Leveringen - 385029-2019

14/08/2019    S156    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Göppingen: Brandweerwagens

2019/S 156-385029

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Stadt Göppingen
Hauptstraße 1
Göppingen
73033
Duitsland
Contactpersoon: Städtische Vergabestelle, Nördliche Ringstraße 35, 73033 Göppingen
Telefoon: +49 71616503910
E-mail: vergabestelle@goeppingen.de
Fax: +49 71616503909
NUTS-code: DE114

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.goeppingen.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Lieferung eines Löschfahrzeugs LF 10

Referentienummer: SGOEP-2019-0019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144213
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Lieferung eines Löschgruppenfahrzeugs LF 10.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 362 667.88 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35110000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE114
Voornaamste plaats van uitvoering:

Göppingen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung eines Löschgruppenfahrzeugs 10 nach DIN mit feuerwehrtechnischer Beladung und BOS-Funkausstattung.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Erfüllung technischer Spezifikationen / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Einsatzfunktionalität / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Service / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Lieferzeit / Weging: 15
Kostencriterium - Naam: Angebotspreis, Folgekosten Fahrgestell und Aufbau / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 063-145960
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging
De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Lieferung eines Löschgruppenfahrzeugs LF 10

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Magirus GmbH
Ulm
Duitsland
NUTS-code: DE144
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 362 667.88 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammer beim RP Karlsruhe
Durlacher Allee 100
Karlsruhe
76137
Duitsland
Telefoon: +49 7219268730
E-mail: vergabekammer@rpk.bwl.de
Fax: +49 7219263985
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019