Leveringen - 384781-2019

14/08/2019    S156

Polska-Gniew: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

2019/S 156-384781

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Gniew
Adres pocztowy: pl. Grunwaldzki 1
Miejscowość: Gniew
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 83-140
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Martyna Borris
E-mail: rag-kierownik@gniew.pl
Tel.: +48 585307926
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.gniew.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miejska Skórcz
Adres pocztowy: Główna 40
Miejscowość: Skórcz
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 83-220
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Hałas
E-mail: m.halas@skorcz.pl
Tel.: +48 585825224
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=skorcz/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Skórcz
Adres pocztowy: Dworcowa 6
Miejscowość: Skórcz
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 83-220
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Urban
E-mail: m.urban@gminaskorcz.pl
Tel.: +48 693340962
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.gminaskorcz.biuletyn.net/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Morzeszczyn
Adres pocztowy: 22 Lipca 4
Miejscowość: Morzeszczyn
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 83-132
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marek Szlagowski
E-mail: m.szlagowski@morzeszczyn.pl
Tel.: +48 585362724
Adresy internetowe:
Główny adres: http://morzeszczyn.biuletyn.net/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Smętowo Graniczne
Adres pocztowy: Dworcowa 10
Miejscowość: Smętowo Graniczne
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 83-230
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Rafał Libiszewski
E-mail: sekretarz@smetowograniczne.pl
Tel.: +48 585619033
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.smetowograniczne.pl/
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.gniew.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa energii elektrycznej dla Gniewskiej Grupy zakupowej na okres od 1.1.2020 r. do 31.12.2021 r.

Numer referencyjny: RAG.271.1.2019
II.1.2)Główny kod CPV
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów wymienionych w Załączniku nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia Zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 1.1.2020 r. do 31.12.2021 r. wynosi: 4 194 094 kWh (zamówienie podstawowe), 5 452 323 kWh (zamówienie z uwzględnienie prawa opcji w wysokości 30 % od zamówienia podstawowego).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09310000 Elektryczność
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Gniew, Gmina Skórcz, Gmina Miejska Skórcz, Gmina Morzeszczyn, Gmina Smętowo Graniczne.

II.2.4)Opis zamówienia:

1.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów wymienionych w Załączniku nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia Zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. wynosi: 4 194 094 kWh (zamówienie podstawowe), 5 452 323 kWh (zamówienie z uwzględnienie prawa opcji w wysokości 30 % od zamówienia podstawowego).

1.2. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SIWZ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia określone zostały w projekcie umowy sprzedaży energii elektrycznej – Załącznik nr 2 do SIWZ.

1.3. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi w szczególności ze standardami jakości obsługi odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Parametry jakościowe energii elektrycznej w części dystrybucyjnej reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

1.4. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej przez Zamawiającego z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (zwany OSD) – dane OSD zawarte są w Załączniku nr 2 do SIWZ. Sprzedawcą rezerwowym jest Energa Obrót SA.

1.5. Wymagania stawiane Wykonawcy, opisane zostały w projekcie umowy sprzedaży stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy sprzedaży energii elektrycznej, zwanej dalej Umową.

1.6. Obowiązujące umowy sprzedaży energii elektrycznej z dotychczasowymi sprzedawcami energii elektrycznej dla punktów poboru energii elektrycznej zawartych w Załączniku nr 1 do SIWZ zawarte są na czas określony i nieokreślony, a dokładny opis dla każdego z punktów PPE znajduje się w kolumnie o nazwie „Okres obowiązywania umowy/ okres wypowiedzenia”. Umowy na świadczenie usług dystrybucji zawarte są na czas nieokreślony. Sprzedawcą świadczącym sprzedaż rezerwową jest Energa Obrót SA.

1.7. W Załączniku nr 1 do SIWZ informacyjnie wskazano parametry (grupa taryfowa, moc umowna), które różnić się mogą od aktualnie obowiązujących lub mogą podlegać zmianie w trakcie trwania umowy energii elektrycznej.

1.8. W toku realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia łącznej ilości zakupionej energii, w zakresie do ± 30 % zamówienia podstawowego określonej w Załączniku nr 1 do SIWZ. Zaistnienie okoliczności, o której mowa powyżej, spowoduje odpowiednio zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy. Zwiększenie lub zmniejszenie ilości energii elektrycznej nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zwiększenie ilości zakupionej energii i tym samym wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić wyłącznie z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust 5 ustawy Pzp. Prawem opcji jest możliwość zwiększenia dostaw energii elektrycznej na warunkach określonych w umowie o nie więcej niż 30 % ilości zamówienia podstawowego. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od dodania nowych punktów poboru energii. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniżej wskazany rachunek bankowy Zamawiającego: Numer rachunku bankowego: 11 8346 0005 0000 0231 2000 0003.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie obrotu energią elektryczną, na podstawie aktualnej koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.

Procedura:

1. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp, co oznacza, że Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada,czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentu, oświadczenia na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu, z którego będą wynikać kwoty wyrażone w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli dniem publikacji ogłoszenia będzie sobota lub dzień wolny od pracy, wówczas jako kurs przeliczeniowy waluty Zamawiający przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego z pierwszego dnia roboczego po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

3. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

4. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniądz dokument potwierdzający wniesienie wadium Wykonawca składa przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wraz z ofertą lub przesyła na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) ePUAP Zamawiającego: /34gu04waml/SkrytkaESP przed upływem terminu do składania ofert.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę równą lub co najmniej: 800 000,00 zł.

3. Warunki udziału w postępowaniu:

3.3. Poleganie na zasobach innych podmiotów:

3.3.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych,

3.3.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,

3.3.3. Zamawiający oceni, czy zasoby udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22) i ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp,

3.3.4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy,

3.3.5. Jeżeli sytuacja finansowa lub ekonomiczna, o której mowa w ppkt 3.1.2., nie potwierdzi spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami,

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa ppkt 3.1.2. SIWZ.

