Leveringen - 384818-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Reichenbach: Bussen met verlaagde vloer

2019/S 156-384818

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Reichenbacher Verkehrsbetrieb und Fahrschule GERLACH GmbH
Postadres: Rosa-Luxemburg-Str. 27
Plaats: Reichenbach
NUTS-code: DED44
Postcode: 08468
Land: Duitsland
E-mail: bus@rvb-gerlach.de
Telefoon: +49 376555770
Fax: +49 376516976

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.rvb-gerlach.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Dienstleitungen im ÖPNV Personenbeförderung
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Leistungserbringung im ÖPNV

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kleinbus Mittelniederflur 2019

Referentienummer: KNE/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34121400
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Erwerb von 2 Kleinbussen Mittelniederflur.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 251 800.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DED44
Voornaamste plaats van uitvoering:

Reichenbach

Deutschland

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Erwerb von 2 Kleinbussen Mittelniederflur.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 086-206657
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Kleinbus Mittelniederflur 2019

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: TS Fahrzeugtechnik GmbH
Postadres: In den Nonnenfeldern 4
Plaats: Weida
NUTS-code: DED44
Postcode: 07570
Land: Duitsland
E-mail: detlev-fricke@t-online.de
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 251 800.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Sachsen
Plaats: Leipzig
Postcode: 04107
Land: Duitsland
E-mail: vergabekammer@ldl.sachsen.de
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019