Leveringen - 384980-2019

14/08/2019    S156    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Mérida: Wegwerpluiers

2019/S 156-384980

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Dirección General de Planificación Económica
Q0600413I
Avenida de las Américas, 2
Mérida
06800
Spanje
Contactpersoon: Dirección General de Planificación Económica
Telefoon: +34 924382500
E-mail: ses.sgeca@salud-juntaex.es
Fax: +34 924382754
NUTS-code: ES431

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://contrataciondelestado.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=ohZjmxo1vSwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro de absorbentes de incontinencia urinaria y empapadores para usuarios del Servicio Extremeño de Salud (SES) en Centros Sanitarios, Residencias y Centros Sociosanitarios

Referentienummer: CS/99/1118063279/18/PA
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33751000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro de absorbentes de incontinencia urinaria y empapadores para usuarios del Servicio Extremeño de Salud (SES) en Centros Sanitarios, Residencias y Centros Sociosanitarios.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 67 606.48 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Suministro de absorbentes rectangulares

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33751000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES43
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro de absorbentes rectangulares.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Capacidad de absorción método Rothwell / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Capacidad de absorción total método vertical / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Capacidad de absorción total método maniquí / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Capacidad retorno de la humedad / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Criterios ambientales / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Servicio atención post-venta / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Precio 1 / Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Lo establecido en el punto 19 del anexo I del Cuadro Resumen de Características.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Suministro de absorbentes anatómicos

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33751000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES43
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro de absorbentes anatómicos,

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Capacidad de absorción método Rothwell / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Capacidad de absorción total método vertical / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Capacidad de absorción total método maniquí / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Capacidad retorno de la humedad / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Criterios ambientales / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Servicio atención post-venta / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Precio 2 / Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Lo establecido en el punto 19 del anexo I del Cuadro Resumen de Características.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Suministro de absorbentes elásticos

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33751000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES43
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro de absorbentes elásticos.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Capacidad de absorción método Rothwell / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Capacidad de absorción total método vertical / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Capacidad de absorción total método maniquí / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Capacidad retorno de la humedad / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Cintura elástica trasera / Weging: 4.5
Kostencriterium - Naam: Criterios ambientales / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Servicio atención post-venta / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Sistema de reposicionables elasticos de 4 posiciones / Weging: 4.5
Kostencriterium - Naam: Precio 3 / Weging: 61
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Lo establecido en el punto 19 del anexo I del Cuadro Resumen de Características.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Suministro de absorbentes pediátricos para pacientes con un peso superior a 1 kg

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33751000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES43
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro de absorbentes pediátricos para pacientes con un peso superior a 1 kg.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Capacidad de absorción método Rothwell / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Criterios ambientales / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Servicio atención post-venta / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Precio 4 / Weging: 85
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Lo establecido en el punto 19 del anexo I del Cuadro Resumen de Características.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Suministro de absorbentes pediátricos para pacientes prematuros

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33751000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES43
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro de absorbentes pediátricos para pacientes prematuros.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Criterios ambientales / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Servicio atención post-venta / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Precio 5 / Weging: 90
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Lo establecido en el punto 19 del anexo I del Cuadro Resumen de Características.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Suministro de empapadores

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33751000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES43
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro de empapadores.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Capacidad de absorción método Rothwell / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Criterios ambientales / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Servicio atención post-venta / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Precio 6 / Weging: 85
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Lo establecido en el punto 19 del anexo I del Cuadro Resumen de Características.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 023-049649
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1118063279-1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Suministro de absorbentes rectangulares

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Active Medical Disposable, S. A. U.
A64247182
Avenida Ernest Lluch
Mataró
08301
Spanje
NUTS-code: ES
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 76 637.88 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 67 606.48 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Comisión Jurídica de Extremadura
C/ Godofredo Ortega y Muñoz, 1
Badajoz
06011
Spanje
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Según punto 31 del Cuadro Resumen de Características
Avenida Alonso Martin, 8
Don Benito
06400
Spanje
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019