We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Leveringen - 385033-2019

14/08/2019    S156    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Bulgarije-Razgrad: Verbruiksartikelen voor nierdialyse

2019/S 156-385033

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: MBAL „Sv. Ivan Rilski — Razgrad“ AD
Nationaal identificatienummer: 116503980
Postadres: ul. „Kosta Petrov“ No. 2
Plaats: Razgrad
NUTS-code: BG324
Postcode: 7200
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Plamena Nikolaeva — glavna meditsinska sestra
E-mail: mbal@bogytec.com
Telefoon: +359 879114201
Fax: +359 84629765

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.mbal-razgrad.com.

Adres van het kopersprofiel: http://www.mbal-razgrad.com/website/index.php/public-auctions/2014-11-07-18-15-31/105-00757-2019-0005

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Доставка на медицински изделия за хемодиализно лечение в МБАЛ „Св. Иван Рилски — Разград“ АД“

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33181520
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Доставки, за нуждите на МБАЛ „Св. Иван Рилски — Разград“ АД, на 18 вида медицински изделия за хемодиализно лечение — диализатори, катетри за временен съдов достъп, катетри за постоянен съдов достъп, апирогенни филтри и дезинфекционни разтвори (по прекратени обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 и 22 от открита процедура за възлагане на обществена поръчка с ун. № 00757-2018-0004 в РОП), описани подробно в техническа спецификация от документацията за поръчката, за срок от 24 месеца, въз основа на периодични заявки. Разпределени са в 18 обособени позиции, всяка от които за доставка на един вид артикул. Всеки участник може да представи оферта за една, повече или всички обособени позиции от поръчката. Посочените количества на стоките са ориентировъчни и прогнозни. Доставките на стоки при изпълнение на договора за обществена поръчка са в зависимост от конкретните потребности на възложителя и направените от него писмени заявки за доставки.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

„Диализатор low flux за възрастни с ефективна площ 1,3 кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация“

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33181520
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG324
Voornaamste plaats van uitvoering:

„МБАЛ „Св. Иван Рилски — Разград“ АД в гр. Разград, ул. „Коста Петров“ № 2.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обособена позиция № 1 — „Диализатор low flux за възрастни с ефективна площ 1,3 кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация“ е с предмет: доставка на един вид артикул - медицинското изделие, посочено в наименованието на обособената позиция, описано подробно в Техническата спецификация и включено в списъка на медицинските изделия по чл. 1, т. 1 б.„г“ от Наредбата по чл. 30а от ЗМИ. Доставките са за нуждите на МБАЛ „Св.Иван Рилски — Разград“ АД, въз основа на периодични заявки. Прогнозно количество за доставка — 200 броя. Прогнозна стойност на обособената позиция: 3000 BGN без ДДС. Посочените количества на стоките са ориентировъчни и прогнозни. Доставките на стоки при изпълнение на договора за обществена поръчка са в зависимост от конкретните потребности на възложителя и направените от него писмени заявки за доставки.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Настоящото обявление не се отнася за прекратяване на процедурата по тази обособена позиция от поръчката.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

„ДИАЛИЗАТОР low flux за възрастни с ефективна площ 1,6 кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация”

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33181520
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG324
Voornaamste plaats van uitvoering:

„МБАЛ „Св.Иван Рилски”-Разград”АД в гр.Разград, ул.”Коста Петров” № 2.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обособена позиция № 2 – „ДИАЛИЗАТОР low flux за възрастни с ефективна площ 1,6 кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация” е с предмет: доставка на един вид артикул - медицинското изделие, посочено в наименованието на обособената позиция, описано подробно в Техническата спецификация и включено в списъка на медицинските изделия по чл.1 т.1 б.”г” от Наредбата по чл.30а от ЗМИ. Доставките са за нуждите на „МБАЛ ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД, въз основа на периодични заявки. Прогнозно количество за доставка - 1000 броя. Прогнозна стойност на обособената позиция: 16 000 лева без ДДС. Посочените количества на стоките са ориентировъчни и прогнозни. Доставките на стоки при изпълнение на договора за обществена поръчка са в зависимост от конкретните потребности на Възложителя и направените от него писмени заявки за доставки.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Настоящото обявление не се отнася за прекратяване на процедурата по тази обособена позиция от поръчката.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

