Leveringen - 384998-2019

14/08/2019    S156

Polen-Opole: Drukkerij- en afleveringsdiensten

2019/S 156-384998

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Izba Administracji Skarbowej w Opolu
Nationaal identificatienummer: 7541026256
Postadres: ul. Ozimska 19
Plaats: Opole
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 45-057
Land: Polen
E-mail: ias.opole@mf.gov.pl
Telefoon: +48 774540068
Fax: +48 774564313

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.opolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-opolu/ogloszenia/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-powyzej-30-tys-eur

Adres van het kopersprofiel: http://www.opolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-opolu/ogloszenia/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-powyzej-30-tys-eur

I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Wydrukowanie i dostawa formularzy mandatu karnego

Referentienummer: 1601-ILZ.260.8.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79823000 Drukkerij- en afleveringsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 456 910.57 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
22900000 Divers drukwerk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 101-244131

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/08/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Samindruk Spółka z o.o.
Nationaal identificatienummer: 8740004766
Postadres: Sikorskiego
Plaats: Brodnica
NUTS-code: PL61 Kujawsko-pomorskie
Postcode: 87-300
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 456 910.57 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 855 072.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019