Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Leveringen - 384849-2019

14/08/2019    S156    Bunuri - Anunt de atribuire - licitaţie deschisă 

România-Târgu Mureș: Mobilier şcolar

2019/S 156-384849

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:

Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Primăria Municipiului Târgu Mureș
Număr naţional de înregistrare: 4322823
Adresă: Piața Victoriei nr. 3
Localitate: Târgu Mureș
Cod NUTS: RO125
Cod poștal: 540026
Țară: România
Persoană de contact: Horhat Alina Anca
E-mail: licitatie@tirgumures.ro
Telefon: +40 265268330
Fax: +40 365801856

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.tirgumures.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Acord-cadru „Furnizare de mobilier preșcolar, mobilier școlar și mobilier de birou”

Număr de referinţă: 4322823/2018/108,111,112,113,114
II.1.2)Cod CPV principal
39160000
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

„Furnizare de mobilier preșcolar, mobilier școlar și mobilier de birou.”

Cantitatile estimate minime si maxime ale acordului-cadru si cantitățile minime și maxime ale unui contract subsecvent se regasesc in Anexa 3 a caietului de sarcini.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor 20 zile; iar termenul limita in care autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este 10 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Oferta cea mai scăzută: 4 379 393.96 RON / Cea mai ridicată ofertă: 4 379 393.96 RON luată în considerare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
39130000
39161000
45421150
60000000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO125
Locul principal de executare:

Municipiul Targu Mures.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Frecventa si valoarea contractelor care urmeaza sa fie atribuite.

Valoarea maximă estimată a acordului-cadru este de 4 379 393,96 RON.

Valoarea minimă estimată a acordului-cadru este de 1 670 500,00 RON.

Valoarea maximă estimată a unui contract subsecvent este de 960 500,00 RON.

Valoarea minimă estimată a unui contract subsecvent este de 8 300,00 RON.

— Minim 5 contracte subsecvente/an la valoarea minima a subsecventelor,

— Maxim 1 contract subsecvent in primul an la valoarea maxima a subsecventelor, respectiv un contract subsecvent la valoarea maxima a subsecventelor in al doilea si al treilea an.

Cantitati.

Cantităţile maxime estimate pentru acordul-cadru sunt:

— pupitre școlare:

—— pupitru individual reglabil: 2 000 bucati,

—— pupitru individual fix: 2 000 bucati,

—— pupitru dublu: 1 000 bucati,

—scaune:

— — scaun școlar: 5 000 bucati,

— — scaun grădiniță: 1 000 bucati,

— pătuțuri:

— — pătuț rabatabil: 500 bucati,

— — pătuț stivuibil: 500 bucati.

Cantitati minime estimate pentru acordul-cadru.

— pupitre școlare:

— — pupitru individual reglabil: 1 000 bucati,

— — pupitru individual fix: 1 000 bucati,

— — pupitru dublu: 500 bucati,

— scaune:

— — scaun școlar: 2 000 bucati,

— — scaun grădiniță: 500 bucati,

— pătuțuri:

— — pătuț rabatabil: 300 bucati,

—— pătuț stivuibil: 300 bucati.

Cantităţile maxim estimate pentru un contract subsecvent:

— scaun școlar: 1 000 bucati,

— corp cu rafturi reglabile: 200 bucati,

— pupitre școlare: 600 bucati.

Cantităţile minim estimate pentru un contract subsecvent:

— dulap cu 2 uși: 5 bucati,

— polițe: 20 bucati,

— scaun de birou: 10 bucati.

Cantităţile sus menţionate sunt estimări. Cantitatile estimate maxime si minime ale acordului-cadru si cantitățile minime și maxime ale unui contract subsecvent se regasesc in Anexa 2 a caietului de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 015-030676
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 134
Titlu:

Furnizare de mobilier preșcolar, mobilier școlar și mobilier de birou – contract

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
07/08/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 9
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 9
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 9
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Eurodidactica S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: 21693430
Adresă: Str. Tuzla nr. 20
Localitate: Otopeni
Cod NUTS: RO322
Cod poștal: 023832
Țară: România
E-mail: licitatii@eurodidactica.ro
Telefon: +40 212425082
Fax: +40 212425083

Adresă internet: www.eurodidactica.ro

Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 4 379 393.96 RON
Oferta cea mai scăzută: 4 379 393.96 RON / Cea mai ridicată ofertă: 4 379 393.96 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: www.cnsc.ro

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ
Adresă: Piața Victoriei nr. 3
Localitate: Târgu Mureș
Cod poștal: 540026
Țară: România
Telefon: +40 265268330
Fax: +40 265260813

Adresă internet: www.tirgumures.ro

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
09/08/2019