Leveringen - 384757-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Bydgoszcz: Politieauto's

2019/S 156-384757

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Postadres: ul. Powstańców Wielkopolskich 7
Plaats: Bydgoszcz
NUTS-code: PL61
Postcode: 85-090
Land: Polen
Contactpersoon: Katarzyna Zbilska
E-mail: przetarg@bg.policja.gov.pl
Telefoon: +48 52525-52-31
Fax: +48 52525-53-19

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl

Adres van het kopersprofiel: https://platformazakupowa.pl/kwp_bydgoszcz

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platformazakupowa.pl/kwp_bydgoszcz
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://platformazakupowa.pl/kwp_bydgoszcz
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: administracja rządowa terenowa
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa samochodów osobowych w wersji policyjnej oznakowany

Referentienummer: SZPiFP-97-19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34114200
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodów osobowych z segmentu C typ kombi w wersji policyjnej oznakowany.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych zgodnie z poniższym opisem:

1) Zadanie nr 1 – Dostawa 10 szt. samochodów osobowych z segmentu C typ kombi w wersji policyjnej oznakowany (+ 3 szt. w ramach prawa opcji);

2) Zadanie nr 2 – Dostawa 10 szt. samochodów osobowych z segmentu C typ kombi w wersji policyjnej oznakowany (+ 3 szt. w ramach prawa opcji).

Ofertę można składać w odniesieniu do jednej lub wszystkich części zamówienia.

Szczegółowe wymagania dla w/w samochodów (w tym wymagania techniczne i formalne oraz dotyczące adaptacji) zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ: „Specyfikacja techniczna dla samochodu osobowego z segmentu C typ kombi w wersji policyjnej oznakowany”.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa 10 szt. samochodów osobowych z segmentu C typ kombi w wersji policyjnej oznakowany (+ 3 szt. w ramach prawa opcji).

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34114200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL613
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bydgoszcz, ul. Iławska 1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 10 szt. samochodów osobowych z segmentu C typ kombi w wersji policyjnej oznakowany (+ 3 szt. w ramach prawa opcji).

Szczegółowe wymagania dla w/w samochodów (w tym wymagania techniczne i formalne oraz dotyczące adaptacji) zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ: „Specyfikacja techniczna dla samochodu osobowego z segmentu C typ kombi w wersji policyjnej oznakowany”. Zamówienie dotyczy fabrycznie nowych samochodów osobowych z segmentu C typ kombi w wersji policyjnej oznakowany, wyposażonych w radiotelefon spełniający warunki wskazane w Załączniku nr 2Ł do załącznika nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Zużycie energii / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Współczynnik masy pojazdu gotowego do jazdy do maksymalnej mocy netto silnika spalinowego / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Pojemność silnika / Weging: 5
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 23/12/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia ilości zamawianych pojazdów w ramach prawa opcji maksymalnie o 3 sztuki. Zamawiający jest uprawniony do złożenia oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy. Wymagalny termin realizacji prawa opcji - do dnia 23.12.2019 r. Ceny jednostkowe pojazdów zakupionych w ramach prawa opcji będą identyczne jak ceny określone dla pojazdów w ramach zamówienia podstawowego. Samochody zakupione w ramach prawa opcji będą tożsame z samochodami dostarczanymi w ramach zamówienia podstawowego.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Ilekroć w Ogłoszeniu jest mowa o:

1) ustawie - należy rozumieć przez to ustawę z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)

2) rozporządzeniu - należy przez to rozumieć Rozporządzenie MR z dn. 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa 10 szt. samochodów osobowych z segmentu C typ kombi w wersji policyjnej oznakowany (+ 3 szt. w ramach prawa opcji).

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34114200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL613
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bydgoszcz, ul. Iławska 1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 10 szt. samochodów osobowych z segmentu C typ kombi w wersji policyjnej oznakowany (+ 3 szt. w ramach prawa opcji).

