Leveringen - 384963-2019

14/08/2019    S156

België-Oostende: Afwerking van gebouwen

2019/S 156-384963

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: NV Eko
Nationaal identificatienummer: BE 0478.303.733
Postadres: Kursaal-Westhelling 12
Plaats: Oostende
NUTS-code: BE255 Arr. Oostende
Postcode: 8400
Land: België
Contactpersoon: Mevrouw Els Degryse
E-mail: els.degryse@kursaaloostende.be
Telefoon: +32 59295050

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://trendstop.knack.be/nl/detail/478303733/eko.aspx

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Scenografie van het James Ensorhuis (meubilair en inrichting)

Referentienummer: 2019/028
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45400000 Afwerking van gebouwen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Zie II.2.4

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE255 Arr. Oostende
Voornaamste plaats van uitvoering:

Het James Ensorhuis, Vlaanderenstraat 27 te 8400 Oostende

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

In het Ensorhuis met nieuw bezoekerscentrum worden bezoekers ondergedompeld in de leefwereld van James Ensor. Op interactieve manier leer je alle facetten van de kunstenaar kennen. Waarom hij bepaalde thema’s koos, waar Ensor in de wereld te zien is, welke kunstwerken hij creëerde. Dit en nog vele andere facetten komen aan bod. Het authentieke Ensorhuis wordt bovendien opgefrist. Zowel leken, Ensorkenners alsook families met kinderen kunnen een bezoek op maat verwachten.

Deze opdracht heeft betrekking op de scenografie van het James Ensorhuis (meubilair en inrichting).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit van vervaardiging / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Plan van aanpak en timing / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Dienst na verkoop / Weging: 10
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019/028
Benaming:

Scenografie van het James Ensorhuis (meubilair en inrichting)

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Gezien er foutieve gegevens werden vermeld in deze publicatie zal er een nieuwe publicatie opgesteld worden

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019