Leveringen - 384768-2019

14/08/2019    S156

Polska-Nowy Dwór Mazowiecki: Paliwa gazowe

2019/S 156-384768

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: AMW Sinevia Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Paderewskiego 6
Miejscowość: Nowy Dwór Mazowiecki
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 05-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Wiśniewska
E-mail: dorota.wisniewska@amwsinevia.pl
Tel.: +48 221012100-128
Faks: +48 221012100

Adresy internetowe:

Główny adres: www.amwsinevia.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.amwsinevia.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Budownictwo i obiekty komunalne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DSE Jarosław: Kompleksowa dostawa i sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) – 4 części zamówienia - Chełmno

Numer referencyjny: SVA/U/4620/36/2019
II.1.2)Główny kod CPV
09120000 Paliwa gazowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa i sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) - 4 części zamówienia – Chełmno

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Kompleksowa dostawa i sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) do budynku kotłowni nr 22, JW. 3136, Aleje 3 Maja 4, Chełmno

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
65200000 Przesył gazu i podobne usługi
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

JW. 3136, Aleje 3 Maja 4, Chełmno, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa i sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) do budynku kotłowni nr 22, JW. 3136, Aleje 3 Maja 4, Chełmno, POLSKA.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia: etapowo, od daty podpisania umowy do 30.9.2020 r., tj.: od daty podpisania umowy, nie wcześniej niż 1.10.2019 r. do 30.9.2020 r.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Kompleksowa dostawa i sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) do kotłowni, JW. 3136, Aleje 3 Maja 10/1, Chełmno

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
65200000 Przesył gazu i podobne usługi
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

JW. 3136, Aleje 3 Maja 10/1, Chełmno, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa i sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) do kotłowni, JW. 3136, Aleje 3 Maja 10/1, Chełmno, POLSKA.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia: etapowo, od daty podpisania umowy do 30.9.2020 r., tj.: od daty podpisania umowy, nie wcześniej niż 1.10.2019 r. do 30.9.2020 r.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Kompleksowa dostawa i sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) do kotłowni, JW. 3136, Aleje 3 Maja 10/3, Chełmno

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
65200000 Przesył gazu i podobne usługi
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

JW. 3136, Aleje 3 Maja 10/3, Chełmno, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa i sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) do kotłowni, JW. 3136, Aleje 3 Maja 10/3, Chełmno, POLSKA.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia: etapowo, od daty podpisania umowy do 30.9.2020 r., tj.: od daty podpisania umowy, nie wcześniej niż 1.10.2019 r. do 30.9.2020 r.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Kompleksowa dostawa i sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) do kotłowni, JW. 3136, ul. Biskupia 15-23, Chełmno

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
65200000 Przesył gazu i podobne usługi
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

JW. 3136, ul. Biskupia 15-23, Chełmno, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa i sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) do kotłowni, JW. 3136, ul. Biskupia 15-23, Chełmno, POLSKA.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia: etapowo, od daty podpisania umowy do 30.9.2020 r., tj.: od daty podpisania umowy, nie wcześniej niż 1.10.2019 r. do 30.9.2020 r.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

2. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący: kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów jeżeli wykaże, że posiada:

a) aktualną koncesję wydaną przez Urząd Regulacji Energetyki na obrót gazem ziemnym objętą niniejszym

Zamówieniem, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne;

b) zawartą umowę z lokalnym dystrybutorem na podstawie której można prowadzić sprzedaż gazu ziemnego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego OSD na obszarze, na którym znajduje się miejsce odbioru gazu ziemnego – w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej; lub posiada aktualną koncesję wydaną przez Urząd Regulacji Energetyki w zakresie dystrybucji gazem ziemnym objętą niniejszym zamówieniem, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne – w przypadku Wykonawców będących właścicielami OSD.

3. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu musi złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, złożone w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) – załącznik nr 5 do SIWZ, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ. Informacje zawarte w JEDZ będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu - sporządzonego zgodnie z Formularzem Jednolitego Dokumentu Zamówienia stanowiącym zał. nr 2 do rozporządzenia wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiające standardowy formularz europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.Urz. EU L 3/16) w zakresie wskazanym w zał. nr 5 do SIWZ.

Uwaga: JEDZ i wszystkie dokumenty i oświadczenia załączane do oferty oraz ofertę należy złożyć w sposób określony w Części XI SIWZ.

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDZ, o którym mowa w pkt 3 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. Dokument ten ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia. Każdy JEDZ sporządzany jest w postaci elektronicznej, którą należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osoby uprawnione do reprezentacji każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa JEDZ, o którym mowa w pkt 3 dla tych podwykonawców. JEDZ sporządzany jest w postaci elektronicznej, którą należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione do reprezentacji podwykonawcy.

6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów wymienionych w sekcji III.1.2), tj.:

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1) aktualnej koncesji wydanej przez Urząd Regulacji Energetyki na obrót gazem ziemnym objętą niniejszym zamówieniem, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne;

2) aktualnej koncesji wydanej przez Urząd Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności w zakresie dystrybucji gazu ziemnego objętego niniejszym zamówieniem, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne – dotyczy Wykonawców będących OSD;

3) lub oświadczenia, że na dzień składania oferty Wykonawca posiada umowę, umożliwiającą sprzedaż gazu ziemnego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej – dotyczy Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej;

4) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

5) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp lub nie wezwie jeżeli uzyska je za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych szczególności rejestrów publicznych;

6) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ;

7) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ;

8) w przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy) – dokumenty wymienione w ppkt 4)–7).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej - w sekcji III.1.2):

1) ppkt 4) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

2) ppkt 5) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

8. Dokumenty, o których mowa w pkt 7 ppkt 1) i ppkt 2) lit. a), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

9. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 8 stosuje się odpowiednio.

9. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 6 ppkt 3) - w sekcji III.1.2), składa dokument, o którym mowa w pkt 7 ppkt 1), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt 8 stosuje się odpowiednio.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki wykonania zamówienia/umowy zawarte zostały w Istotnych dla stron postanowień, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego – załącznik nr 4 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/09/2019
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 16/09/2019
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:

AMW Sinevia Sp. z o.o., 05-100 Nowy Dwór Maz., ul. Paderewskiego 6, POLSKA, pokój 213A.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca będzie związany oferta przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu zastosowanie ma art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, tj. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.

3. Wykonawca przystępując do postępowania, ma obowiązek wnieść wadium w wysokości:

— dla części zamówienia nr 1 – 26 000,00 PLN,

— dla części zamówienia nr 2 – 1 500,00 PLN,

— dla części zamówienia nr 3 – 400,00 PLN,

— dla części zamówienia nr 4 – 7 000,00 PLN,

w formie i na zasadach określonych zgodnie z art. 45 ustawy Pzp.

4. Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp - „Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzieleniu zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia lub cześć zamówienia, nie zostały mu przekazane”.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/08/2019