Leveringen - 384873-2019

14/08/2019    S156

Slovenië-Krško: Bibliobussen

2019/S 156-384873

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Valvasorjeva knjižnica Krško
Nationaal identificatienummer: 5642973000
Postadres: Cesta krških žrtev 26
Plaats: Krško
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 8270
Land: Slovenië
Contactpersoon: Urška Lobnikar Paunović
E-mail: urska@knjiznica-krsko.si
Telefoon: +386 74904011
Fax: +386 74904020

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.knjiznica-krsko.si

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Recreatie, cultuur en godsdienst

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nakup bibliobusa za potrebe Valvasorjeve knjižnice Krško

Referentienummer: 430-64/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144760 Bibliobussen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmet javnega naročila je » Nakup bibliobusa za potrebe Valvasorjeve knjižnice Krško«, in zajema izvedbo vseh potrebnih storitev in dobav, skladno z določili te dokumentacije v zvezi z javnim naročilom in prilogami k njej. Javno naročilo ni razdeljeno na sklope. Izbor najugodnejšega ponudnika bo izveden za celotno naročilo.Projekt je sofinanciran s strani Republike Slovenije, iz proračuna namenjenega za kulturo (NP-BUS-2019-2020) in bo sofinanciran tudi s strani Občine Krško, Občine Brežice, Občine Sevnica, Občine Radeče in Občine Kostanjevica na Krki, na podlagi pogodbe o financiranju in izvedbi projekta pri Valvasorjevi knjižnici Krško o financiranju in izvedbi projekta nakupa bibliobusa.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 257 800.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144760 Bibliobussen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI SLOVENIJA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Nakup bibliobusa za potrebe Valvasorjeve knjižnice Krško

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 093-224235
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: AS Domžale, proizvodnja in popravilo avtobusov d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 5887127000
Postadres: Ljubljanska cesta 1
Plaats: Domžale
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1230
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 271 800.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 257 800.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Postadres: Slovenska cesta 54
Plaats: Ljubljana
Postcode: 1000
Land: Slovenië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

V skladu z določili Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Valvasorjeva knjižnica Krško
Postadres: Cesta krških žrtev 26
Plaats: Krško
Postcode: 8270
Land: Slovenië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019