Leveringen - 384978-2019

14/08/2019    S156

Zweden-Norrköping: Vaatwerk

2019/S 156-384978

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Kommunalförbundet Fjärde Storstadsregionen
Nationaal identificatienummer: 222000-2527
Postadres: Slottsgatan 118
Plaats: Norrköping
NUTS-code: SE SVERIGE
Postcode: 602 22
Land: Zweden
Contactpersoon: Linda Holdaj
E-mail: linda.holdaj@upphandlingscenter.se
Telefoon: +46 767722911
Fax: +46 11-130606
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.upphandlingscenter.se/
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Upphandling

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Köks- och serveringsutrustning

Referentienummer: UH-2019-189
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39221110 Vaatwerk
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 12 000 000.00 SEK
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39221110 Vaatwerk
39221210 Borden (servies)
14820000 Glas
39221000 Keukenuitrusting
39223000 Lepels en vorken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE123 Östergötlands län

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 093-224241

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Benaming:

Köks- och serveringsutrustning

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/06/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Martin & Servera Sverige AB
Nationaal identificatienummer: 559135-5549
Postadres: Första Magasinsgatan 19
Plaats: Gävle
NUTS-code: SE SVERIGE
Postcode: 803 10
Land: Zweden
E-mail: gunnar.rosen@martinservera.se
Telefoon: +46 8-7222562
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 234 018.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019