„ДИАЛИЗАТОР low flux за възрастни с ефективна площ 1,8 кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация”

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33181520
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG324
Voornaamste plaats van uitvoering:

„МБАЛ „Св.Иван Рилски”-Разград”АД в гр.Разград, ул.”Коста Петров” № 2.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обособена позиция № 3 – „ДИАЛИЗАТОР low flux за възрастни с ефективна площ 1,8 кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация” е с предмет: доставка на един вид артикул - медицинското изделие, посочено в наименованието на обособената позиция, описано подробно в Техническата спецификация и включено в списъка на медицинските изделия по чл.1 т.1 б.”г” от Наредбата по чл.30а от ЗМИ. Доставките са за нуждите на „МБАЛ ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД, въз основа на периодични заявки. Прогнозно количество за доставка - 6400 броя. Прогнозна стойност на обособената позиция: 100 000 лева без ДДС. Посочените количества на стоките са ориентировъчни и прогнозни. Доставките на стоки при изпълнение на договора за обществена поръчка са в зависимост от конкретните потребности на Възложителя и направените от него писмени заявки за доставки.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Настоящото обявление не се отнася за прекратяване на процедурата по тази обособена позиция от поръчката.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

„ДИАЛИЗАТОР low flux за възрастни с ефективна площ 2,2 кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация”

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33181520
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG324
Voornaamste plaats van uitvoering:

„МБАЛ „Св.Иван Рилски”-Разград”АД в гр.Разград, ул.”Коста Петров” № 2.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обособена позиция № 4 – „ДИАЛИЗАТОР low flux за възрастни с ефективна площ 2,2 кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация” е с предмет: доставка на един вид артикул - медицинското изделие, посочено в наименованието на обособената позиция, описано подробно в Техническата спецификация и включено в списъка на медицинските изделия по чл.1 т.1 б.”г” от Наредбата по чл.30а от ЗМИ. Доставките са за нуждите на „МБАЛ ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД, въз основа на периодични заявки. Прогнозно количество за доставка - 12800 броя. Прогнозна стойност на обособената позиция: 200 000 лева без ДДС. Посочените количества на стоките са ориентировъчни и прогнозни. Доставките на стоки при изпълнение на договора за обществена поръчка са в зависимост от конкретните потребности на Възложителя и направените от него писмени заявки за доставки.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Настоящото обявление не се отнася за прекратяване на процедурата по тази обособена позиция от поръчката.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

„ДИАЛИЗАТОР low flux за възрастни с ефективна площ 1,4 кв.м, с мембрана от хеликсон, вътрешнопарова стерилизация”

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33181520
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG324
Voornaamste plaats van uitvoering:

„МБАЛ „Св.Иван Рилски”-Разград”АД в гр.Разград, ул.”Коста Петров” № 2.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обособена позиция № 5 – „ДИАЛИЗАТОР low flux за възрастни с ефективна площ 1,4 кв.м, с мембрана от хеликсон, вътрешнопарова стерилизация” е с предмет: доставка на един вид артикул - медицинското изделие, посочено в наименованието на обособената позиция, описано подробно в Техническата спецификация и включено в списъка на медицинските изделия по чл.1 т.1 б.”г” от Наредбата по чл.30а от ЗМИ. Доставките са за нуждите на „МБАЛ ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД, въз основа на периодични заявки. Прогнозно количество за доставка - 600 броя. Прогнозна стойност на обособената позиция: 11000 лева без ДДС. Посочените количества на стоките са ориентировъчни и прогнозни. Доставките на стоки при изпълнение на договора за обществена поръчка са в зависимост от конкретните потребности на Възложителя и направените от него писмени заявки за доставки.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Настоящото обявление не се отнася за прекратяване на процедурата по тази обособена позиция от поръчката.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

