Leveringen - 384736-2019

Submission deadline has been amended by:  454712-2019
14/08/2019    S156

Polska-Warszawa: Rozszerzanie umów serwisowych

2019/S 156-384736

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Bank Gospodarstwa Krajowego
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 7
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-955
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Departament Zarządzania Zakupami i Kontraktami
E-mail: sekretariatDZZK@bgk.pl
Tel.: +48 225228048
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bgk.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bgk.eb2b.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: usługi bankowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Kompleksowy system zabezpieczenia stacji końcowych

Numer referencyjny: DZZK/91/DB/2019
II.1.2)Główny kod CPV
72591000 Rozszerzanie umów serwisowych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie kompleksowego systemu ochrony infrastruktury IT i usług biznesowych Zamawiającego przed szkodliwym oprogramowaniem oraz wyciekiem informacji zgodnie z wymaganiami technicznymi i funkcjonalnymi przedstawionymi w niniejszym dokumencie oraz szczegółowo w formularzu oferty technicznej (FOT) wraz z odpowiednimi usługami wsparcia technicznego przez okres 36 miesięcy. Maksymalny termin realizacji wdrożenia kompleksowego systemu (oferowanego rozwiązania) dopuszczony przez Zamawiającego to 60 dni od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru dostawy.

2. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na zakres podstawowy zamówienia oraz zakres zamówienia objęty prawem opcji.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
48761000 Pakiety oprogramowania antywirusowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na zakres podstawowy zamówienia oraz zakres zamówienia objęty prawem opcji.

2. Na zakres podstawowy przedmiotu zamówienia, składają się następujące czynności:

1) dostawa produktów do miejsc instalacji oraz podłączenie,

2) instalacja i konfiguracja produktów na podstawie szczegółowego planu powstałego na podstawie analizy przedwdrożeniowej oraz zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 1 do umowy wraz z opracowaniem dokumentacji,

3) migracja elementów systemu Zamawiającego wymagających wymiany na nowe rozwiązanie na podstawie szczegółowego planu powstałego na podstawie analizy przedwdrożeniowej oraz zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 1 do umowy,

4) przekazanie wiedzy zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 1 do umowy,

5) opracowanie treści przekazania wiedzy dla pracowników Zamawiającego,

6) udzielenie lub zapewnienie udzielenia licencji dla dostarczonego oprogramowania wraz z aktualizacjami, zgodnie z wymaganiami ilościowymi określonymi w Załączniku nr 1 do umowy, na warunkach określonych w § 5 ust. 1 umowy,

7) świadczenie serwisu dla produktów na zasadach określonych w umowie orazw Załączniku nr 1 do umowy,

8) przeniesienie autorskich praw majątkowych do wytworzonej dokumentacji wraz z prawami zależnymi i prawami do modyfikacji na Zamawiającego, na wszelkich polach eksploatacji wskazanych w umowie.

3. Na przedmiot zamówienia objęty prawem opcji składają się następujące czynności:

1) dostawy, wdrożenia wraz z udzieleniem lub zapewnieniem udzielenia licencji dla dodatkowych produktów w ramach realizacji prawa opcji, na warunkach

I w zakresie określonym w OPZ - Załącznik nr 2 do SIWZ (pkt II.11.a-l), FOT - Załącznik nr 3a do SIWZ oraz IPU – Załącznik nr 2 do SIWZ,

2) świadczenia serwisu dla produktów dostarczonych w ramach realizacji prawa opcji, na warunkach określonych w IPU – Załącznik nr 2 do SIWZ i OPZ - Załącznik nr 2 do SIWZ (pkt II.11.a-l) oraz FOT - Załącznik nr 3a do SIWZ, oraz

3) przekazanie wiedzy zgodnie z wymaganiami określonymi dla prawa opcji w OPZ - Załącznik nr 2 do SIWZ,

4) przeniesienie autorskich praw majątkowych do wytworzonej dokumentacji wraz z prawami zależnymi i prawami do modyfikacji na Zamawiającego, na wszelkich polach eksploatacji wskazanych w umowie,

5) uruchomienie zarządzania funkcją Bitlocker oraz szyfrowania dysków w oparciu o rozwiązanie oferowane przez producenta kompleksowego systemu podczas migracji posiadanego przez Zamawiającego systemu Mcafee Drive Encryption do rozwiązania opartego o natywne funkcje szyfrowania dysków dostarczane przez producenta systemu operacyjnego Microsoft (Bitlocker).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera załącznik nr 1 do SIWZ, formularz oferty technicznej (FOT)- Załącznik nr 3a do SIWZ oraz istotne postanowienia umowy (IPU) – załącznik nr 2 do SIWZ.

5. Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia objętego prawem opcji, w tym zakres, termin skorzystania z tego uprawnienia przez Zamawiającego oraz zasady na jakich będzie się to odbywało, zostały zawarte w niniejszej SIWZ, w OPZ, FOT oraz IPU.

Zamawiający informuje, że prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach niniejszego zamówienia. Skorzystanie z prawa opcji, w całości lub w części, jest zastrzeżone do wyłącznej decyzji Zamawiającego. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji w całości lub części Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie, ani jakiekolwiek roszczenie.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Na przedmiot zamówienia objęty prawem opcji składają się następujące czynności:

1) dostawy, wdrożenia wraz z udzieleniem lub zapewnieniem udzielenia licencji dla dodatkowych produktów w ramach realizacji prawa opcji, na warunkach i w zakresie

określonym w OPZ - Załącznik nr 2 do SIWZ (pkt II.11.a-l), FOT - Załącznik nr 3a do SIWZ oraz IPU – Załącznik nr 2 do SIWZ,

2) świadczenia Serwisu dla Produktów dostarczonych w ramach realizacji prawa Opcji, na warunkach określonych w IPU – Załącznik nr 2 do SIWZ i OPZ - Załącznik nr 2 do SIWZ (pkt II.11.a-l) oraz FOT - Załącznik nr 3a do SIWZ, oraz

3) przekazanie wiedzy zgodnie z wymaganiami określonymi dla prawa opcji w OPZ - Załącznik nr 2 do SIWZ,

4) przeniesienie autorskich praw majątkowych do wytworzonej dokumentacji wraz z prawami zależnymi i prawami do modyfikacji na Zamawiającego, na wszelkich polach eksploatacji wskazanych w umowie,

5) uruchomienie zarządzania funkcją Bitlocker oraz szyfrowania dysków w oparciu o rozwiązanie oferowane przez producenta kompleksowego systemu podczas migracji posiadanego przez Zamawiającego systemu Mcafee Drive Encryption do rozwiązania opartego o natywne funkcje szyfrowania dysków dostarczane przez producenta systemu operacyjnego Microsoft (Bitlocker).

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia objętego prawem opcji, w tym zakres, termin skorzystania z tego uprawnienia przez Zamawiającego oraz zasady na jakich będzie się to odbywało, zostały zawarte w SIWZ oraz w załącznikach do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) załącznik nr 1 do SIWZ, Formularz oferty technicznej (FOT) - Załącznik nr 3a do SIWZ oraz Istotne postanowienia umowy (IPU) – załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryterium cena nie jest jedynym kryterium oceny ofert. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie kryteriami:

1. Cena brutto oferty (łączna cena brutto za zamówienie podstawowe i opcjonalne) - waga 20 %

2. Cena brutto za zamówienie podstawowe - waga 40 %

3. Kompleksowość rozwiązania pod kątem produktów jednego producenta - waga 20 %

4. Funkcjonalności dodatkowe - waga 20 %.

Szczegóły w SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

1 Warunek w zakresie posiadania doświadczenia:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie:

— co najmniej dwa (2) zamówienia o wartości co najmniej 700 000,00 PLN (słownie: siedemset tysięcy złotych) brutto każde, a przedmiotem każdego z nich było dostarczenie systemu ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, zawierającego min.: wdrożenie bramek pocztowych, ochrony stacji roboczych, laptopów i serwerów oraz wdrożenie ochrony serwerów poczty i serwerów SharePoint, rozwiązań DLP, EDR, szyfrowania dysków, a także świadczenie serwisu dostarczonego rozwiązania. Zamawiający informuje również, że w przypadku gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe lub ciągłe, dopuszcza nie tylko zamówienia wykonane (tj. zakończone), ale również wykonywane. W takim przypadku Zamawiający wymaga, by część zamówienia wykonana do terminu składania ofert (tj. wartość usług polegających na dostarczeniu systemu ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, zawierzającego min.: wdrożenie bramek pocztowych, ochrony stacji roboczych, laptopów i serwerów, rozwiązań DLP, EDR, szyfrowania dysków oraz wdrożenie ochrony serwerów poczty i serwerów SharePoint, a także świadczenia serwisu dostarczonego rozwiązania) wynosiła co najmniej 700 000,00 PLN (słownie: siedemset tysięcy złotych) brutto.

