Leveringen - 384999-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Gdansk: Chemische producten

2019/S 156-384999

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
Nationaal identificatienummer: 221964385
Postadres: al. Jana Pawła II 50
Plaats: Gdańsk
NUTS-code: PL633
Postcode: 80-462
Land: Polen
Contactpersoon: Dział zamówień publicznych
E-mail: zamowienia.publiczne@copernicus.gda.pl
Telefoon: +48 587684626
Fax: +48 587684286

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.copernicus.gda.pl

Adres van het kopersprofiel: https://platformazakupowa.pl/copernicus/aukcje

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa gazów medycznych, niemedycznych i technicznych wraz z dzierżawą zbiorników, butli, wiązek oraz transportem do obiektów Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

Referentienummer: D10.251.24.P.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
24000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów medycznych, niemedycznych i technicznych wraz z dzierżawą zbiorników, butli, wiązek oraz transportem do obiektów Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, z podziałem na 4 pakiety (tryb postępowania: przetarg nieograniczony).

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres oraz sposób jego realizacji został określony w załącznikach nr 1-10 do SIWZ.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 345 328.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 1 – dostawy gazów medycznych i niemedycznych z dzierżawą zbiorników stacjonarnych, butli i wiązek oraz ich transportem do zamawiającego.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24111500
24113100
24111800
24111900
24321115
60112000
51810000
24000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Pakiet nr 1 - dostawy gazów medycznych i niemedycznych z dzierżawą zbiorników stacjonarnych, butli i wiązek oraz ich transportem do zamawiającego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres oraz sposób jego realizacji został określony w załącznikach nr 1-10 do SIWZ.

3. W przypadku wystąpienia w opisie przedmiotu zamówienia wskazania znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę lub wystąpienia wskazania norm, europejskich ocen technicznych,aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązania będą posiadały parametry techniczne, jakościowe, technologiczne itp. nie gorsze niż te, które przedstawiono w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Czas reakcji od chwili przyjęcia zamówienia / Weging: 2
Prijs - Weging: 98
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 2 – dostawy ciekłego powietrza z dzierżawą zbiornika stacjonarnego oraz transportem do zamawiającego

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24111500
24113100
24111800
24111900
24321115
60112000
51810000
24000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Pakiet nr 2 - dostawy ciekłego powietrza z dzierżawą zbiornika stacjonarnego oraz transportem do zamawiającego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres oraz sposób jego realizacji został określony w załącznikach nr 1-10 do SIWZ.

3. W przypadku wystąpienia w opisie przedmiotu zamówienia wskazania znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę lub wystąpienia wskazania norm, europejskich ocen technicznych,aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązania będą posiadały parametry techniczne, jakościowe, technologiczne itp. nie gorsze niż te, które przedstawiono w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Czas reakcji od chwili przyjęcia zamówienia / Weging: 2
Prijs - Weging: 98
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 3 – dostawy ciekłego azotu transportem własnym do zamawiającego

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24111500
24113100
24111800
24111900
24321115
60112000
51810000
24000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Pakiet nr 3 - dostawy ciekłego azotu transportem własnym do zamawiającego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres oraz sposób jego realizacji został określony w załącznikach nr 1-10 do SIWZ.

3. W przypadku wystąpienia w opisie przedmiotu zamówienia wskazania znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę lub wystąpienia wskazania norm, europejskich ocen technicznych,aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązania będą posiadały parametry techniczne, jakościowe, technologiczne itp. nie gorsze niż te, które przedstawiono w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Czas reakcji od chwili przyjęcia zamówienia / Weging: 2
Prijs - Weging: 98
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 4 – dostawy gazów technicznych z dzierżawą butli oraz ich transportem do zamawiającego

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24111500
24113100
24111800
24111900
24321115
60112000
51810000
24000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL634
Voornaamste plaats van uitvoering:

Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Pakiet nr 4 - dostawy gazów technicznych z dzierżawą butli oraz ich transportem do zamawiającego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres oraz sposób jego realizacji został określony w załącznikach nr 1-10 do SIWZ.

3. W przypadku wystąpienia w opisie przedmiotu zamówienia wskazania znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę lub wystąpienia wskazania norm, europejskich ocen technicznych,aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązania będą posiadały parametry techniczne, jakościowe, technologiczne itp. nie gorsze niż te, które przedstawiono w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Czas reakcji od chwili przyjęcia zamówienia / Weging: 2
Prijs - Weging: 98
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 082-194567
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Pakiet nr 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Dostawa gazów medycznych, niemedycznych i technicznych wraz z dzierżawą zbiorników, butli, wiązek oraz transportem do obiektów Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Temis Sp. z o.o.
Postadres: ul. Zakładowa 8
Plaats: Chojnice
NUTS-code: PL
Postcode: 89-620
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 012 628.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 109 178.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Zadanie 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Dostawa gazów medycznych, niemedycznych i technicznych wraz z dzierżawą zbiorników, butli, wiązek oraz transportem do obiektów Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Linde Gaz Polska Sp. z o.o.
Postadres: ul. prof. Michała Życzkowskiego 17
Plaats: Kraków
NUTS-code: PL
Postcode: 31-864
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 125 385.60 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 128 962.03 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Zadanie 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Dostawa gazów medycznych, niemedycznych i technicznych wraz z dzierżawą zbiorników, butli, wiązek oraz transportem do obiektów Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Linde Gaz Polska Sp. z o.o.
Postadres: ul. prof. Michała Życzkowskiego 17
Plaats: Kraków
NUTS-code: PL
Postcode: 31-864
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 80 250.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 104 878.04 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Zadanie 4
Perceel nr.: 4
Benaming:

Dostawa gazów medycznych, niemedycznych i technicznych wraz z dzierżawą zbiorników, butli, wiązek oraz transportem do obiektów Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Temis Sp. z o.o.
Postadres: ul. Zakładowa 8
Plaats: Chojnice
NUTS-code: PL
Postcode: 89-620
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 653.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 310.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

— nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu jednej z okoliczności wskazanych w art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (uPzp). Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 uPzp,

— spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt III.1.) ogłoszenia - zamawiający nie określił szczegółowych warunków.

2. Oświadczenia lub dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia oraz że oferowane usługi spełniają wymagania określone przez zamawiającego:

2.1. JEDZ (jednolity europejski dokument zamówienia).

2.2. Oświadczenie o grupie kapitałowej – składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej (https://platformazakupowa.pl/copernicus/aukcje) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp – zał. nr 11 do SIWZ.

2.3. Oświadczenia lub dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, do złożenie których zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 10 dni):

a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – zał. nr 12 do SIWZ;

c) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - zał. nr 13 do SIWZ;

d) dokumenty składane przez wykonawców zagranicznych:

— wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt a (Informacja z Krajowego Rejestru Karnego), składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp,

— jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej (w tiret pierwszym), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

3. Informacje dot. wadium:

— warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości,

— wadium dla ofert całkowitych wynosi 20 050,00 PLN, a dla ofert częściowych /PLN/:

— pakiet 1 - 15 000,00 PLN

— pakiet 2 - 3 000,00 PLN

— pakiet 3 - 2 000,00 PLN

— pakiet 4 - 50,00 PLN

4. Termin związania ofertą: 60 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Plaats: Warszawa
Land: Polen

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołujący przesyła kopie odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

8. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

9. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie 2 albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

10. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy działu VI ustawy.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2019