„ДИАЛИЗАТОР low flux за възрастни с ефективна площ 1,8 кв.м, с мембрана от хеликсон, вътрешнопарова стерилизация”

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33181520
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG324
Voornaamste plaats van uitvoering:

„МБАЛ „Св.Иван Рилски”-Разград”АД в гр.Разград, ул.”Коста Петров” № 2

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обособена позиция № 6 – „ДИАЛИЗАТОР low flux за възрастни с ефективна площ 1,8 кв.м, с мембрана от хеликсон, вътрешнопарова стерилизация” е с предмет: доставка на един вид артикул - медицинското изделие, посочено в наименованието на обособената позиция, описано подробно в Техническата спецификация и включено в списъка на медицинските изделия по чл.1 т.1 б.”г” от Наредбата по чл.30а от ЗМИ. Доставките са за нуждите на „МБАЛ ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД, въз основа на периодични заявки. Прогнозно количество за доставка - 1000 броя. Прогнозна стойност на обособената позиция: 18000 лева без ДДС. Посочените количества на стоките са ориентировъчни и прогнозни. Доставките на стоки при изпълнение на договора за обществена поръчка са в зависимост от конкретните потребности на Възложителя и направените от него писмени заявки за доставки.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Настоящото обявление не се отнася за прекратяване на процедурата по тази обособена позиция от поръчката.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

„ДИАЛИЗАТОР high flux за възрастни с ефективна площ 1,6 кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация”

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33181520
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG324
Voornaamste plaats van uitvoering:

„МБАЛ „Св.Иван Рилски”-Разград”АД в гр.Разград, ул.”Коста Петров” № 2.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обособена позиция № 7 – „ДИАЛИЗАТОР high flux за възрастни с ефективна площ 1,6 кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация” е с предмет: доставка на един вид артикул - медицинското изделие, посочено в наименованието на обособената позиция, описано подробно в Техническата спецификация и включено в списъка на медицинските изделия по чл.1 т.1 б.”г” от Наредбата по чл.30а от ЗМИ. Доставките са за нуждите на „МБАЛ ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД, въз основа на периодични заявки. Прогнозно количество за доставка - 400 броя. Прогнозна стойност на обособената позиция: 9000 лева без ДДС. Посочените количества на стоките са ориентировъчни и прогнозни. Доставките на стоки при изпълнение на договора за обществена поръчка са в зависимост от конкретните потребности на Възложителя и направените от него писмени заявки за доставки.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Настоящото обявление не се отнася за прекратяване на процедурата по тази обособена позиция от поръчката.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

„ДИАЛИЗАТОР high flux за възрастни с ефективна площ 1,8 кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация”

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33181520
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG324
Voornaamste plaats van uitvoering:

„МБАЛ „Св.Иван Рилски”-Разград”АД в гр.Разград, ул.”Коста Петров” № 2.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обособена позиция № 8 – „ДИАЛИЗАТОР high flux за възрастни с ефективна площ 1,8 кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация” е с предмет: доставка на един вид артикул - медицинското изделие, посочено в наименованието на обособената позиция, описано подробно в Техническата спецификация и включено в списъка на медицинските изделия по чл.1 т.1 б.”г” от Наредбата по чл.30а от ЗМИ. Доставките са за нуждите на „МБАЛ ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД, въз основа на периодични заявки. Прогнозно количество за доставка - 1200 броя. Прогнозна стойност на обособената позиция: 27000 лева без ДДС. Посочените количества на стоките са ориентировъчни и прогнозни. Доставките на стоки при изпълнение на договора за обществена поръчка са в зависимост от конкретните потребности на Възложителя и направените от него писмени заявки за доставки.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Настоящото обявление не се отнася за прекратяване на процедурата по тази обособена позиция от поръчката.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

