Leveringen - 384866-2019

14/08/2019    S156    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Letland-Riga: Op afstand bestuurde luchtvaartuigen

2019/S 156-384866

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
90000049834
Maskavas iela 5, Rīga, LV-1050
Rīga
LV-1050
Letland
Contactpersoon: Oskars Virsis
Telefoon: +371 20148282
E-mail: iepirkumi@vugd.gov.lv
NUTS-code: LV006

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.vugd.gov.lv

Adres van het kopersprofiel: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/525

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Bezpilota gaisa kuģu iegāde

Referentienummer: IeM VUGD 2019/8
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34711200
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Bezpilota gaisa kuģu iegāde Interreg V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta “Jauno tehnoloģiju ievešana pierobežas ārkārtas situāciju apkarošanā” (EMERG_TECH, LLI-267) ietvaros un saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 21 781.79 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bezpilota gaisa kuģis ar kameru

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34711200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV00
Voornaamste plaats van uitvoering:

Latvija.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Bezpilota gaisa kuģu iegāde Interreg V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta “Jauno tehnoloģiju ievešana pierobežas ārkārtas situāciju apkarošanā” (EMERG_TECH, LLI-267) ietvaros un saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. - 2020.gadam projekts “Jauno tehnoloģiju ieviešana pierobežas ārkārtas situāciju apkarošanā” (EMERG_TECH, LLI-267)

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 057-131037
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 22-1.48/412
Benaming:

Bezpilota gaisa kuģis ar kameru

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SIA "IGJJ"
40003751950
Aleksandra Čaka iela 149
Rīga
LV-1012
Letland
Telefoon: +371 20066358
E-mail: reinis@djilatvija.lv
NUTS-code: LV00
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 24 793.39 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 21 781.79 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Iepirkumu uzraudzības birojs
Eksporta iela 6
Rīga
LV-1010
Letland
Telefoon: +371 67326719
E-mail: pasts@iub.gov.lv
Fax: +371 67326720

Internetadres: http://www.iub.gov.lv

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Iepirkumu uzraudzības birojs
Eksporta iela 6
Rīga
LV-1010
Letland
Telefoon: +371 67326719
E-mail: pasts@iub.gov.lv
Fax: +371 67326720

Internetadres: http://www.iub.gov.lv

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019