Leveringen - 384884-2019

14/08/2019    S156

Polen-Puławy: Recyclage-uitrusting

2019/S 156-384884

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Nationaal identificatienummer: 430840684
Postadres: ul. Dęblińska 2
Plaats: Puławy
NUTS-code: PL815 Puławski
Postcode: 24-100
Land: Polen
Contactpersoon: Robert Zagraba
E-mail: przetargi@zuk.pulawy.pl
Telefoon: +48 818868768
Fax: +48 818868768
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://zuk.pulawy.pl
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zakup, dostawa i montaż separatora powietrznego i rozrywarek do worków z osprzętem dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Puławach

Referentienummer: ZP/ZUK/07/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42914000 Recyclage-uitrusting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45351000 Werktuigbouwkundige installatiewerkzaamheden
51500000 Installatie van machines en uitrusting
71320000 Technische ontwerpdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL815 Puławski

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 084-199047

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Zakup, dostawa i montaż separatora powietrznego i rozrywarek do worków z osprzętem dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Puławach

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019