„КАТЕТЪР за временен съдов достъп, двулуменен, за вена феморалис, с дължина 20-22 см”

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33181520
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG324
Voornaamste plaats van uitvoering:

„МБАЛ „Св.Иван Рилски”-Разград”АД в гр.Разград, ул.”Коста Петров” № 2

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обособена позиция № 9 – „КАТЕТЪР за временен съдов достъп, двулуменен, за вена феморалис, с дължина 20-22 см” e с предмет: доставка на един вид артикул - медицинското изделие, посочено в наименованието на обособената позиция, описано подробно в Техническата спецификация и включено в списъка на медицинските изделия по чл.1 т.1 б.”г” от Наредбата по чл.30а от ЗМИ. Доставките са за нуждите на „МБАЛ ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД, въз основа на периодични заявки. Прогнозно количество за доставка – 60 комплекта. Прогнозна стойност на обособената позиция: 2000 лева без ДДС. Посочените количества на стоките са ориентировъчни и прогнозни. Доставките на стоки при изпълнение на договора за обществена поръчка са в зависимост от конкретните потребности на Възложителя и направените от него писмени заявки за доставки

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

„КАТЕТЪР за временен съдов достъп, двулуменен, за вена субклавия и югуларис, с дължина 15-18см”

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33181520
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG324
Voornaamste plaats van uitvoering:

„МБАЛ „Св.Иван Рилски”-Разград”АД в гр.Разград, ул.”Коста Петров” № 2

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обособена позиция № 10 – „КАТЕТЪР за временен съдов достъп, двулуменен, за вена субклавия и югуларис, с дължина 15-18см” е с предмет: доставка на един вид артикул - медицинското изделие, посочено в наименованието на обособената позиция, описано подробно в Техническата спецификация и включено в списъка на медицинските изделия по чл.1 т.1 б.”г” от Наредбата по чл.30а от ЗМИ. Доставките са за нуждите на „МБАЛ ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД, въз основа на периодични заявки. Прогнозно количество за доставка – 120 комплекта. Прогнозна стойност на обособената позиция: 4700 лева без ДДС. Посочените количества на стоките са ориентировъчни и прогнозни. Доставките на стоки при изпълнение на договора за обществена поръчка са в зависимост от конкретните потребности на Възложителя и направените от него писмени заявки за доставки.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

„КАТЕТЪР за постоянен съдов достъп, двулуменен, 280 мм от върха до маншона”

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33181520
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG324
Voornaamste plaats van uitvoering:

„МБАЛ „Св.Иван Рилски”-Разград”АД в гр.Разград, ул.”Коста Петров” № 2.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обособена позиция № 11 – „КАТЕТЪР за постоянен съдов достъп, двулуменен, 280 мм от върха до маншона” е с предмет: доставка на един вид артикул - медицинското изделие, посочено в наименованието на обособената позиция, описано подробно в Техническата спецификация и включено в списъка на медицинските изделия по чл.1 т.1 б.”г” от Наредбата по чл.30а от ЗМИ. Доставките са за нуждите на „МБАЛ ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД, въз основа на периодични заявки. Прогнозно количество за доставка – 40 комплекта. Прогнозна стойност на обособената позиция: 15000 лева без ДДС. Посочените количества на стоките са ориентировъчни и прогнозни. Доставките на стоки при изпълнение на договора за обществена поръчка са в зависимост от конкретните потребности на Възложителя и направените от него писмени заявки за доставки.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

„КАТЕТЪР за постоянен съдов достъп, двулуменен, 230 мм от върха до маншона”

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33181520
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG324
Voornaamste plaats van uitvoering:

