Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Leveringen - 384786-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Białystok: Werkstations

2019/S 156-384786

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Sąd Apelacyjny w Białymstoku
Postadres: ul. Mickiewicza 5
Plaats: Białystok
NUTS-code: PL841
Postcode: 15-213
Land: Polen
Contactpersoon: Jarosław Fiedoruk
E-mail: przetargi@bialystok.sa.gov.pl
Telefoon: +48 857430709
Fax: +48 857329001

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bialystok.sa.gov.pl

I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: wymiar sprawiedliwości

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa komputerów stacjonarnych, komputerów przenośnych, monitorów do sądów apelacji białostockiej

Referentienummer: G-241-18/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30214000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa 204 komputerów typu 1 do sądów apelacji białostockiej.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30214000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL8
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 28
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa 20 komputerów typu 1 wersja 1 do sądów apelacji białostockiej.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30214000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL8
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 28
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa 177 komputerów All In One typu 1 do sądów apelacji białostockiej.

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30214000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL8
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 28
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa 227 komputerów przenośnych typu 1 (standardowy) do sądów apelacji białostockiej.

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48821000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL8
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 28
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa 14 komputerów przenośnych typu 2 (ponadstandardowy) do sądów apelacji białostockiej.

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48821000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL8
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 28
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa 32 monitorów typu 2 do sądów apelacji białostockiej.

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30231300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL8
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 28
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa 64 monitorów typu 4 do sądów apelacji białostockiej.

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30231300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL8
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 28
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa 23 monitorów typu 4 wersja 1 do sądów apelacji białostockiej.

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30231300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL8
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 28
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/09/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019