Leveringen - 384786-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Białystok: Werkstations

2019/S 156-384786

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Sąd Apelacyjny w Białymstoku
Postadres: ul. Mickiewicza 5
Plaats: Białystok
NUTS-code: PL841 Białostocki
Postcode: 15-213
Land: Polen
Contactpersoon: Jarosław Fiedoruk
E-mail: przetargi@bialystok.sa.gov.pl
Telefoon: +48 857430709
Fax: +48 857329001

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bialystok.sa.gov.pl

I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: wymiar sprawiedliwości

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa komputerów stacjonarnych, komputerów przenośnych, monitorów do sądów apelacji białostockiej

Referentienummer: G-241-18/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30214000 Werkstations
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa 204 komputerów typu 1 do sądów apelacji białostockiej.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30214000 Werkstations
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL8 MAKROREGION WSCHODNI
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 28
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa 20 komputerów typu 1 wersja 1 do sądów apelacji białostockiej.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30214000 Werkstations
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL8 MAKROREGION WSCHODNI
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 28
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa 177 komputerów All In One typu 1 do sądów apelacji białostockiej.

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30214000 Werkstations
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL8 MAKROREGION WSCHODNI
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 28
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa 227 komputerów przenośnych typu 1 (standardowy) do sądów apelacji białostockiej.

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48821000 Netwerkservers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL8 MAKROREGION WSCHODNI
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 28
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa 14 komputerów przenośnych typu 2 (ponadstandardowy) do sądów apelacji białostockiej.

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48821000 Netwerkservers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL8 MAKROREGION WSCHODNI
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 28
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa 32 monitorów typu 2 do sądów apelacji białostockiej.

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30231300 Beeldschermen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL8 MAKROREGION WSCHODNI
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 28
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa 64 monitorów typu 4 do sądów apelacji białostockiej.

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30231300 Beeldschermen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL8 MAKROREGION WSCHODNI
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 28
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa 23 monitorów typu 4 wersja 1 do sądów apelacji białostockiej.

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30231300 Beeldschermen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL8 MAKROREGION WSCHODNI
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 28
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/09/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019