„МБАЛ „Св.Иван Рилски”-Разград”АД в гр.Разград, ул.”Коста Петров” № 2.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обособена позиция № 12 – „КАТЕТЪР за постоянен съдов достъп, двулуменен, 230 мм от върха до маншона” е с предмет: доставка на един вид артикул - медицинското изделие, посочено в наименованието на обособената позиция, описано подробно в Техническата спецификация и включено в списъка на медицинските изделия по чл.1 т.1 б.”г” от Наредбата по чл.30а от ЗМИ. Доставките са за нуждите на „МБАЛ ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД, въз основа на периодични заявки. Прогнозно количество за доставка – 40 комплекта. Прогнозна стойност на обособената позиция: 15000 лева без ДДС. Посочените количества на стоките са ориентировъчни и прогнозни. Доставките на стоки при изпълнение на договора за обществена поръчка са в зависимост от конкретните потребности на Възложителя и направените от него писмени заявки за доставки.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

„КАТЕТЪР за постоянен съдов достъп, двулуменен, 190 мм от върха до маншона”

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33181520
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG324
Voornaamste plaats van uitvoering:

„МБАЛ „Св.Иван Рилски”-Разград”АД в гр.Разград, ул.”Коста Петров” № 2.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обособена позиция № 13 – „КАТЕТЪР за постоянен съдов достъп, двулуменен, 190 мм от върха до маншона” е с предмет: доставка на един вид артикул - медицинското изделие, посочено в наименованието на обособената позиция, описано подробно в Техническата спецификация и включено в списъка на медицинските изделия по чл.1 т.1 б.”г” от Наредбата по чл.30а от ЗМИ. Доставките са за нуждите на „МБАЛ ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД, въз основа на периодични заявки. Прогнозно количество за доставка – 40 комплекта. Прогнозна стойност на обособената позиция: 15000 лева без ДДС. Посочените количества на стоките са ориентировъчни и прогнозни. Доставките на стоки при изпълнение на договора за обществена поръчка са в зависимост от конкретните потребности на Възложителя и направените от него писмени заявки за доставки.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

„АПИРОГЕНЕН ФИЛТЪР на диализатния път за диализни апарати Frezenius 4008 B”

Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33181520
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG324
Voornaamste plaats van uitvoering:

„МБАЛ „Св.Иван Рилски”-Разград”АД в гр.Разград, ул.”Коста Петров” № 2.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обособена позиция № 14 – „АПИРОГЕНЕН ФИЛТЪР на диализатния път за диализни апарати Frezenius 4008 B” е с предмет: доставка на един вид артикул - медицинското изделие, посочено в наименованието на обособената позиция, описано подробно в Техническата спецификация и включено в списъка на медицинските изделия по чл.1 т.1 б.”г” от Наредбата по чл.30а от ЗМИ. Доставките са за нуждите на „МБАЛ ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД, въз основа на периодични заявки. Прогнозно количество за доставка - 40 броя. Прогнозна стойност на обособената позиция: 17 000 лева без ДДС. Посочените количества на стоките са ориентировъчни и прогнозни. Доставките на стоки при изпълнение на договора за обществена поръчка са в зависимост от конкретните потребности на Възложителя и направените от него писмени заявки за доставки.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

„АПИРОГЕНЕН ФИЛТЪР на диализатния път за диализни апарати Frezenius 4008 S и 4008 S Classix”

Perceel nr.: 15
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33181520
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG324
Voornaamste plaats van uitvoering:

„МБАЛ „Св.Иван Рилски”-Разград”АД в гр.Разград, ул.”Коста Петров” № 2.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обособена позиция № 15 – „АПИРОГЕНЕН ФИЛТЪР на диализатния път за диализни апарати Frezenius 4008 S и 4008 S Classix” е с предмет: доставка на един вид артикул - медицинското изделие, посочено в наименованието на обособената позиция, описано подробно в Техническата спецификация и включено в списъка на медицинските изделия по чл.1 т.1 б.”г” от Наредбата по чл.30а от ЗМИ. Доставките са за нуждите на „МБАЛ ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД, въз основа на периодични заявки. Прогнозно количество за доставка - 140 броя. Прогнозна стойност на обособената позиция: 60000 лева без ДДС. Посочените количества на стоките са ориентировъчни и прогнозни. Доставките на стоки при изпълнение на договора за обществена поръчка са в зависимост от конкретните потребности на Възложителя и направените от него писмени заявки за доставки.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Настоящото обявление не се отнася за прекратяване на процедурата по тази обособена позиция от поръчката.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

