Vul deze korte enquête in en help ons de TED-website te verbeteren.

Leveringen - 384849-2019

14/08/2019    S156    Bunuri - Anunt de atribuire - licitaţie deschisă 

România-Târgu Mureș: Mobilier şcolar

2019/S 156-384849

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:

Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Primăria Municipiului Târgu Mureș
Număr naţional de înregistrare: 4322823
Adresă: Piața Victoriei nr. 3
Localitate: Târgu Mureș
Cod NUTS: RO125
Cod poștal: 540026
Țară: România
Persoană de contact: Horhat Alina Anca
E-mail: licitatie@tirgumures.ro
Telefon: +40 265268330
Fax: +40 365801856

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.tirgumures.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Acord-cadru „Furnizare de mobilier preșcolar, mobilier școlar și mobilier de birou”

Număr de referinţă: 4322823/2018/108,111,112,113,114
II.1.2)Cod CPV principal
39160000
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

„Furnizare de mobilier preșcolar, mobilier școlar și mobilier de birou.”

Cantitatile estimate minime si maxime ale acordului-cadru si cantitățile minime și maxime ale unui contract subsecvent se regasesc in Anexa 3 a caietului de sarcini.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor 20 zile; iar termenul limita in care autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este 10 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Oferta cea mai scăzută: 4 379 393.96 RON / Cea mai ridicată ofertă: 4 379 393.96 RON luată în considerare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
39130000
39161000
45421150
60000000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO125
Locul principal de executare:

Municipiul Targu Mures.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Frecventa si valoarea contractelor care urmeaza sa fie atribuite.

Valoarea maximă estimată a acordului-cadru este de 4 379 393,96 RON.

Valoarea minimă estimată a acordului-cadru este de 1 670 500,00 RON.

Valoarea maximă estimată a unui contract subsecvent este de 960 500,00 RON.

Valoarea minimă estimată a unui contract subsecvent este de 8 300,00 RON.

— Minim 5 contracte subsecvente/an la valoarea minima a subsecventelor,

— Maxim 1 contract subsecvent in primul an la valoarea maxima a subsecventelor, respectiv un contract subsecvent la valoarea maxima a subsecventelor in al doilea si al treilea an.

Cantitati.

Cantităţile maxime estimate pentru acordul-cadru sunt:

— pupitre școlare:

—— pupitru individual reglabil: 2 000 bucati,

—— pupitru individual fix: 2 000 bucati,

—— pupitru dublu: 1 000 bucati,

—scaune:

— — scaun școlar: 5 000 bucati,

— — scaun grădiniță: 1 000 bucati,

— pătuțuri:

— — pătuț rabatabil: 500 bucati,

— — pătuț stivuibil: 500 bucati.

Cantitati minime estimate pentru acordul-cadru.

— pupitre școlare:

— — pupitru individual reglabil: 1 000 bucati,

— — pupitru individual fix: 1 000 bucati,

— — pupitru dublu: 500 bucati,

— scaune:

— — scaun școlar: 2 000 bucati,

— — scaun grădiniță: 500 bucati,

— pătuțuri:

— — pătuț rabatabil: 300 bucati,

—— pătuț stivuibil: 300 bucati.

Cantităţile maxim estimate pentru un contract subsecvent:

— scaun școlar: 1 000 bucati,

— corp cu rafturi reglabile: 200 bucati,

— pupitre școlare: 600 bucati.

Cantităţile minim estimate pentru un contract subsecvent:

— dulap cu 2 uși: 5 bucati,

— polițe: 20 bucati,

— scaun de birou: 10 bucati.

Cantităţile sus menţionate sunt estimări. Cantitatile estimate maxime si minime ale acordului-cadru si cantitățile minime și maxime ale unui contract subsecvent se regasesc in Anexa 2 a caietului de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 015-030676
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 134
Titlu:

Furnizare de mobilier preșcolar, mobilier școlar și mobilier de birou – contract

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
07/08/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 9
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 9
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 9
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Eurodidactica S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: 21693430
Adresă: Str. Tuzla nr. 20
Localitate: Otopeni
Cod NUTS: RO322
Cod poștal: 023832
Țară: România
E-mail: licitatii@eurodidactica.ro
Telefon: +40 212425082
Fax: +40 212425083

Adresă internet: www.eurodidactica.ro

Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 4 379 393.96 RON
Oferta cea mai scăzută: 4 379 393.96 RON / Cea mai ridicată ofertă: 4 379 393.96 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: www.cnsc.ro

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ
Adresă: Piața Victoriei nr. 3
Localitate: Târgu Mureș
Cod poștal: 540026
Țară: România
Telefon: +40 265268330
Fax: +40 265260813

Adresă internet: www.tirgumures.ro

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
09/08/2019