenie serwisu dostarczonego rozwiązania. Zamawiający informuje również, że w przypadku gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe lub ciągłe, dopuszcza nie tylko zamówienia wykonane (tj. zakończone), ale również wykonywane. W takim przypadku Zamawiający wymaga, by część zamówienia wykonana do terminu składania ofert (tj. wartość usług polegających na dostarczeniu systemu ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, zawierzającego min.: wdrożenie bramek pocztowych, ochrony stacji roboczych, laptopów i serwerów, rozwiązań DLP, EDR, szyfrowania dysków oraz wdrożenie ochrony serwerów poczty i serwerów SharePoint, a także świadczenia serwisu dostarczonego rozwiązania) wynosiła co najmniej 700 000,00 PLN (słownie: siedemset tysięcy złotych) brutto.

Jeśli wartość zamówienia określona została w walucie innej niż PLN, Wykonawca zobowiązany jest do jej przeliczenia na PLN, przyjmując jako podstawę średni kurs danej waluty opublikowany przez NBP (wg tabeli A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji niniejszego ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeśli publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nastąpi w dniu, kiedy NBP nie publikuje tabeli kursów średnich, należy przyjąć kurs z tabeli kursów średnich, opublikowany w dniu najbliższym po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2.Warunek w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Zamawiający uzna warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje zespołem osób dedykowanych do obsługi Zamawiającego, w skład którego wchodzą co najmniej:

a) jedna (1) osoba do pełnienia funkcji kierownika projektu, która posiada co najmniej jeden z niżej wymienionych certyfikatów potwierdzający kompetencje w zakresie zarządzania projektami:

— Prince2 Foundation,

— Prince2 Practicioner,

— Agile Project Management Fundation,

— Agile Project Management Practicioner;

b) dwie (2) osoby, z których każda posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania architektury i wdrażania infrastruktury systemu ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, oraz certyfikat inżynierski producentów rozwiązań zaoferowanych w niniejszym postępowaniu lub przedstawicieli tych producentów na Polskę lub autoryzowanych partnerów szkoleniowych tych producentów;

c) dwie (2) osoby, z których każda posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie wdrażania (instalacji i konfiguracji) oferowanych systemów; doświadczenie musi być potwierdzone uczestniczeniem w co najmniej 2 projektach w zakresie oferowanych systemów wdrożonych w firmach zewnętrznych oraz certyfikat inżynierski producentów rozwiązań zaoferowanych w niniejszym postępowaniu lub przedstawicieli tych producentów na Polskę lub autoryzowanych partnerów szkoleniowych tych producentów z zakresu instalacji i konfiguracji składowych systemu ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, zaoferowanych w niniejszym postępowaniu.

Eventuele minimumeisen:

Zamawiający dopuszcza możliwość wskazania tej samej osoby na więcej niż jedno stanowisko w zakresie, o którym mowa w lit. b) i c), przy jednoczesnym spełnianiu wymagań opisanych dla tych osób. W takim przypadku Zamawiający wymaga by w skład zespołu dedykowanego do obsługi Zamawiającego wchodziły co najmniej trzy (3) osoby.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została ocenione najwyżej, do złożenia, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni:

1) wykazu zamówień wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zamówienia były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu „Doświadczenie” – załącznik nr 6 do SIWZ;

2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu „Potencjał kadrowy” – załącznik nr 7 do SIWZ;

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zostały określone w Istotnych postanowieniach umowy (IPU) - załącznik nr 2 do SIWZ.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/09/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/09/2019
Plaatselijke tijd: 11:30
Plaats:

Składanie ofert wyłącznie w formie elektronicznej przez platformę zakupową BGK: https:/bgk.eb2b.com.pl/ - szczegóły w SIWZ.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, POLSKA - szczegóły w SIWZ.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Otwarcie ofert jest jawne. Zainteresowanych obecnością podczas otwarcia ofert prosimy o zgłoszenie się do recepcji głównej BGK (parter budynku, adres j.w.)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. W celu wykazania, że oferowane przez Wykonawcę urządzenia odpowiadają parametrom technicznym określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą wypełnionego formularza oferty technicznej (FOT) – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3a do SIWZ.

2. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i ust. 5 pkt 1-2, 4, 8 ustawy Pzp. Wykonawca zobowiązany jest złożyć na żądanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia następujące dokumenty:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp albo wskazania przez Wykonawcę pełnych danych w zakresie adresów internetowych ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, z których Zamawiający może pobrać stosowne oświadczenia lub dokumenty wskazane przez Wykonawcę.

3. Kompletna oferta musi zawierać następujące dokumenty:

1) formularz „Oferta wykonawcy” załącznik nr 3 do SIWZ;

2) formularz cenowy załącznik nr 4 do SIWZ;

3) formularz oferty technicznej (FOT) załącznik nr 3a do SIWZ

4) jednolity europejski dokument zamówienia załącznik nr 9 do SIWZ;

5) zobowiązania podmiotu trzeciego załącznik nr 5 do SIWZ (jeżeli dotyczy);

6) oświadczenie dot. braku podstaw do wykluczenia z postępowania załącznik nr 10 do SWIZ;

7) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, w tym podpisania oferty (jeżeli dotyczy);

8) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp) (jeżeli dotyczy);

9) oryginał gwarancji lub poręczenia, w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz sporządzony w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym (nie dopuszcza się możliwości złożenia skanów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym);

10) potwierdzenie wpłaty wadium lub potwierdzenia dokonania przelewu wadium w sytuacji, gdy wadium wnoszone jest w pieniądzu,

11) wyjaśnienia uzasadniające zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy).

4. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 38 000 PLN.

5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do dostarczenia m.in. dowód potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pełnej wysokości, kopii certyfikatów wymaganych w stosunku do zespołu projektowego wskazanych w pkt 6.2 SIWZ

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internetadres: www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019