Jeśli wartość zamówienia określona została w walucie innej niż PLN, Wykonawca zobowiązany jest do jej przeliczenia na PLN, przyjmując jako podstawę średni kurs danej waluty opublikowany przez NBP (wg tabeli A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji niniejszego ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeśli publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nastąpi w dniu, kiedy NBP nie publikuje tabeli kursów średnich, należy przyjąć kurs z tabeli kursów średnich, opublikowany w dniu najbliższym po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2.Warunek w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Zamawiający uzna warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje zespołem osób dedykowanych do obsługi Zamawiającego, w skład którego wchodzą co najmniej:

a) jedna (1) osoba do pełnienia funkcji kierownika projektu, która posiada co najmniej jeden z niżej wymienionych certyfikatów potwierdzający kompetencje w zakresie zarządzania projektami:

— Prince2 Foundation,

— Prince2 Practicioner,

— Agile Project Management Fundation,

— Agile Project Management Practicioner;

b) dwie (2) osoby, z których każda posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania architektury i wdrażania infrastruktury systemu ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, oraz certyfikat inżynierski producentów rozwiązań zaoferowanych w niniejszym postępowaniu lub przedstawicieli tych producentów na Polskę lub autoryzowanych partnerów szkoleniowych tych producentów;

c) dwie (2) osoby, z których każda posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie wdrażania (instalacji i konfiguracji) oferowanych systemów; doświadczenie musi być potwierdzone uczestniczeniem w co najmniej 2 projektach w zakresie oferowanych systemów wdrożonych w firmach zewnętrznych oraz certyfikat inżynierski producentów rozwiązań zaoferowanych w niniejszym postępowaniu lub przedstawicieli tych producentów na Polskę lub autoryzowanych partnerów szkoleniowych tych producentów z zakresu instalacji i konfiguracji składowych systemu ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, zaoferowanych w niniejszym postępowaniu.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający dopuszcza możliwość wskazania tej samej osoby na więcej niż jedno stanowisko w zakresie, o którym mowa w lit. b) i c), przy jednoczesnym spełnianiu wymagań opisanych dla tych osób. W takim przypadku Zamawiający wymaga by w skład zespołu dedykowanego do obsługi Zamawiającego wchodziły co najmniej trzy (3) osoby.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została ocenione najwyżej, do złożenia, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni:

1) wykazu zamówień wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zamówienia były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu „Doświadczenie” – załącznik nr 6 do SIWZ;

2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu „Potencjał kadrowy” – załącznik nr 7 do SIWZ;

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zostały określone w Istotnych postanowieniach umowy (IPU) - załącznik nr 2 do SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/09/2019
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 16/09/2019
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

Składanie ofert wyłącznie w formie elektronicznej przez platformę zakupową BGK: https:/bgk.eb2b.com.pl/ - szczegóły w SIWZ.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, POLSKA - szczegóły w SIWZ.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne. Zainteresowanych obecnością podczas otwarcia ofert prosimy o zgłoszenie się do recepcji głównej BGK (parter budynku, adres j.w.)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. W celu wykazania, że oferowane przez Wykonawcę urządzenia odpowiadają parametrom technicznym określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą wypełnionego formularza oferty technicznej (FOT) – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3a do SIWZ.

2. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i ust. 5 pkt 1-2, 4, 8 ustawy Pzp. Wykonawca zobowiązany jest złożyć na żądanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia następujące dokumenty:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp albo wskazania przez Wykonawcę pełnych danych w zakresie adresów internetowych ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, z których Zamawiający może pobrać stosowne oświadczenia lub dokumenty wskazane przez Wykonawcę.

3. Kompletna oferta musi zawierać następujące dokumenty:

1) formularz „Oferta wykonawcy” załącznik nr 3 do SIWZ;

2) formularz cenowy załącznik nr 4 do SIWZ;

3) formularz oferty technicznej (FOT) załącznik nr 3a do SIWZ

4) jednolity europejski dokument zamówienia załącznik nr 9 do SIWZ;

5) zobowiązania podmiotu trzeciego załącznik nr 5 do SIWZ (jeżeli dotyczy);

6) oświadczenie dot. braku podstaw do wykluczenia z postępowania załącznik nr 10 do SWIZ;

7) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, w tym podpisania oferty (jeżeli dotyczy);

8) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp) (jeżeli dotyczy);

9) oryginał gwarancji lub poręczenia, w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz sporządzony w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym (nie dopuszcza się możliwości złożenia skanów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym);

10) potwierdzenie wpłaty wadium lub potwierdzenia dokonania przelewu wadium w sytuacji, gdy wadium wnoszone jest w pieniądzu,

11) wyjaśnienia uzasadniające zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy).

4. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 38 000 PLN.

5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do dostarczenia m.in. dowód potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pełnej wysokości, kopii certyfikatów wymaganych w stosunku do zespołu projektowego wskazanych w pkt 6.2 SIWZ

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/08/2019