Leveringen - 384970-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Bonn: Desktop computers

2019/S 156-384970

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bundesamt für Justiz
Plaats: Bonn
NUTS-code: DEA22
Land: Duitsland
E-mail: Vergabestelle-IT@bfj.bund.de

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.bundesjustizamt.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rahmenvereinbarung zur Lieferung von IGEL® oder gleichwertigen Thin Clients

Referentienummer: V 11 2019 0000 0005
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30213300
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Ausschreibungsgegenstand sind Universal Desktop Thin Clients des Typs UD 3 des Herstellers IGEL® oder gleichwertige Thin Clients. Für die Beschaffung der Thin Clients wird zwischen dem Bundesamt für Justiz (BfJ) als Auftraggeberund dem Auftragnehmer eine Rahmenvereinbarung, voraussichtlich ab 1.9.2019, über die Laufzeit von vier Jahren abgeschlossen werden. Die Mindestabnahmemenge an Thin Clients beträgt 250 Stück. Die Höchstabnahmemenge für den Vertragszeitraum beträgt 1 200 Stück. Hinsichtlich der Höchstabnahmemenge besteht für den Auftraggeber keine Abnahmeverpflichtung.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 393 120.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA22
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ausschreibungsgegenstand sind Universal Desktop Thin Clients des Typs UD 3 des Herstellers IGEL® oder gleichwertige Thin Clients. Für die Beschaffung der Thin Clients wird zwischen dem Bundesamt für Justiz (BfJ) als Auftraggeberund dem Auftragnehmer eine Rahmenvereinbarung, voraussichtlich ab 1.9.2019, über die Laufzeit von vier Jahren abgeschlossen werden. Die Mindestabnahmemenge an Thin Clients beträgt 250 Stück. Die Höchstabnahmemenge für den Vertragszeitraum beträgt 1 200 Stück. Hinsichtlich der Höchstabnahmemenge besteht für den Auftraggeber keine Abnahmeverpflichtung.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 096-231480
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: V 11 2019 0000 0005
Benaming:

Rahmenvereinbarung zur Lieferung von IGEL® oder gleichwertigen Thin Clients

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Bechtle GmbH & Co. KG
Plaats: Bonn
NUTS-code: DEA22
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 393 120.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer des Bundes
Postadres: Villemombler Straße 76
Plaats: Bonn
Postcode: 53123
Land: Duitsland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019