Leveringen - 384973-2019

14/08/2019    S156

Duitsland-München: Chassis

2019/S 156-384973

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Autobahndirektion Südbayern
Postadres: Seidlstr. 7-11
Plaats: München
NUTS-code: DE212 München, Kreisfreie Stadt
Postcode: 80335
Land: Duitsland
Contactpersoon: Technische Geschäftsstelle
E-mail: vergabe@abdsb.bayern.de
Telefoon: +49 8954552-3444
Fax: +49 8954552-3644
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.abdsb.bayern.de
Adres van het kopersprofiel: https://www.vergabe.bayern.de
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Straßenbau

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

2-Achs-LKW mit Kehrmaschinenaufbau

Referentienummer: 19-31-27
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34139000 Chassis
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 286 590.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34139100 Chassis met cabines
34139300 Volledige chassis
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE27E Oberallgäu

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 106-258358

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

2-Achs-LKW mit Kehrmaschinenaufbau

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/08/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: FAUN Umwelttechnik GmbH & Co. KG
Plaats: Osterholz-Scharmbeck
NUTS-code: DE936 Osterholz
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 286 590.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019