Leveringen - 384869-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Gdansk: Reagentia voor bloedanalyse

2019/S 156-384869

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku
Postadres: ul. Józefa Hoene-Wrońskiego 4
Plaats: Gdańsk
NUTS-code: PL63
Postcode: 80-210
Land: Polen
Contactpersoon: Krzysztof Bielec
E-mail: k.bielec@krew.gda.pl
Telefoon: +48 585204040
Fax: +48 585204040

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.bip.rckik.cil.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa testów do wykrywania HBsAg, anty-HCV, HIV Ag/Ab, anty-Treponema pallidum, niezbędnych do wykonania badań metodą immunochemiczną dla 250 tyś. donacji, wraz z dzierżawą urządzeń do wykonania ww.

Referentienummer: ZP.2512.2.19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33696200
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa testów do wykrywania HBsAg (z testem potwierdzenia), anty-HCV, HIV Ag/Ab, anty-Treponema pallidum, kontroli, kalibratorów, materiałów zużywalnych, eksploatacyjnych, niezbędnych do wykonania badań metodą immunochemiczną dla 250 000 donacji, wraz z dzierżawą urządzeń do wykonania ww. badań w sposób całkowicie zautomatyzowany, w okresie 48 miesięcy.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 4 681 982.16 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Siedziba Zamawiającego w Gdańsku

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa testów do wykrywania HBsAg (z testem potwierdzenia), anty-HCV, HIV Ag/Ab, anty-Treponema pallidum, kontroli, kalibratorów, materiałów zużywalnych, eksploatacyjnych, niezbędnych do wykonania badań metodą immunochemiczną dla 250 000 donacji, wraz z dzierżawą urządzeń do wykonania ww. badań w sposób całkowicie zautomatyzowany, w okresie 48 miesięcy.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Gotowość do użycia odczynników, kalibratorów i kontroli / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Powierzchnia jaką zajmuje aparatura / Weging: 8
Kwaliteitscriterium - Naam: Sposób interpretacji wyników / Weging: 7
Kostencriterium - Naam: Cena / Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ZP.2512.2.19
Benaming:

Dostawa testów do wykrywania HBsAg, anty-HCV, HIV Ag/Ab, anty-Treponema pallidum, niezbędnych do wykonania badań metodą immunochemiczną dla 250 tyś. donacji, wraz z dzierżawą urządzeń do wykonania ww.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o.
Postadres: ul. Postępu 21B
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: przetargi.add@abbott.com
Telefoon: +48 223191352
Fax: +48 223191438

Internetadres: https://www.pl.abbott/

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 681 982.16 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587803

Internetadres: www.uzp.gov/kio

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych Dz.U.2018.1986

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019