„ДЕЗИНФЕКЦИОНЕН РАЗТВОР за студена химическа дезинфекция на основата на пероцетна киселина”

Perceel nr.: 16
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33181520
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG324
Voornaamste plaats van uitvoering:

„МБАЛ „Св.Иван Рилски”-Разград”АД в гр.Разград, ул.”Коста Петров” № 2.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обособена позиция № 16 – „ДЕЗИНФЕКЦИОНЕН РАЗТВОР за студена химическа дезинфекция на основата на пероцетна киселина” е с предмет: доставка на един вид артикул - медицинското изделие, посочено в наименованието на обособената позиция, описано подробно в Техническата спецификация. Доставките са за нуждите на „МБАЛ ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД, въз основа на периодични заявки. Прогнозно количество за доставка – 1000 литра. Прогнозна стойност на обособената позиция: 8000 лева без ДДС. Посочените количества на стоките са ориентировъчни и прогнозни. Доставките на стоки при изпълнение на договора за обществена поръчка са в зависимост от конкретните потребности на Възложителя и направените от него писмени заявки за доставки.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Настоящото обявление не се отнася за прекратяване на процедурата по тази обособена позиция от поръчката.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

: „ДЕЗИНФЕКЦИОНЕН РАЗТВОР на хлорна основа”

Perceel nr.: 17
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33181520
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG324
Voornaamste plaats van uitvoering:

„МБАЛ „Св.Иван Рилски”-Разград”АД в гр.Разград, ул.”Коста Петров” № 2.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обособена позиция № 17 – „ДЕЗИНФЕКЦИОНЕН РАЗТВОР на хлорна основа” е с предмет: доставка на един вид артикул - медицинското изделие, посочено в наименованието на обособената позиция, описано подробно в Техническата спецификация и включено в списъка на медицинските изделия по чл.1 т.1 б.”г” от Наредбата по чл.30а от ЗМИ. Прогнозно количество за доставка – 10 литра. Доставките са за нуждите на „МБАЛ ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД, въз основа на периодични заявки. Прогнозна стойност на обособената позиция: 100 лева без ДДС. Посочените количества на стоките са ориентировъчни и прогнозни. Доставките на стоки при изпълнение на договора за обществена поръчка са в зависимост от конкретните потребности на Възложителя и направените от него писмени заявки за доставки.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Настоящото обявление не се отнася за прекратяване на процедурата по тази обособена позиция от поръчката.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

„ДЕЗИНФЕКЦИОНЕН РАЗТВОР за топлинна химическа дезинфекция, съдържащ лимонена киселина”

Perceel nr.: 18
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33181520
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG324
Voornaamste plaats van uitvoering:

„МБАЛ „Св.Иван Рилски”-Разград”АД в гр.Разград, ул.”Коста Петров” № 2.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обособена позиция № 18 – „ДЕЗИНФЕКЦИОНЕН РАЗТВОР за топлинна химическа дезинфекция, съдържащ лимонена киселина” е с предмет: доставка на един вид артикул - медицинското изделие, посочено в наименованието на обособената позиция, описано подробно в Техническата спецификация и включено в списъка на медицинските изделия по чл.1 т.1 б.”г” от Наредбата по чл.30а от ЗМИ. Доставките са за нуждите на „МБАЛ ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД, въз основа на периодични заявки. Прогнозно количество за доставка – 60 литра. Прогнозна стойност на обособената позиция: 600 лева без ДДС. Посочените количества на стоките са ориентировъчни и прогнозни. Доставките на стоки при изпълнение на договора за обществена поръчка са в зависимост от конкретните потребности на Възложителя и направените от него писмени заявки за доставки.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Настоящото обявление не се отнася за прекратяване на процедурата по тази обособена позиция от поръчката.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een openbare procedure
Verklaring:

