Leveringen - 384759-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Lublin: Meubilair

2019/S 156-384759

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Lublin
Postadres: pl. Króla Władysława Łokietka 1
Plaats: Lublin
NUTS-code: PL814
Postcode: 20-109
Land: Polen
Contactpersoon: Małgorzata Kubiczek
E-mail: zamowienia@lublin.eu
Telefoon: +48 814663013

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://lublin.eu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: www.bip.lublin.eu
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://miniportal.uzp.gov.pl
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa i montaż wyposażenia do ośrodka wsparcia w formie dziennych, rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ...

Referentienummer: ZP-P-I.271.112.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż wyposażenia:

1.1. mebli;

1.2. sprzętu rtv;

1.3. sprzętu agd;

1.4. artykułów medycznych;

1.5. artykułów higienicznych;

1.6. wyposażenia ogólnego.

2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy:

2.1 dostarczenie, rozładunek oraz montaż wyposażenia zgodnie z zaleceniami Zamawiającego oraz na warunkach określonych postanowieniami umowy;

2.2 przeszkolenie, wyznaczonych pracowników użytkownika, z zakresu obsługi zainstalowanego wyposażenia.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39700000
39200000
39510000
39141400
32300000
33000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL814
Voornaamste plaats van uitvoering:

Lublin

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Tak jak w pkt II.1.4

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/09/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020 Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura Społeczna Działania 13.2 Infrastruktura Usług Społecznych. Numer projketu CCI: 2014PL16M2OP003.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

W odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

W odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.

Eventuele minimumeisen:

Cd. pkt VI.4.3)

10. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 8.1.1, składa dokument, o którym mowa w pkt 8.2.1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 8 stosuje się.

Cd. pkt 1.1 Nazwa Pełna nazwa brzmi dostawa i montaż wyposażenia do ośrodka wsparcia w formie dziennych, rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura Społeczna Działania 13.2 Infrastruktura usług społecznych w formie współfinansowania UE oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

W odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności;

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Warunki realizacji umowy zostały określone w załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzorze umowy zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego: https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/zamowienia-publiczne/biezace-zamowienia-publiczne/dostawy/

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Uwzględniając potrzeby mieszkańców miasta Lublin, podjęto działania mające na celu wybudowanie Ośrodka Wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów Pomocy „Kalina”. Nowo powstająca placówka jest odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczeństwa na innowacyjne formy wsparcia osób, które ze względu na wiek, chorobę bądź niepełnosprawność zagrożone są wykluczeniem społecznym. Na dzień dzisiejszy w kolejce do Domu Pomocy Społecznej „Kalina” oczekuje 89 osób wymagających natychmiastowego wsparcia. Uruchomienie nowej placówki daje możliwość zapewnienia całodobowej opieki dla 16 osób oraz dla 20 osób w systemie wsparcia dziennego.

Obecnie dobiegają końca prace budowlane i możliwe będzie przystąpienie do wyposażania ośrodka w meble i konieczny do funkcjonowania sprzęt.

W związku z planowanym na dzień 1.10.2019 r. uruchomieniem RDP niezbędne jest przeprowadzenie w trybie pilnym postępowania o zamówienie publiczne na dostawę i montaż pełnego wyposażenia, ... cd. w pkt IV.2.7)

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 26/08/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 26/08/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
Plaats:

Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, pl. Litewski 1, pok. 302, 20-080 Lublin, POLSKA

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Cd. z pkt IV.1.1) ... a następnie zrealizowanie tej dostawy przed rozpoczęciem funkcjonowania ośrodka.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura określona w art. 24aa ustawy.

2. Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 7 800,00 PLN (słownie: siedem tysięcy osiemset złotych).

3. Każdy wykonawca będzie związany swoją ofertą 60 dni od upływu terminu składania ofert.

4. Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia:

4.1. Formularz ofertowy

4.2. Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o firmach podwykonawców - w przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcom

4.3. Formularz cenowy

4.4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej)

4.5. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na wniosek podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać odpowiednio z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

5. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę podlegającego wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

6. Wykaz zaświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu:

6.1. Jednolity europejski dokument zamówienia. Instrukcja wypełniania dokumentu zamieszona jest na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcjawypelniania-JEDZ-ESPD.pdf.

6.2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt 1, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

7. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

8. Oświadczenia lub dokumenty składane na wezwanie zamawiającego przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona.

8.1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy:

8.1.1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8.1.2. Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji cd. w pkt VI.4.3)

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587840
Fax: +48 224587700
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4 i 15 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Cd. pkt VI.3 ... - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

8.1.3.Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

8.1.4.Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

8.1.5. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

8.2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów:

8.2.1. o których mowa w pkt 8.1.1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21.

8.2.2. o których mowa w pkt 8.1.5. - składa dokument wystawiony w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzając, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

9. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

9. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 8 stosuje się. ... cd. pkt III.1.2)

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587840
Fax: +48 224587700
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019