Vul deze korte enquête in en help ons de TED-website te verbeteren.

Leveringen - 384876-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Slovenië-Ljubljana: Diverse machines, uitrusting en benodigdheden voor kantoor

2019/S 156-384876

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Javni holding Ljubljana, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb
Nationaal identificatienummer: 5860199000
Postadres: Verovškova ulica 70
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI
Postcode: 1000
Land: Slovenië
Contactpersoon: Darko Pintarič
E-mail: darko.pintaric@jhl.si
Telefoon: +386 14740857

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.jhl.si/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Javno podjetje Vodovod Kanalizacija Snaga d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 5046688000
Postadres: Vodovodna cesta 90
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI
Postcode: 1000
Land: Slovenië
Contactpersoon: Sektor za javna naročila, Darko Pintarič
E-mail: darko.pintaric@jhl.si
Telefoon: +386 14740857

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.jhl.si/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 5226406000
Postadres: Verovškova ulica 62
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI
Postcode: 1000
Land: Slovenië
Contactpersoon: Sektor za javna naročila, Darko Pintarič
E-mail: darko.pintaric@jhl.si
Telefoon: +386 14740857

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.jhl.si/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Žale Javno podjetje, d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 5015669000
Postadres: Med hmeljniki 2
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI
Postcode: 1000
Land: Slovenië
Contactpersoon: Sektor za javna naročila, Darko Pintarič
E-mail: darko.pintaric@jhl.si
Telefoon: +386 14740857

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.jhl.si/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 5607906000
Postadres: Kopitarjeva ulica 2
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI
Postcode: 1000
Land: Slovenië
Contactpersoon: Sektor za javna naročila, Darko Pintarič
E-mail: darko.pintaric@jhl.si
Telefoon: +386 14740857

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.jhl.si/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 5222966000
Postadres: Celovška cesta 160
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI
Postcode: 1000
Land: Slovenië
E-mail: darko.pintaric@jhl.si
Telefoon: +386 14740857
Fax: +386 14740811

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.jhl.si

I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Javna podjetja

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nakup pisarniškega materiala.

Referentienummer: JHL-35/17
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30190000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 063 900.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sklop št. 1: Splošni pisarniški material

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30190000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sklop št. 2: Kartuše in tonerji

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sklop št. 3: Kopirni papir

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30197600
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 081-181150

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Sklop št. 1: Splošni pisarniški material

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/06/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Extra Lux, proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o., Ljubljana
Nationaal identificatienummer: 5426189000
Postadres: Brnčičeva ulica 17B
Plaats: Ljubljana - Črnuče
NUTS-code: SI
Postcode: 1231
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 13 016.29 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Sklop št. 2: Kartuše in tonerji

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/06/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Extra Lux, proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o., Ljubljana
Nationaal identificatienummer: 5426189000
Postadres: Brnčičeva ulica 17B
Plaats: Ljubljana - Črnuče
NUTS-code: SI
Postcode: 1231
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 33 024.61 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Sklop št. 3: Kopirni papir

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/06/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Mladinska knjiga Trgovina d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 5171555000
Postadres: Slovenska cesta 29
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI
Postcode: 1000
Land: Slovenië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 269.63 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019