Leveringen - 384858-2019

14/08/2019    S156

Slovenië-Ljubljana: Brandstoffen

2019/S 156-384858

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministrstvo za javno upravo
Nationaal identificatienummer: 2482762000
Postadres: Tržaška cesta 21
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI041 Osrednjeslovenska
Postcode: 1000
Land: Slovenië
Contactpersoon: Tajništvo Direktorata za javno naročanje
E-mail: gp.mju@gov.si
Telefoon: +386 14781880
Fax: +386 14788331
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.mju.gov.si
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
Nationaal identificatienummer: 1732803000
Postadres: Tržaška cesta 16
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1000
Land: Slovenië
E-mail: info@ajpes.si
Telefoon: +386 14774200
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.ajpes.si/
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nakup goriva na bencinskih servisih: neosvinčeni motorni bencin super, dizelsko gorivo in avtoplin ter nakup določenih izdelkov za nego in vzdrževanje vozil in osnovnih nadomestnih delov na bencinskih servisih

Referentienummer: 4301-4/2019; ODGO-4/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09100000 Brandstoffen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Nakup goriva na bencinskih servisih: neosvinčeni motorni bencin super, dizelsko gorivo in avtoplin ter nakup določenih izdelkov za nego in vzdrževanje vozil in osnovnih nadomestnih delov na bencinskih servisih dobaviteljev v Republiki Sloveniji

Naročilo je razdeljeno na 2 sklopa in sicer:

Sklop 1: nakup goriva za vozila na bencinskih servisih: 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin, dizelsko gorivo in avtoplin ter nakup določenih izdelkov za nego in vzdrževanje vozil in osnovnih nadomestnih delov na bencinskih servisih dobaviteljev v Republiki Sloveniji

Sklop 2: nakup goriva za plovila na bencinskih servisih: 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin in dizelsko gorivo na bencinskih servisih dobaviteljev v priobalnem pasu Republike Slovenije

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sklop 1: Nakup goriva za vozila na bencinskih servisih: 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin, dizelsko gorivo in avtoplin ter nakup določenih izdelkov za nego in vzdrževanje vozil in osnovnih nadomestnih delov na bencinskih servisih dobaviteljev v Republiki Sloveniji

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09100000 Brandstoffen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI0 SLOVENIJA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Kot izhaja iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Nakup goriva za vozila na bencinskih servisih: 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin, dizelsko gorivo in avtoplin ter nakup določenih izdelkov za nego in vzdrževanje vozil in osnovnih nadomestnih delov na bencinskih servisih dobaviteljev v Republiki Sloveniji).

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se sofinancirajo iz sredstev Evropske Unije.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sklop 2: Nakup goriva za plovila na bencinskih servisih: 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin in dizelsko gorivo na bencinskih servisih dobaviteljev v priobalnem pasu Republike Slovenije

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09100000 Brandstoffen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI044 Obalno-kraška
Voornaamste plaats van uitvoering:

Kot izhaja iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sklop 2: nakup goriva za plovila na bencinskih servisih: 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin in dizelsko gorivo na bencinskih servisih dobaviteljev v priobalnem pasu Republike Slovenije.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se sofinancirajo iz sredstev Evropske Unije.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 104-251390
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Sklop 1: Nakup goriva za vozila na bencinskih servisih: 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin, dizelsko gorivo in avtoplin ter nakup določenih izdelkov za nego in vzdrževanje vozil in osnovnih nadomestnih delov na bencinskih servisih dobaviteljev v Republiki Sloveniji

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Sklop 2: Nakup goriva za plovila na bencinskih servisih: 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin in dizelsko gorivo na bencinskih servisih dobaviteljev v priobalnem pasu Republike Slovenije

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Postadres: Slovenska cesta 54
Plaats: Ljubljana
Postcode: 1000
Land: Slovenië
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz drugega odstavka 25. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11-ZTP-D, 63/13, 90/14 ZDU-1I in 60/17; ZPVPJN), lahko vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji vloži v 10 delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Ministrstvo za javno upravo
Postadres: Tržaška cesta 21
Plaats: Ljubljana
Postcode: 1000
Land: Slovenië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019