Leveringen - 384761-2019

14/08/2019    S156

Frankrijk-Asnières-sur-Seine: Modulaire verplaatsbare bouwelementen

2019/S 156-384761

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ville d'Asnières-sur-Seine
Postadres: 1 place de l'Hôtel de Ville
Plaats: Asnières-sur-Seine
NUTS-code: FR105 Hauts-de-Seine
Postcode: 92600
Land: Frankrijk
Contactpersoon: Ville d'Asnières-sur-Seine, 1 place de l'Hôtel de Ville, 92600 Asnières-sur-Seine
E-mail: marches@mairieasnieres.fr
Telefoon: +33 141111620
Fax: +33 141111238

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.asnieres-sur-seine.fr

Adres van het kopersprofiel: https://asnieres.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acquisition de bâtiments préfabriqués modulaires pour les services des espaces verts et le garage mécanique de la ville d'Asnières-sur-Seine

Referentienummer: AO19_STM_Esp_garage
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44211100 Modulaire verplaatsbare bouwelementen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Espaces verts, bâtiments modulaire espaces verts

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44211100 Modulaire verplaatsbare bouwelementen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR105 Hauts-de-Seine
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Garage, structure métallique

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44210000 Assemblagestructuren en delen daarvan
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR105 Hauts-de-Seine
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Serre, Serre multichapelle

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44211500 Broeikassen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR105 Hauts-de-Seine
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/09/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019