Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Leveringen - 384978-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Zweden-Norrköping: Vaatwerk

2019/S 156-384978

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Kommunalförbundet Fjärde Storstadsregionen
Nationaal identificatienummer: 222000-2527
Postadres: Slottsgatan 118
Plaats: Norrköping
NUTS-code: SE
Postcode: 602 22
Land: Zweden
Contactpersoon: Linda Holdaj
E-mail: linda.holdaj@upphandlingscenter.se
Telefoon: +46 767722911
Fax: +46 11-130606

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.upphandlingscenter.se/

I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Upphandling

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Köks- och serveringsutrustning

Referentienummer: UH-2019-189
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39221110
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 12 000 000.00 SEK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39221110
39221210
14820000
39221000
39223000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE123

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 093-224241

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Benaming:

Köks- och serveringsutrustning

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/06/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Martin & Servera Sverige AB
Nationaal identificatienummer: 559135-5549
Postadres: Första Magasinsgatan 19
Plaats: Gävle
NUTS-code: SE
Postcode: 803 10
Land: Zweden
E-mail: gunnar.rosen@martinservera.se
Telefoon: +46 8-7222562
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 234 018.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019