Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Leveringen - 384973-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-München: Chassis

2019/S 156-384973

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Autobahndirektion Südbayern
Postadres: Seidlstr. 7-11
Plaats: München
NUTS-code: DE212
Postcode: 80335
Land: Duitsland
Contactpersoon: Technische Geschäftsstelle
E-mail: vergabe@abdsb.bayern.de
Telefoon: +49 8954552-3444
Fax: +49 8954552-3644

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.abdsb.bayern.de

Adres van het kopersprofiel: https://www.vergabe.bayern.de

I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Straßenbau

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

2-Achs-LKW mit Kehrmaschinenaufbau

Referentienummer: 19-31-27
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34139000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 286 590.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34139100
34139300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE27E

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 106-258358

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

2-Achs-LKW mit Kehrmaschinenaufbau

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/08/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: FAUN Umwelttechnik GmbH & Co. KG
Plaats: Osterholz-Scharmbeck
NUTS-code: DE936
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 286 590.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019