Leveringen - 384780-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Nowy Dwór Mazowiecki: Stookolie

2019/S 156-384780

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: AMW Sinevia Sp. z o.o.
Plaats: Nowy Dwór Mazowiecki
NUTS-code: PL91
Land: Polen
Contactpersoon: Mariola Sidor-Bieńkowska
E-mail: mariola.sidor-bienkowska@amwsinevia.pl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.amwsinevia.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.amwsinevia.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.amwsinevia.pl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: podmiot prawa publicznego
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

SVA/U/4620/38/2019: Dostawa oleju opałowego do miejscowości: Warszawa, Książenice Musuły, Radom, Dębina, Podobłocie, Nowa Dęba, Jarosław, Janów – Lotnisko, Kolonia Janów, Ostrów Mazowiecka, Bezwola, R...

Referentienummer: SVA/U/4620/38/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09135100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą oleju opałowego lekkiego typu Ekoterm plus o wartości opałowej min. 42,6 MJ/kg, maksymalnej zawartości siarki 0,1 %, temperaturze referencyjnej 15 0 C w maksymalnej ilości 2876 m3 do miejscowości: Warszawa, Książenice Musuły, Radom, Dębina, Podobłocie, Nowa Dęba, Jarosław, Janów – Lotnisko, Kolonia Janów, Ostrów Mazowiecka, Bezwola, Rajskie, Kazuń, Jagodne, Łabunie, Twierdza Modlin, Ostra Góra, Grubno, Chorągiewka. 2. Zamawiający informuje, że podlega zwolnieniu z podatku akcyzowego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku akcyzowym.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miejscowości: Warszawa, Książenice Musuły, Radom, Dębina, Podobłocie, Nowa Dęba, Jarosław, Janów – Lotnisko, Kolonia Janów, Ostrów Mazowiecka, Bezwola, Rajskie, Kazuń, Jagodne, Łabunie, Twierdza Modli

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą oleju opałowego lekkiego typu Ekoterm plus o wartości opałowej min. 42,6 MJ/kg, maksymalnej zawartości siarki 0,1 %, temperaturze referencyjnej 15 0 C w maksymalnej ilości 2 876 m3 w nw. ilościach oraz do miejscowości: 86,00 m3 do JW. 3964 ul. Bystra 1 Warszawa; 200,00 m3 do JW. 3964 ul. Nieświeska 54/56, Warszawa; 20,00 m3 do JW. 4226 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110; 60,00 m3 do JW. 4226 04-470 Warszawa, ul. Marsa 80; 60,00 m3 do JW. 2063 Warszawa 05-075 Warszawa, ul. Radiowa 2; 28,00 m3 do kompleksu wojskowego Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 103/105; 20,00 m3 do Warszawa, ul. Kozielska; 24,00 m3 do JW. 1230 Wesoła 05-075 Warszawa, ul. Okuniewska 1; 22,00 m3 do JW. 1037 Książeniece Musuły, pow. Grodzisk Mazowiecki; 60,00 m3 do JW. 4938 Radom, ul. Sadków 9; 12,00 m3 do m. 26-610 Radom Kościół - plac Konstytucji 3 Maja 1; 30,00 m3 do JW. 2031 Dębina, 05-152 Dębina; 80,00 m3 do JW. 4228 08-455 Podebłocie pow. garwoliński; 70,00 m3 do JW. 3721 Nowa Dęba, ul. Anieli Krzywoń 1; 40,00 m3 do KZB Jarosław, ul. 3-go Maja 80 D, 37-500 Jarosław; 130,00 m3 do JW. 1131 05-300 Mińsk Mazowiecki (Janów-Lotnisko); 800,00 m3 do JW. ul. Bociańskiego 1 07-310 Ostrów Mazowiecka Komorowo; 10,00 m3 do JW. 4226 Skład Bezwola, 21-310 Wohyń; 6,00 m3 do Kompleksu Wojskowego OSG Rajskie, 38-610 Rajskie; 400,00 m3 do JW. 2189 ul. Wojska Polskiego 1, 05-154 Kazuń; 300,00 m3 do JW. 1131 05-300 Mińsk Mazowiecki (Kolonia Janów); 11,00 m3 do m. Jagodne, 21-400 Łuków; 20,00 m3 do m. Łabunie k. Zamościa; 85,00 m3 do JW. 1523 RWT Modlin m. Nowy Dwór Mazowiecki; 11,00 m3 do JW. Ostra Góra; 241,00 m3 do JW. 3136 Grubno K. Chełmna; 50,00 m3 do JW. 1344 Chorągiewka.

Każdorazowo na olej opałowy Wykonawca dostarczy świadectwa jakości lub orzeczenie laboratoryjne zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

W zależności od warunków atmosferycznych Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia zakupu przedmiotu zamówienia do 50 % w stosunku do ilości wskazanej w § 1 Zał. nr 4 do SIWZ.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Dokładne terminy realizacji zostały określone w Sekcji VI.3.

2. Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

I. Do upływu terminu złożenia oferty każdy Wykonawca zobowiązany jest do złożenia:

1) aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia złożonego w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) – załącznik nr 3 do SIWZ, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ. Informacje zawarte w JEDZ będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu - sporządzonego zgodnie z Formularzem Jednolitego Dokumentu Zamówienia stanowiącym zał. nr 2 do rozporządzenia wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiające standardowy formularz europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.Urz.E UL 3/16) w zakresie wskazanym w zał. nr 3 do SIWZ. Uwaga: JEDZ i wszystkie dokumenty i oświadczenia załączane do oferty oraz ofertę należy złożyć w sposób określony w Części XI SIWZ.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDZ, o którym mowa w ust.1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. Dokument ten ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia. Każdy JEDZ sporządzany jest w postaci elektronicznej, którą należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osoby uprawnione do reprezentacji każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa JEDZ, o którym mowa w ust. 1 dla tych podwykonawców. JEDZ sporządzany jest w postaci elektronicznej, którą należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione do reprezentacji podwykonawcy.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa Jednolite Dokumenty (JEDZ) dotyczące tych podmiotów. JEDZ sporządzany jest w postaci elektronicznej, którą należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotów udostępniających zasoby.

II. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy.

III. Wykaz dokumentów i oświadczeń na potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 ustawy. Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, zostanie wezwany do złożenia, w wyznaczonym terminie, niżej wymienionych dokumentów:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy lub nie wezwie jeżeli uzyska je za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych szczególności rejestrów publicznych;

3) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ;

4) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ;

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

5) w przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy) – dokumenty wymienione w pkt 1)–4);

6) Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

IV.

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

1) pkt III. ppkt 1) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;

2) pkt III. ppkt 2) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

2. Dokumenty, o których mowa w pkt IV.1. ppkt 1) i ppkt 2) lit. a), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt IV.1. zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ppkt 2. stosuje się odpowiednio.

4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt III. ppkt 1), składa dokument, o którym mowa w pkt IV.1 ppkt 1), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia ppkt 2 stosuje się odpowiednio.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże się że wykonał dostawy (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

— co najmniej 2 dostawy oleju opałowego na kwotę co najmniej 1 000 000,00 PLN brutto każda.

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych do oceny będzie brana jedynie wartość tej części dostawy, która została wykonana w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert i została potwierdzona dokumentem o jej należytym wykonaniu.

Eventuele minimumeisen:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:

1) wykazu dostaw obejmującego:

— co najmniej 2 dostawy oleju opałowego na kwotę min. 1 000 000,00 PLN brutto każda, wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

1. Projekt umowy stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

3. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN).

4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy zgodnie z art. 144 ustawy. Zostało to określone w Sekcji VI.3.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/09/2019
Plaatselijke tijd: 09:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/09/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

AMW Sinevia Sp. z o.o., 05-100 Nowy Dwór Maz., ul. Paderewskiego 6, POLSKA - w pokoju nr 213A

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

I. Przystępując do postępowania, Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium w wysokości 80 000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy zł 00/100).

II. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

III. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu zastosowanie ma art. 24aa ust. 1 ustawy, tj. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.

IV. 1. Zmiany umowy, za wyjątkiem zmiany ceny jednostkowej u producentów, mogą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności po zaistnieniu następujących przesłanek:

a) działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy (np. klęski żywiołowe, strajki) lub występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych (opady, niska temperatura itp.) uniemożliwiających wykonywanie przedmiotu umowy w takim stopniu, że termin wykonania może być zagrożony – Odbiorca dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji,

b) wystąpienia przyczyn o charakterze obiektywnym, w tym z powodu okoliczności, zależnych od Odbiorcy) np. przedłużenie lub skrócenie terminu realizacji umowy) – Odbiorca dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, zmianę wynagrodzenia umownego oraz zmianę sposobu realizacji przedmiotu umowy,

c) gdy zmiany będą korzystne dla Odbiorcy i będą leżały w interesie publicznym – Odbiorca dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia Dostawcy lub zmiany terminu realizacji zamówienia oraz zmianę sposobu realizacji przedmiotu umowy,

d) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy, dotyczące niewykonanej części zamówienia będzie waloryzowane w trakcie obowiązywania Umowy w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług;

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych — jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Dostawcę.

3. Zmiany, o których mowa w ust. 2, będą wprowadzone w formie aneksu do Umowy na wniosek Wykonawcy wskazujący okoliczności, o których mowa w § 14 ust. 3–7 Umowy.

V. Termin realizacji zamówienia: etapowo od daty podpisania umowy

1. do 31.12.2019 r dla miejscowości: Warszawa ul. Marsa 80, Warszawa ul. Radiowa 2;

2. do 30.4.2020 r. dla miejscowości: ul. Bystra 1, Warszawa, ul. Nieświeska 54/56 Warszawa, Warszawa ul. Marsa 110, Warszawa ul. Kozielska, Warszawa ul. Okuniewska 1, Książeniece Musuły, Podebłocie, Nowa Dęba, KZB Jarosław, Skład Bezwola, Ostra Góra, Chorągiewka;

3. do 30.9.2020 r. dla miejscowości: Mińsk Mazowiecki;

4. do 31.12.2020 r.: Warszawa ul. Żwirki i Wigury 103/105, Radom, Dębina, Ostrów Mazowiecka Komorowo, OSG Rajskie, Kazuń, Jagodne, Łabunie k. Zamościa, RWT Modlin, Grubno.

SIWZ znajduje się na stronie internetowej:

http://amwsinevia.pl w zakładce „Zamówienia publiczne”.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Plaats: Warszawa
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Środki ochrony prawnej (odwołanie) przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 180 ustawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.). Terminy wniesienia odwołań - zgodnie z art. 182 ustawy.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17 A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019