Leveringen - 384852-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Pitești: Dieselbrandstof (EN 590)

2019/S 156-384852

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Administrația Națională Apele Române – Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea
Nationaal identificatienummer: RO24427093
Postadres: Str. Câmpulung nr. 6-8
Plaats: Pitești
NUTS-code: RO311
Postcode: 110147
Land: Roemenië
Contactpersoon: Delia Lita
E-mail: delia.lita@daav.rowater.ro
Telefoon: +40 248223449
Fax: +40 248220878

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.rowater.ro/daarges

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Servicii de gospodărire a apelor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acord-cadru achiziție motorină Euro Diesel 5 vrac

Referentienummer: 24427093201927
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09134220
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Se doreste incheierea unui acord-cadru pe o perioada de 48 de luni pentru achizitia de motorina Euro Diesel 5 (conform SR EN 590) vrac (cu transport inclus pana la depozitul achizitorului situat in localitatea Valea Mare, Str. Enculesti nr. 11, jud. Arges, la circa 2 km de intrarea in Pitesti dinspre Campulung) conform caietului de sarcini.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 10 zile. In cazul in care se vor solicita clarificari, autoritatea contractanta va raspunde cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 5 343 540.00 RON / Hoogste offerte: 5 853 215.00 RON meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO311
Voornaamste plaats van uitvoering:

Depozitul de carburanti al autoritatii contractante din localitatea Valea Mare, Str. Enculesti nr. 11, jud. Arges (situat la distanta de cca 2 km de intrarea i [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1) Cantitate pentru perioada 1.7.2019-31.12.2019 – 6 luni:

— cantitate minima: 130 t; valoare minima: 130 t x 5 500 RON/tona = 715 000 RON fara TVA,

— cantitate maxima: 132 t; valoare maxima: 132 t x 5 500 RON/tona = 726 000 RON fara TVA;

2) Cantitate pentru perioada 1.1.2020-31.12.2020 – 12 luni:

— cantitate minima: 260 t; valoare minima: 260 t x 5 500 RON/tona = 1 430 000 RON fara TVA,

— cantitate maxima: 264 t; valoare maxima: 264 t x 5 500 RON/tona = 1 452 000 RON fara TVA;

3) Cantitate pentru perioada 1.1.2021-31.12.2021 – 12 luni:

— cantitate minima: 264 t; valoare minima: 264 t x 5 500 RON/tona = 1 452 000 RON fara TVA,

— cantitate maxima: 268 t; valoare maxima: 268 t x 5 500 RON/tona = 1 474 000 RON fara TVA;

4) Cantitate pentru perioada 1.1.2022-31.12.2022 – 12 luni:

— cantitate minima: 268 t; valoare minima: 268 t x 5 500 RON/tona = 1 474 000 RON fara TVA,

— cantitate maxima: 271 t; valoare maxima: 271 t x 5 500 RON/tona = 1 490 500 RON fara TVA;

5) Cantitate pentru perioada 1.1.2023-30.6.2023 – 6 luni:

— cantitate minima: 135 t; valoare minima: 135 t x 5 500 RON/tona = 742 500 RON fara TVA,

— cantitate maxima: 138 t; valoare maxima: 138 t x 5 500 RON/tona = 759 000 RON fara TVA.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Durata de livrare / Weging: 5
Prijs - Weging: 95
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 088-210337
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 203
Benaming:

Acord-cadru

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Rompetrol Downstream
Nationaal identificatienummer: RO 12751583
Postadres: Piața Presei Libere nr. 3-5
Plaats: București
NUTS-code: RO321
Postcode: 011028
Land: Roemenië
E-mail: DownstreamLicitatii@rompetrol.com
Telefoon: +40 212723941
Fax: +40 21/2060065

Internetadres: www.rompetrol.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 901 500.00 RON
Laagste offerte: 5 343 540.00 RON / Hoogste offerte: 5 853 215.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: A.B.A. Argeș-Vedea – Birou Juridic
Postadres: Calea Câmpulung nr. 6-8
Plaats: Pitești
Postcode: 110147
Land: Roemenië
E-mail: gabriel.rosioru@daav.rowater.ro
Telefoon: +40 248223449
Fax: +40 248220878

Internetadres: http://www.rowater.ro/daarges.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019