Leveringen - 385029-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Göppingen: Brandweerwagens

2019/S 156-385029

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stadt Göppingen
Postadres: Hauptstraße 1
Plaats: Göppingen
NUTS-code: DE114
Postcode: 73033
Land: Duitsland
Contactpersoon: Städtische Vergabestelle, Nördliche Ringstraße 35, 73033 Göppingen
E-mail: vergabestelle@goeppingen.de
Telefoon: +49 71616503910
Fax: +49 71616503909

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.goeppingen.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Lieferung eines Löschfahrzeugs LF 10

Referentienummer: SGOEP-2019-0019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144213
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Lieferung eines Löschgruppenfahrzeugs LF 10.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 362 667.88 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35110000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE114
Voornaamste plaats van uitvoering:

Göppingen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung eines Löschgruppenfahrzeugs 10 nach DIN mit feuerwehrtechnischer Beladung und BOS-Funkausstattung.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Erfüllung technischer Spezifikationen / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Einsatzfunktionalität / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Service / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Lieferzeit / Weging: 15
Kostencriterium - Naam: Angebotspreis, Folgekosten Fahrgestell und Aufbau / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 063-145960
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging
De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Lieferung eines Löschgruppenfahrzeugs LF 10

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Magirus GmbH
Plaats: Ulm
NUTS-code: DE144
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 362 667.88 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer beim RP Karlsruhe
Postadres: Durlacher Allee 100
Plaats: Karlsruhe
Postcode: 76137
Land: Duitsland
E-mail: vergabekammer@rpk.bwl.de
Telefoon: +49 7219268730
Fax: +49 7219263985
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019