Leveringen - 384792-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Saint-Denis: Computerapparatuur

2019/S 156-384792

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: SPL AFPAR (Assistance à la formation professionnelle des adultes à La Réunion)
Postadres: 151 rue Juliette Dodu
Plaats: Saint-Denis Cedex
NUTS-code: FRY4
Postcode: 97487
Land: Frankrijk
E-mail: marchespublics@afpar.com
Telefoon: +262 262947260
Fax: +262 262213613

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.marches-securises.fr

Adres van het kopersprofiel: https://www.marches-securises.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.marches-securises.fr
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.marches-securises.fr
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Société publique locale
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Formation professionnelle

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acquisition d'équipements informatiques sous forme de location vente

Referentienummer: AOO2019INFO
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30230000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Acquisition d'équipements informatiques sous forme de location vente.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ordinateurs

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30230000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRY4
Voornaamste plaats van uitvoering:

Département de La Réunion.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Achats d'ordinateurs:

— client leger,

— ordinateur DAO,

— ordinateur pédagogique,

— ordinateur technique,

— ordinateur bureautique,

— ordinateur DRCS,

— écran.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 45 %
Prijs - Weging: 55 %
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

CONVENTION REGION REUNION / SPL AFPAR

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ordinateurs portables

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30230000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRY4
Voornaamste plaats van uitvoering:

Département de La Réunion.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Achat d'ordinateurs portables:

— ordinateur ultraportable,

— portable technique,

— ordinateur portable 15".

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 45 %
Prijs - Weging: 55 %
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

CONVENTION REGION REUNION / SPL AFPAR

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Périphériques

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30230000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRY4
Voornaamste plaats van uitvoering:

Département de La Réunion.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Achat de périphériques:

— imprimante A3 couleur,

— imprimante pédagogique,

— imprimante multi-fonction.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 45 %
Prijs - Weging: 55 %
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

CONVENTION REGION REUNION / SPL AFPAR

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Onduleurs

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30230000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRY4
Voornaamste plaats van uitvoering:

Département de La Réunion.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Achat d'onduleurs:

— onduleur 1 kVA,

— onduleur 10 kVA,

— onduleur 3 kVA,

— onduleur 2 kVA.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 45 %
Prijs - Weging: 55 %
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

CONVENTION REGION REUNION / SPL AFPAR

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Commutateurs

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30230000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRY4
Voornaamste plaats van uitvoering:

Département de La Réunion.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Achat de commutateurs: commutateur.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 45 %
Prijs - Weging: 55 %
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

CONVENTION REGION REUNION / SPL AFPAR

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Baie de stockage

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30230000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRY4
Voornaamste plaats van uitvoering:

Département de La Réunion

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Achat de baie de stockage:

— baie de stockage,

— extension serveurs,

— KVM 16,

— KVM 8.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 45 %
Prijs - Weging: 55 %
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

CONVENTION REGION REUNION / SPL AFPAR

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 20/09/2019
Plaatselijke tijd: 23:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 23/09/2019
Plaatselijke tijd: 14:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal de commerce de Saint-Denis
Postadres: 5 avenue André Malraux Champ Fleuri, BP 338
Plaats: Sainte-Clotilde Cedex
Postcode: 97494
Land: Frankrijk
Telefoon: +262 422335
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: SPL AFPAR
Postadres: 151 rue Juliette Dodu
Plaats: Saint-Denis Cedex
Postcode: 97487
Land: Frankrijk
E-mail: marchespublics@afpar.com
Telefoon: +262 947260
Fax: +262 213613

Internetadres: http://www.afpar.com

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019