Leveringen - 385031-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Verenigd Koninkrijk-Glasgow: Software en informatiesystemen

2019/S 156-385031

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Scottish Police Authority
Postadres: 1 Pacific Quay, 2nd Floor
Plaats: Glasgow
NUTS-code: UKM82
Postcode: G51 1DZ
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: neil.frame@scotland.pnn.police.uk
Telefoon: +44 1786895909

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.spa.police.uk

Adres van het kopersprofiel: https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA19762

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Mobile ANPR Licences

Referentienummer: PROC-18-064
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Software Licences to use existing ANPR software on mobile devices.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 249 688.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

It is considered that the award of the contract in the circumstances detailed in this paper is consistent with Regulation 33 (1) (b) (ii) of the Public Contracts (Scotland) Regulations 2015, which allows the contracting authority to award a contract without a competitive process when for technical reasons a public contract may be awarded only to a particular economic operator. NDI Technologies Ltd is the owner of the systems software, support services and maintenance and therefore the only entity that can provide all aspects of the solution including the proposed mobile application to Police Scotland.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:
    • geen mededinging om technische redenen
Verklaring:

It is considered that the award of the contract in the circumstances detailed in this paper is consistent with Regulation 33 (1) (b) (ii) of the Public Contracts (Scotland) Regulations 2015, which allows the contracting authority to award a contract without a competitive process when for technical reasons a public contract may be awarded only to a particular economic operator. NDI Technologies Ltd is the owner of the systems software, support services and maintenance and therefore the only entity that can provide all aspects of the solution including the proposed mobile application to Police Scotland.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: PROC-18-064
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: NDI Recognition Systems Ltd
Postadres: NDI House, Alvaston Business Park
Plaats: Nantwich
NUTS-code: UKD6
Postcode: CW5 6PF
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 249 688.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

(SC Ref:594226)

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Scottish Police Authority
Postadres: 1 Pacific Quay, 2nd Floor
Plaats: Glasgow
Postcode: G51 1DZ
Land: Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1786895909

Internetadres: http://www.spa.police.uk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/08/2019