Leveringen - 384954-2019

14/08/2019    S156

Duitsland-Mainz: Brandbluswagens

2019/S 156-384954

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stadtverwaltung Mainz, 20-Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport, Abteilung Vergabe und Einkauf
Postadres: Jockel-Fuchs-Platz 1
Plaats: Mainz
NUTS-code: DEB35 Mainz, Kreisfreie Stadt
Postcode: 55116
Land: Duitsland
Contactpersoon: Jürgen Preissner
E-mail: juergen.preissner@stadt.mainz.de
Telefoon: +49 6131/12-2265
Fax: +49 6131/12-2071

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mainz.de

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Lieferung eines Gerätewagen-Messen+, eines Abrollbehälter Gefahrgut, Rollcontainern, Armaturen und Geräte sowie elektrische Betriebsmittel in 4 Losen

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144210 Brandbluswagens
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 473 295.10 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

1 Stück Gerätewagen-Messen+ (GW-Mess+) und 1 Stück Abrollbehälter Gefahrgut (AB-G), Rollcontainer für Beladung

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144210 Brandbluswagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEB35 Mainz, Kreisfreie Stadt
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Armaturen und Geräte

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144210 Brandbluswagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEB35 Mainz, Kreisfreie Stadt
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Elektrische Betriebsmittel

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144210 Brandbluswagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEB35 Mainz, Kreisfreie Stadt

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 247-567849

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 58/2019-20
Perceel nr.: 1
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Iturri Feuerwehr- und Umwelttechnik GmbH
Plaats: Wilnsdorf
NUTS-code: DEA5A Siegen-Wittgenstein
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 422 609.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 59/2019-20
Perceel nr.: 2
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: W. Schmitt GmbH Feuerwehrtechnik
Plaats: Neuwied
NUTS-code: DEB18 Neuwied
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 44 519.16 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 59/2019-20
Perceel nr.: 3
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: W. Schmitt GmbH Feuerwehrtechnik
Plaats: Neuwied
NUTS-code: DEB18 Neuwied
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 166.94 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019