Leveringen - 384748-2019

14/08/2019    S156

Verenigd Koninkrijk-Glenrothes: Ramen

2019/S 156-384748

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Fife Council
Postadres: Fife House, North Street
Plaats: Glenrothes
NUTS-code: UKM72 Clackmannanshire and Fife
Postcode: KY7 5LT
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Billie Mitchell
E-mail: billie.mitchell@fife.gov.uk
Telefoon: +44 3451550000
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.fifedirect.org.uk
Adres van het kopersprofiel: https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA00187
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Supply and Installation of Windows and Doors

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44221100 Ramen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Survey, Supply and Install of Aluminium/Curtain Walling/Roof Lights

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
14721000 Aluminium
44221110 Raamkozijnen
31518300 Daklampen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM72 Clackmannanshire and Fife
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Optional extension of 2 years.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Survey, Supply and Install of Composite Doors

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44221200 Deuren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM72 Clackmannanshire and Fife
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Optional extension of 2 years.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Survey, Supply and Install of Communal Entrance Doors

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44221200 Deuren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM72 Clackmannanshire and Fife
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Optional extension of 2 years.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Survey, Supply, Installation and Maintenance of UPVC Windows and Doors

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45421100 Plaatsen van deuren en ramen en bijbehorende elementen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM72 Clackmannanshire and Fife
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Optional additional 2 year extension.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 079-189261
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/09/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 30/09/2019
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019