Leveringen - 384876-2019

14/08/2019    S156

Slovenië-Ljubljana: Diverse machines, uitrusting en benodigdheden voor kantoor

2019/S 156-384876

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Javni holding Ljubljana, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb
Nationaal identificatienummer: 5860199000
Postadres: Verovškova ulica 70
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1000
Land: Slovenië
Contactpersoon: Darko Pintarič
E-mail: darko.pintaric@jhl.si
Telefoon: +386 14740857

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.jhl.si/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Javno podjetje Vodovod Kanalizacija Snaga d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 5046688000
Postadres: Vodovodna cesta 90
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1000
Land: Slovenië
Contactpersoon: Sektor za javna naročila, Darko Pintarič
E-mail: darko.pintaric@jhl.si
Telefoon: +386 14740857

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.jhl.si/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 5226406000
Postadres: Verovškova ulica 62
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1000
Land: Slovenië
Contactpersoon: Sektor za javna naročila, Darko Pintarič
E-mail: darko.pintaric@jhl.si
Telefoon: +386 14740857

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.jhl.si/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Žale Javno podjetje, d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 5015669000
Postadres: Med hmeljniki 2
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1000
Land: Slovenië
Contactpersoon: Sektor za javna naročila, Darko Pintarič
E-mail: darko.pintaric@jhl.si
Telefoon: +386 14740857

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.jhl.si/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 5607906000
Postadres: Kopitarjeva ulica 2
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1000
Land: Slovenië
Contactpersoon: Sektor za javna naročila, Darko Pintarič
E-mail: darko.pintaric@jhl.si
Telefoon: +386 14740857

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.jhl.si/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 5222966000
Postadres: Celovška cesta 160
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1000
Land: Slovenië
E-mail: darko.pintaric@jhl.si
Telefoon: +386 14740857
Fax: +386 14740811

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.jhl.si

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Javna podjetja

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nakup pisarniškega materiala.

Referentienummer: JHL-35/17
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30190000 Diverse machines, uitrusting en benodigdheden voor kantoor
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmet javnega naročila je nakup pisarniškega materiala, ki je razdeljen na tri ločene sklope.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 063 900.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sklop št. 1: Splošni pisarniški material

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30190000 Diverse machines, uitrusting en benodigdheden voor kantoor
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ljubljana

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmet javnega naročila je nakup pisarniškega materiala za obdobje 48 mesecev od dneva sklenitve okvirnega sporazuma in je razdeljen na naslednje sklope:

- Sklop št. 1: Splošni pisarniški material,

- Sklop št. 2: Kartuše in tonerji,

- Sklop št. 3: Kopirni papir.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sklop št. 2: Kartuše in tonerji

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30100000 Kantoormachines, -uitrusting en -benodigdheden, uitgez. computers, printers en meubilair
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ljubljana

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmet javnega naročila je nakup pisarniškega materiala za obdobje 48 mesecev od dneva sklenitve okvirnega sporazuma in je razdeljen na naslednje sklope:

- Sklop št. 1: Splošni pisarniški material,

- Sklop št. 2: Kartuše in tonerji,

- Sklop št. 3: Kopirni papir.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sklop št. 3: Kopirni papir

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30197600 Bewerkt papier en karton
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ljubljana.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmet javnega naročila je nakup pisarniškega materiala za obdobje 48 mesecev od dneva sklenitve okvirnega sporazuma in je razdeljen na naslednje sklope:

- Sklop št. 1: Splošni pisarniški material,

- Sklop št. 2: Kartuše in tonerji,

- Sklop št. 3: Kopirni papir.

Predmet javnega naročila iz sklopa št. 3: Kopirni papir, je okoljsko manj obremenjujoče blago. Pri oddaji javnega naročila za sklop št. 3 se upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz Priloge 3 Uredbe o zelenem javnem naročanju.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 081-181150
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Sklop št. 1: Splošni pisarniški material

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Extra Lux, proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o., Ljubljana
Nationaal identificatienummer: 5426189000
Postadres: Brnčičeva ulica 17B
Plaats: Ljubljana - Črnuče
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1231
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 13 016.29 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Sklop št. 2: Kartuše in tonerji

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Extra Lux, proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o., Ljubljana
Nationaal identificatienummer: 5426189000
Postadres: Brnčičeva ulica 17B
Plaats: Ljubljana - Črnuče
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1231
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 33 024.61 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Sklop št. 3: Kopirni papir

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Mladinska knjiga Trgovina d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 5171555000
Postadres: Slovenska cesta 29
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1000
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 269.63 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Postadres: Slovenska cesta 54
Plaats: Ljubljana
Postcode: 1000
Land: Slovenië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Javni holding Ljubljana, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb
Postadres: Verovškova ulica 70
Plaats: Ljubljana
Postcode: 1000
Land: Slovenië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019