С Решение № Зап-180/10.10.2018 г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Св. Иван Рилски“ — Разград“ АД е открита процедура по чл. 18 ал. 1, т. 1 от ЗОП — открита процедура, за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия за хемодиализно лечение в МБАЛ „Св. Иван Рилски“ — Разград“ АД, с ун. № 00757-2018-0004 на поръчката в РОП, с Обявление за поръчка публикувано на 15.10.2018 г. в Регистъра на обществените поръчки (РОП) и на 13.10.2018 г. под № 2018/S 198-447217 в ОВ на ЕС. С Решение № Зап-74/24.04.2019г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Св. Иван Рилски“ — Разград“ А, всички подадени оферти по обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 и 22 от поръчката, са отстранени от участие в процедурата, на основание чл. 107, т. 2 б. „а“ от ЗОП и чл. 107, т. 3, пр. 2 във връзка с чл. 72, ал. 3 от ЗОП, като процедурата по тези обособени позиции е прекратена. Прекратяването е извършено на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП, поради това, че всички подадени оферти по посочените обособени позиции от поръчката са неподходящи по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП или не отговарят на условията за представяне. Горепосочените решения на възложителя са публикувани в профила на купувача на МБАЛ „Св. Иван Рилски“ — Разград“ АД на адрес: http://www.mbal-razgrad.com/website/index.php/public-auctions/2014-11-07-18-15-31/99-00757-2018-0004.

Процедурата на договаряне без предварително обявление е избрана, на основание чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП, с оглед горепосоченото прекратяване на предхождащата я открита процедура със същия предмет и тъй като първоначално обявените условия на поръчката не са съществено променени.

С Решение № Зап-124/24.7.2019 г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Св. Иван Рилски“ — Разград“ А, по т. III, на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП е прекратена настоящата процедура на договаряне без предварително обявление по обособени позиции № 9, № 10, № 11, № 12, № 13 и № 14, тъй като за участие в преговорите по тези обособени позиции няма нито един участник и не е подадена нито една оферта.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 9
Benaming:

„Катетър за временен съдов достъп, двулуменен, за вена феморалис, с дължина 20—22 см“

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 10
Benaming:

„Катетър за временен съдов достъп, двулуменен, за вена субклавия и югуларис, с дължина 15—18см“

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 11
Benaming:

„Катетър за постоянен съдов достъп, двулуменен, 280 мм от върха до маншона“

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 12
Benaming:

„Катетър за постоянен съдов достъп, двулуменен, 230 мм от върха до маншона“

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 13
Benaming:

„Катетър за постоянен съдов достъп, двулуменен, 190 мм от върха до маншона“

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 14
Benaming:

„Апирогенен филтър на диализатния път за диализни апарати Frezenius 4008 B“

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

С Решение № Зап-124/24.7.2019 г. на изпълнителния директор на МБАЛ „Св. Иван Рилски“ — Разград“ АД, по т. III, на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП е прекратена процедурата по обособени позиции № 9, № 10, № 11, № 12, № 13 и № 14, тъй като за участие в преговорите по тези обособени позиции няма нито един участник и не е подадена нито една оферта. 10-дневният срок за обжалване на горепосоченото решение е изтекъл на 5.8.2019 г. и същото е влязло в сила. Настоящото обявление за възлагане на поръчка се изпраща за публикуване в срока по чл. 26 ал. 1 т. 2 от ЗОП

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg.

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

10-дневен срок, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7, б. „д“ от ЗОП.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/08/2019