Leveringen - 384774-2019

14/08/2019    S156

Frankrijk-Versailles: Banden voor normale en zware voertuigen

2019/S 156-384774

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Conseil départemental des Yvelines
Nationaal identificatienummer: 22780646000019
Postadres: 2 place André Mignot
Plaats: Versailles
NUTS-code: FR103 Yvelines
Postcode: 78012
Land: Frankrijk
E-mail: correspondre@aws-france.com

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.yvelines.fr

Adres van het kopersprofiel: http://www.achats.yvelines.fr

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture de pneumatiques, d'équipements connexes pour les véhicules et engins

Referentienummer: 78-19s0106
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34350000 Banden voor normale en zware voertuigen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34350000 Banden voor normale en zware voertuigen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR103 Yvelines
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Nombre de reconductions possibles: 3. — Durée de la période de reconduction: 1 an. — Durée maximale de validité: 4 ans.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/09/2019
Plaatselijke tijd: 23:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019