Vul deze korte enquête in en help ons de TED-website te verbeteren.

Leveringen - 384968-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Offenbach am Main: Sedans

2019/S 156-384968

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Generalzolldirektion Zentrale Beschaffungsstelle der Bundesfinanzverwaltung
Postadres: Friedrichsring 35
Plaats: Offenbach am Main
NUTS-code: DE713
Postcode: 63069
Land: Duitsland
E-mail: robert.kraft@zoll.bund.de
Telefoon: +49 228303-16473
Fax: +49 228303-99324

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.evergabe-online.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fahrzeuge der Oberen Mittelklasse mit Plug-in-Hybrid-Antrieb

Referentienummer: 332-2019-0104
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34111200
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fahrzg. der „Oberen Mittelklasse m. Hybrid-Antrieb" entspr. dem BMW 5er iPerformance, der Mercedes E-Klasse e oder Fahrzg. vergl. Art, Stufenheckl., 4-türig, 5 Sitzpl., CO2-Ausstoß max. 50g/km, elek. Reich. mind. 40 km, Abgasn. mind. Euro 6 d temp.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 0.01 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE713
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bundesweite Bedarfsträger

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Abschluss einer Rahmenvereinbarung mit einer Laufzeit von 24 Monaten mit der Option der einmaligen Verlängerung von 12 Monaten. Mindestabnahmemenge 0, geschätzte Menge 682, Maximalmenge 750 Fahrzeuge.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 079-189393
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Fahrzeuge der Oberen Mittelklasse mit Plug-in-Hybrid-Antrieb

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Daimler AG
Postadres: Englische Str. 30
Plaats: Berlin
NUTS-code: DE3
Postcode: 10587
Land: Duitsland
E-mail: Mark.Husmann@Daimler.com
Telefoon: +49 30/26942891
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer des Bundes
Postadres: Villemomblerstr. 76
Plaats: Bonn
Postcode: 53123
Land: Duitsland
Fax: +49 2289499-163
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019