Szczegółowe wymagania dla w/w samochodów (w tym wymagania techniczne i formalne oraz dotyczące adaptacji) zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ: „Specyfikacja techniczna dla samochodu osobowego z segmentu C typ kombi w wersji policyjnej oznakowany”. Zamówienie dotyczy fabrycznie nowych samochodów osobowych z segmentu C typ kombi w wersji policyjnej oznakowany, wyposażonych w radiotelefon spełniający warunki wskazane w Załączniku nr 2Ł do załącznika nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Zużycie energii / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Współczynnik masy pojazdu gotowego do jazdy do maksymalnej mocy netto silnika spalinowego / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Pojemność silnika / Weging: 5
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 23/12/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia ilości zamawianych pojazdów w ramach prawa opcji maksymalnie o 3 sztuki. Zamawiający jest uprawniony do złożenia oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy. Wymagalny termin realizacji prawa opcji - do dnia 23.12.2019 r. Ceny jednostkowe pojazdów zakupionych w ramach prawa opcji będą identyczne jak ceny określone dla pojazdów w ramach zamówienia podstawowego. Samochody zakupione w ramach prawa opcji będą tożsame z samochodami dostarczanymi w ramach zamówienia podstawowego.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Ilekroć w Ogłoszeniu jest mowa o:

1) ustawie - należy rozumieć przez to ustawę z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)

2) rozporządzeniu - należy przez to rozumieć Rozporządzenie MR z dn. 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Nie dotyczy (zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności)

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Nie dotyczy

Eventuele minimumeisen:

Zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Nie dotyczy

Eventuele minimumeisen:

Zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zgodnie z Istotnymi postanowieniami umowy, stanowiącymi załącznik nr 2 do SIWZ.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/09/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/09/2019
Plaatselijke tijd: 10:30
Plaats:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem www.platformazakupowa.pl. Otwarcie ofert następuje w siedzibie Zamawiającego poprzez kliknięcie przycisku - Odszyfruj oferty.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Otwarcie ofert jest jawne.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 30 000,00 PLN /słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100/. W przypadku składania oferty na poszczególne zadania wadium wynosi: dla zadania nr 1: 15 000,00 PLN, dla zadania nr 2: 15 000,00 PLN. Pozostałe wymagania dot. wadium zgodnie z rozdz. XI SIWZ.

2. Zamawiający w prowadzonym postępowaniu wybierze najkorzystniejszą ofertę przy wykorzystaniu„procedury odwróconej” (zgodnie z art. 24 aa ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych zwanej ustawą).

3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

4. Zamawiający nie dopuszcza oraz nie wymaga składania ofert wariantowych.

5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.

6. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy.

7. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1-8 ustawy.

8. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

1) Oświadczenie wstępne w formie „Jednolitego dokumentu” zgodnie z rozdz. VI ust. 2 pkt 1 SIWZ.

2) Pełnomocnictwo zgodnie z rozdz. VI ust. 2 pkt 2 SIWZ (jeśli dotyczy)

3) Zobowiązanie zgodnie z rozdz. VI ust. 2 pkt 3 SIWZ (jeśli dotyczy)

4) Świadectwo zgodności WE pojazdu bazowego zgodnie z rozdz. VI ust. 2 pkt 4) SIWZ.

9. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie złożyć:

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia: oświadczenia lub dokumenty o których mowa w § 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zwanego dalej „Rozporządzeniem”.

10. Wykonawca, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

11. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 Rozporządzenia składa dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w §7 Rozporządzenia.

12. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt.1 Rozporządzenia składa dokument, na zasadach określonych w § 8 Rozporządzenia.

13. Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą wynosi 60 dni od upływu terminu składania ofert (sekcja IV.2.6 ogłoszenia).

14. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, która można wprowadzić do Ogłoszenia pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp., przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się nie zgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Terminy wniesienia odwołania:

5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego

Stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeśli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5.1. i 5.2. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5.4. Jeśli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawyPzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Departament Odwołań UZP
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019