3.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

3.4.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia,

3.4.2. W przypadku, o którym mowa w ppkt 3.4.1. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

3.4.3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w ppkt 3.4.1.,

3.4.4. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ppkt 3.4.1. została wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców,

3.4.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wspólników spółek cywilnych, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp. Warunki udziału w postępowaniu określone w oparciu o art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, muszą spełniać łącznie, z jednoczesnym zastrzeżeniem warunku opisanego w ppkt 3.1.1. SIWZ – „Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie obrotu energią elektryczną, na podstawie aktualnej koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne”, który to winni spełniać wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

4. Wykaz oświadczeń oraz dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

4.1. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, dalej zwanego: „JEDZ”, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ, sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

4.2. W ramach prowadzonego postępowania JEDZ składają podmioty:

4.2.1. Wykonawcy:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia formularz JEDZ składa każdy z Wykonawców (w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu),

4.2.2. Podmioty trzecie:

a) JEDZ podmiotu trzeciego składa Wykonawca, jeżeli powołuje się na jego zasoby w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu;

b) JEDZ powinien być wypełniony w zakresie, w jakim Wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego;

c) JEDZ powinien dotyczyć także weryfikacji podstaw wykluczenia podmiotu trzeciego;

d) dotyczy zarówno sytuacji, gdy podmiot trzeci nie będzie podwykonawcą w trakcie realizacji zamówienia, jak i sytuacji, gdy takim podwykonawcą będzie,

4.2.3. Podwykonawcy:

Dotyczy podwykonawców wskazanych przez Wykonawcę, którym Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia.

4.3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22ust. 1b ustawy Pzp, Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza,do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów:

4.3.1. Koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne,

4.3.2. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert na kwotę równą lub co najmniej: 800 000,00 zł.

4.3.3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących zdolności lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

Zamawiający ocenia, czy udostępniana Wykonawcy przez inne podmioty ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio.

4.4. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów:

4.4.1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp,

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Cd. Wykazu oświadczeń oraz dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

4.4.2. Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo –

W przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ,

4.4.3. Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ,

4.4.4. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13),14) i 21) ustawy Pzp wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4.4.:

4.5.1. ppkt 4.4.4. - składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13),14),21) ustawy Pzp,

4.5.2. ppkt 4.4.1. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

Nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4.5., zastępując je dokumentami zawierającymi odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

4.6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ppkt 4.4.4. składa dokument, o którym mowa w ppkt 4.5.1., w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14) i 21) ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o których mowa w ppkt 4.5.1. oraz 4.5.2. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4.7. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający będzie żądać dokumentów, które określają w szczególności:

4.7.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

4.7.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

4.7.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego - oświadczenie wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Cd. Wykazu oświadczeń oraz dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

4.8. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt 4.4.

4.9. Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt 4.4., dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.

4.10. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych Wykonawców lub Wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym Wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt 4.3., 4.4.

4.11. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13) i 14) oraz 16-20) lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Zapisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

4.12. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej:

4.12.1. Wykonawca oraz Wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o złożonych ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ (w przypadku składania oferty przez Wykonawców na zasadach określonych przepisem art. 23 ustawy Pzp - składających ofertę wspólnie - wyżej wymienione oświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę oddzielnie) - zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

4.12.2. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

4.12.3. W przypadku, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożono tylko jedną ofertę, niezłożenie przez Wykonawcę oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej nie wywołuje dla Wykonawcy ujemnych skutków prawnych.

4.13. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie złoży formularz „JEDZ” oraz dokumenty i oświadczenia wymagane w pkt 4.3, 4.4., 4.5.

4.14. 5.3.4. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Z Wykonawcą, którego oferta została uznana jako oferta najkorzystniejsza w rozumieniu ustawy Pzp zostaną zawarte umowy zgodnie ze wzorem umowy – Zał. nr 2 do SIWZ.

2. Zamawiający przewiduje wprowadzanie zmian w zawartej umowie - informacje zostały zawarte w Zał. nr 2 do SIWZ.

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/09/2019
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 17/09/2019
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Enmedia Sp. z o.o.,ul. Hetmańska 26/3, 60-252 Poznań

Ofertę składa się za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP pod adresem internetowym https://epuap.gov.pl/wps/portal i udostępnionego również na miniPortalu pod adresem internetowym https://miniportal.uzp.gov.pl.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1. Aleksandra Adamska, Enmedia Sp. z o.o. – Pełnomocnik Zamawiającego. 2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w sposób określony na miniPortalu przez użycie dostępnej na miniPortalu aplikacji do szyfrowania ofert oraz przez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego pobranego z miniPortalu.

3. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Kompletna oferta musi zawierać:

1.1.Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz oferty – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ,

1.2. Wypełniony i podpisany (zgodnie z zapisami w Rozdziale 5, 9 SIWZ) przez Wykonawcę formularz „JEDZ” – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ,

1.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów (art. 22a), w celu wykazania braku podstaw wykluczenia tego podmiotu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ-JEDZ) oraz składa zobowiązanie tego podmiotu do udostępnienia zasobów na podstawie art. 22a ust. 2 ustawy Pzp (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ),

1.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,

1.5.W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonych w ofercie dokumentów – pełnomocnictwo.

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w języku polskim, w postaci elektronicznej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587777
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, zgodnie z Rozdziałem 2, Dział VI ustawy Pzp, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5) ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

.9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 7. i 8. wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

10.1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

10.2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

12. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

13. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

14. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Całość informacji w zakresie składania odwołań zawarta jest w SIWZ Dziale 19.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/08/2019