Leveringen - 384966-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Sofia: Xerografisch papier

2019/S 156-384966

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministerstvo na regionalnoto razvitie i blagoustroystvoto
Nationaal identificatienummer: 831661388
Postadres: ul. „Sv. Sv. Kiril i Metodiy“ No. 17—19
Plaats: Sofiya
NUTS-code: BG411
Postcode: 1202
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Liliya Belcheva — gl. ekspert v direktsiya „Obshtestveni porachki“
E-mail: op@mrrb.government.bg
Telefoon: +359 29405452
Fax: +359 29405413

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mrrb.government.bg/

Adres van het kopersprofiel: https://www.mrrb.bg/bg/profil-na-kupuvacha/10-19-033/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: регионално развитие и благоустройство

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството“

Referentienummer: 10-19-033
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30197644
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Предмет на поръчката е доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 37 205.65 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30197644
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG
Voornaamste plaats van uitvoering:

Република България

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Предмет на поръчката е доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 006-008926
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: РД-02-29-214
Benaming:

„Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството“

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Роел-98“ ООД
Nationaal identificatienummer: 121798467
Postadres: бул. „Христо Смирненски“ № 53
Plaats: гр. София
NUTS-code: BG411
Postcode: 1164
Land: Bulgarije
E-mail: roel-98@roel-98.com
Telefoon: +359 29430565
Fax: +359 28433216

Internetadres: www.roel-98.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 39 300.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 37 205.65 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Обществената поръчка е проведена чрез провеждане на вътрешен конкурентен избор по чл. 82, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП във връзка с рамково споразумение № СПОР-10/23.4.2019 г. Поръчката е проведена изцяло по електронен път в СЕВОП.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019